Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 15.0.367

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono usprawnienie dla drukarek fiskalnych w zakresie wydruku. W definicji drukarki fiskalnej, dostępnej z poziomu menu Słowniki – Słowniki systemowe – Drukarki fiskalne, na zakładce 2 Dodatkowe dodano parametr Drukarka z buforem wydruków. Parametr ten jest wykorzystywany w przypadku wykrycia braku papieru w drukarce podczas wydruku paragonu. Bufor pozwala na dalszy wydruk paragonu fiskalnego po wymianie papieru. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w opisanej sytuacji program wyświetli komunikat: Drukarka zgłosiła brak papieru. Zanim zamkniesz to okno, proszę najpierw wymienić rolkę papieru i sprawdzić czy dokument poprawnie wydrukował się. W zależności od statusu dokumentu w oknie komunikatu należy wybrać jedną z opcji:
  • Fiskalny – wybór tej opcji oznacza, że dokument fiskalny został wydrukowany w całości i został zafiskalizowany. W systemie Prestiż zostanie on oznaczony jako Fiskalny wydrukowany.
  • Anulowany – wybór tej opcji oznacza, że dokument fiskalny nie został wydrukowany w całości lub nie wydrukował się wcale. W systemie prestiż otrzyma ona status Fiskalny niewydrukowany, a ikona fiskalizacji zmieni kolor na czerwony. W tej sytuacji użytkownik będzie miał możliwość ponownego wydruku i fiskalizacji dokumentu.

  Wyświetlenie komunikatu oraz odpowiedź użytkownika zapisywane są w rejestrze operacji.
 • Usprawniono działanie okien Grupowe ustawianie danych kartotekGrupowe ustawianie danych zleceń. Zmiany wprowadzone w mechanizmie zakładania tabel w bazie danych zapobiegają powstawaniu blokad w przypadku jednoczesnego wykonywania tej samej operacji przez kilku użytkowników.

 

 • Usprawniono obsługę kartotek powiązanych. Od teraz w menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – opcja Grupowe ustawianie danych została rozszerzona o sekcję Kartoteki powiązane, znajdującą się na zakładce 7 Inne. Po zaznaczeniu pola Dodaj kartotekę powiązaną możliwe jest wskazanie pozycji ze spisu kartotek, określenie mnożnika oraz czy wskazana kartoteka ma być domyślna.

 • Rozszerzono zakres danych dotyczących rozchodów na dokumentach FWZ. W oknie dostawy dostępnym z poziomu menu kontekstowego – Pokaż – Pokaż dostawy możliwy jest teraz podgląd dostaw pobranych na uzupełnione dokumenty WZ.

 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie Grupowej realizacji WZ w zakresie pobierania danych dostawy. Od teraz w przypadku realizacji dokumentów zawierających usługi, powiązanych z zamówieniem od odbiorcy, w celu pobrania danych na zakładkę Dostawa należy w oknie realizacji dokumentów zaznaczyć parametry:
  • Realizacja zamówienia (realizacja pozycji usługowych) oraz
  • Pobierz dane z powiązanego zamówienia

  Brak zaznaczenia opcji Pobierz dane z powiązanego zamówienia skutkował będzie wprowadzeniem na fakturę do WZ parametrów dostawy pobranych z dokumentu WZ. W przypadku ręcznej realizacji pozycji usługowych na fakturze, za pomocą opcji Realizuj zamówienia (Ctrl+R), dane z zakładki Dostawa nie będą pobierane z zamówienia.

 

 • Na oknach Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców oraz Pozycje zamówień od odbiorców – do utworzenia zamówienia do dostawców, dostępnych z poziomu menu Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Dodaj pozycję – Powiązania z zamówieniami, dodano możliwość wybrania kolumn cech pozycji i dokumentów.

 • Usprawniono funkcjonalność List przewozowy dostępną w menu Sprzedaż. Zmiany dotyczą pola Kontrahent -przewoźnik w kontekście transportu zewnętrznego:
  • zmieniono rodzaj pola z listy rozwijanej na pole wyszukiwania. Umożliwia ono wyszukanie kontrahenta po wpisaniu nazwy, części nazwy lub numeru oraz za pomocą okna wyszukiwania kontrahentów
  • pod klawiszem F6 dostępna jest opcja wywołania okna wyszukiwania kontrahenta
  • pod klawiszem DEL dostępna jest opcja usuwania z pola wprowadzonych danych kontrahenta

 • Usprawniono wprowadzanie danych na uproszczonym oknie potwierdzania paragonu, dostępnym po włączeniu parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Uproszczone okno potwierdzenia paragonu. Jeśli suma wpisanych rozliczeń będzie mniejsza od kwoty do zapłaty, system będzie przechodził pomiędzy kolejnymi polami kwotowymi (Wpłata gotówki, Terminal-karta). W przypadku całkowitego pokrycia kwoty do zapłaty przez rozliczenia, system ustawi się na przycisku Zapisz.

 

 • Rozszerzono możliwości Kontraktów z odbiorcami. W oknie edycyjnym, na zakładce Dodatkowe, dodano sekcję Powiązania ogólne, która umożliwia powiązanie kontraktu z innymi dokumentami wystawionymi w systemie.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży. Na dokumentach realizujących zamówienia od odbiorców, które bezpośrednio wynikają z kontraktów z odbiorcami dodano możliwość usunięcia powiązania pozycji dokumentu wydania towaru z pozycją kontraktu. Opcja dostępna jest menu kontekstowym okna  Dodatkowe > Zmiana danych na pozycji > Odepnij realizację pozycji kontraktu. Czynność ta jest zapisywana w rejestrze operacji dokumentu. Pozycja, która została odpięta nie będzie wpływała na stan realizacji kontraktu, mimo, że na zamówieniu od odbiorców powiązanie danej pozycji z kontraktem będzie widoczne.

FAQ

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.