W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego, a także wprowadzono rezerwacje dostaw.

Rezerwacje polegają na zablokowaniu określonej ilości aktualnego stanu magazynowego pod realizację zamówienia. Zarezerwowana ilość może zostać rozchodowana jedynie poprzez dokumenty rozchodu realizujące zamówienie, dla którego powstała rezerwacja.

Rezerwacje dzielimy na:

 • Rezerwacje stanu magazynowego – umożliwiają zablokowanie ilości z aktualnego stanu danej kartoteki na danym magazynie (podczas realizacji zamówienia system sam dobierze dostawy wg FIFO);
 • Rezerwacje dostaw – umożliwiają zablokowanie określonej ilości z aktualnego stanu danej kartoteki na danym magazynie, ale z wybranych dostaw (czyli w ten sposób można określić które dostawy zostaną pobrane do rozchodu, podczas realizacji zamówienia oraz jaka ilość z danej dostawy ma być rozchodowana).

Wykorzystanie mechanizmu rezerwacji podczas edycji pozycji zamówienia (okno edycji pozycji zamówienia).

 • Rezerwacje stanu magazynowego

W celu aktywowania rezerwacji stanu magazynowego, należy włączyć parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Obsługa rezerwacji stanu magazynowego (parametr ten zastępuje istniejący parametr Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania i jest ustawiony na taką wartość jaką miał parametr Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania).
Zakładka Podstawowe w polu Rezerwacja na magazynie, zarezerwować pożądaną ilość.

UWAGA!

W przypadku włączonej opcji w konfiguracji systemu: Automatycznie przepisz ilość zamawianą do ilości rezerwowanej na magazyn w zamówieniach od odbiorców lub opcji: Automatycznie przepisz ilość zamawianą do ilości rezerwowanej na magazyn w zamówieniach wewnętrznych, ilość zamawiana zostanie automatycznie przepisana do pola Rezerwacja na magazynie.

 

 • Rezerwacje dostaw

W celu aktywowania rezerwacji dostaw, należy włączyć nowy parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Obsługa rezerwacji dostaw (parametr domyślnie jest wyłączony);

Wprowadzono nową zakładkę Rezerwacje dostaw na oknie edycji pozycji dokumentów: Zamówień od odbiorców oraz Zamówień wewnętrznych, służącą do rezerwacji dostaw.

Na zakładce ujęto następujące informacje:

– Informacje dotyczące aktualnych rezerwacji dostaw, np. Ilość zarezerwowana, data dostawy, dokument.
– Informacje dotyczące łącznych rezerwacji, tj. Rezerwacja razem, Rezerwacja na magazynie.

Na zakładce ujęto następującą funkcjonalność:

– wprowadzanie rezerwacji z dostaw – przycisk Rezerwuj,
– wyświetlanie dokumentu zarezerwowanej dostawy – przycisk Pokaż.

Na oknie rezerwacji dostaw widoczne są wszystkie dostawy danej kartoteki i danego magazynu ze stanem możliwym do rezerwacji. Opis wybranych kolumn listy dostaw:

Wybrano – Ilość zarezerwowana na poczet pozycji zamówienia.
Stan dostępny – Ilość możliwa do rezerwacji na danej dostawie.
Automatyczna rezerwacja – czy rezerwacja na zamówieniu wynika z automatycznej rezerwacji w wyniku realizacji zamówienia do dostawców połączonych z zamówieniami od odbiorców.
Ilość automatycznej rezerwacji – ilość automatycznej rezerwacji w wyniku realizacji zamówienia.

Rezerwacja określonej ilości na dostawie polega na zaznaczenie odpowiedniej dostawy oraz wybraniu funkcji Popraw (dwuklik myszką na dostawie, menu kontekstowe, przycisk ENTER na klawiaturze). Maksymalna ilość jaką można zarezerwować na dostawach jest różnicą ilości na pozycji zamówienia i rezerwacji na magazynie. (Suma wszystkich rezerwacji nie może przekraczać wprowadzonej ilości na pozycji) Dodatkowo na oknie rezerwacji dostaw umożliwiono:
– zmianę ilości rezerwacji na magazynie,
– automatyczną rezerwację – Wybierz wg FIFO (Ctrl+F), po kliknięciu na którą system automatycznie zarezerwuje ilości z dostaw wg kolejności ich wprowadzenia,
– automatyczne usuwanie wybranych rezerwacji – Wyczyść wybrane ilości (Ctrl+F8).

Zarówno funkcja automatycznej rezerwacji, jak i automatycznego usuwania ilości nie uwzględniają rezerwacji zrealizowanych, tzn. np. w przypadku usuwania rezerwacji dostaw, system pozostawi rezerwacje zrealizowane.
Pozycje dostaw z rezerwacjami anulowanymi nie są pozycjami edytowalnymi.

Planowanie rezerwacji

System umożliwia zaplanowanie rezerwacji na podstawie połączeń pomiędzy zamówieniami do dostawców/zapotrzebowaniami wewnętrznymi a zamówieniami od odbiorców/zamówieniami wewnętrznymi.
Na oknie edycyjnym pozycji dokumentów Zamówienia do dostawców oraz Zapotrzebowania wewnętrzne udostępniona została funkcjonalność Powiązania z zam., łącząca wymienione rodzaje dokumentów.
Po wybraniu przycisku Powiązania z zam., system wyświetla okno Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców, przedstawiające wszystkie wprowadzone przez użytkownika powiązania z zamówieniami od odbiorców/zapotrzebowaniami wewnętrznymi. Użytkownik ma możliwość dodania lub usunięcia powiązania.
Dodanie powiązania polega na kliknięciu przycisku Dodaj (F3). Usunięcie powiązania polega na kliknięciu przycisku Usuń (F8). Po zaplanowaniu rezerwacji (powiązania), system automatycznie wylicza ilości powiązań. Automatyczne obliczanie ilości na powiązaniach generowane jest wg FIFO. Łączna ilość z powiązań nie może być większa od ilości na pozycji zamówienia do dostawców.

Jeżeli realizowane jest zamówienie do dostawcy, które jest powiązane z zamówieniem od odbiorcy lub zamówieniem wewnętrznym, to automatycznie następuje wygenerowanie rezerwacji na zakupiony towar (może to być rezerwacja stanu magazynowego lub rezerwacja dostawy – zależnie od ustawienia parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Rodzaj rezerwacji automatycznej podczas realizacji zam. do dost. wg. powiązań z zam. od odb. i wew.).

Realizacja zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych
Algorytm zwiększania rozchodu dostaw wykorzystywany podczas dodawania nowej pozycji lub zwiększenia ilości na pozycji rozchodu realizującej zamówienie z rezerwacjami:
– W pierwszej kolejności realizowana będzie rezerwacja dostaw (pobranie ilości z zarezerwowanych dostaw).
– Następnie realizowana będzie rezerwacja stanu magazynowego (najpierw pobranie ilości z już rozchodowanych dostaw, a jeśli zabraknie, to dobieranie wg FIFO).
– Na koniec nastąpi dobieranie brakującej ilości bez rezerwacji (pobranie ilości z już rozchodowanych dostaw, a jeśli zabraknie, to dobieranie wg FIFO).

Algorytm zmniejszania rozchodu dostaw wykorzystywany podczas zmniejszenia ilości na pozycji rozchodu realizującej zamówienie z rezerwacjami:

 • W pierwszej kolejności usunięcie/zmniejszenie ilości nie wynikającej z rezerwacji (LIFO).
 • Następnie usunięcie/zmniejszenie realizacji rezerwacji stanu magazynowego (LIFO).
 • Na koniec usunięcie/zmniejszenie realizacji rezerwacji dostaw.

Realizacja zamówień do dostawców i zapotrzebowań wewnętrznych
Realizacja zamówień do dostawców dostępna jest na oknie edycyjnym dokumentów zakupowych w menu kontekstowym Realizuj zamówienia (Ctrl+R). Realizacja zapotrzebowań wewnętrznych dostępna jest na oknie edycyjnym dokumentów magazynowych, tj. PW – Przychód wewnętrzny oraz MM+ przerzut MM przyjęcie.

W wyniku realizacji zamówień do dostawców/zapotrzebowań wewnętrznych, dla których użytkownik zdefiniował powiązania z zamówieniami od odbiorców/zamówieniami wewnętrznymi (planowanie rezerwacji) system dokonuje automatycznej rezerwacji wg ilości na powiązaniach.

W zależności od opcji w konfiguracji systemu Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Rodzaj rezerwacji automatycznej podczas realizacji zam. do dost. wg powiązań z zam odb i wew. system wystawia rezerwacje automatyczne:

 • na dostawie, jeżeli w/w parametr ustawiony jest na wartość Rezerwacja dostaw oraz włączona jest opcja w konfiguracji Obsługa rezerwacji dostaw,
 • na magazynie, jeżeli w/w parametr ustawiony jest na wartość Rezerwacja stanu magazynowego oraz włączona jest opcja w konfiguracji Obsługa rezerwacji stanu magazynowego.

Parametry w konfiguracji
Parametry w konfiguracji systemu:

 • Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Podpowiadaj termin dostawy dla zam. od odb. I zamówień wew. – parametr ten umożliwia automatyczne podpowiadanie terminu dostawy dla zamówień od odbiorców oraz zamówień wewnętrznych o wartość uzupełnioną w parametrze: Ilość dni do wyznacz. terminu zam. od odb. od daty dok.
 • Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Ilość dni do wyznacz. terminu zam. od odb. od daty dok. – parametr ten aktywny jest po ustawieniu opcji: Podpowiadaj termin dostawy dla zam. od odb. i zamówień wew. na wartość TAK. Służy on do obliczenia podpowiadanego terminu dostawy, podczas tworzenia zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych. Sposób obliczenia polega na powiększeniu daty wystawienia dokumentu o liczbę dni określonych w parametrze. Termin dostawy widoczny jest na oknie edycyjnym dokumentów zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych w zakładce Dostawa. Tak obliczony termin dostawy podpowiadany jest podczas tworzenia pozycji na wymienionych dokumentach.
 • Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Podpowiadaj termin dostawy dla zam. do dost. I zapotrzebowań wew. – parametr ten umożliwia automatyczne podpowiadanie terminu dostawy dla zamówień do dostawców oraz zapotrzebowań wewnętrznych o wartość uzupełnioną w parametrze: Ilość dni do wyznacz. terminu zam. do dost. od daty dok.
 • Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Ilość dni do wyznacz. terminu zam. do dost. od daty dok. – parametr ten aktywny jest po ustawieniu opcji: Podpowiadaj termin dostawy dla zam. do dost. i zapotrzebowań wew. na wartość TAK. Służy on do obliczenia podpowiadanego terminu dostawy, podczas tworzenia zamówień do dostawców i zapotrzebowań wewnętrznych. Sposób obliczenia polega na powiększeniu daty wystawienia dokumentu o liczbę dni określonych w parametrze. Termin dostawy widoczny jest na oknie edycyjnym dokumentów zamówień do dostawców i zapotrzebowań wewnętrznych w zakładce dostawa. Tak obliczony termin dostawy podpowiadany jest podczas tworzenia pozycji na wymienionych dokumentach.

Zmiany w zakładce 11 Stany
W związku z przebudową systemu zamówień i wprowadzeniem rezerwacji, przebudowano zakładkę Stany w oknie edycji kartoteki i stanu magazynowego.
Umożliwiono wybór prezentacji danych pomiędzy dotychczasowym a nowym widokiem stanów magazynowych. W związku z tym na zakładce Stany wprowadzono parametry:

Bez rezerwacji – zaznaczenie go powoduje wyświetlenie starego widoku stanów.
Z rezerwacjami – zaznaczenie go powoduje wyświetlenie nowego widoku stanów.
Nowy widok stanów zawiera pozycje:
Stan dostępny do rozchodu – stan, który można rozchodować na dokumencie rozchodu nie realizującym zamówienia (wzór: Stan dostępny – Stan zablokowany + Ilość zarezerwowana z zablokowanych dostaw. Dodajemy Ilość zarezerwowaną z zablokowanych dostaw, ponieważ jeżeli wystąpi automatyczna rezerwacja dostawy zablokowanej, to ta ilość zarezerwowana była już ujęta przy obliczaniu pola Stan dostępny w polu Rezerwacje. Automatyczna rezerwacja dostawy zablokowanej może wystąpić, np. jeżeli realizuje ona zamówienie do dostawcy, które jest powiązane z zamówieniem od odbiorcy).
Stan aktualny – stan towarów wynikający z dostaw i rozchodów.
Stan zablokowany – są to dostawy z niezaakceptowanych dokumentów przychodu.
Rezerwacje – są to wszystkie rezerwacje stanu magazynowego oraz rezerwacje dostaw.
Stan dostępny – wcześniej nazywany „Stanem do rozdysponowania”. Stan ten nie może być ujemny, ponieważ jest to stan aktualny razem z zablokowanymi dostawami, pomniejszony o ilość zarezerwowaną. W związku z tym, z konfiguracji systemu usunięto parametr: Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania.
Planowany rozchód – jest to suma ilości z zamówień od odbiorców, zamówień wewnętrznych oraz zamówień na materiały przeznaczone do produkcji. Ilość planowanych rozchodów przedstawia ilość z zamówienia, która nie jest zarezerwowana. Jeśli cała ilość z zamówienia będzie zarezerwowana, to nie będzie ona uwzględniona w tym polu, tylko w polu Rezerwacje.
Planowany rozchód z przerzutów – rozchód z niezrealizowanych przerzutów międzymagazynowych.
Ilość niezrealizowana – są to niezrealizowane pozycje rozchodowe, które nie są zaakceptowane oraz w których nie pobrano jeszcze dostawy.
Planowany przychód – jest to suma ilości z zamówień do dostawców, zapotrzebowań wewnętrznych, ilość z produkcji oraz z produktu.
Planowany przychód z przerzutów – przychód z niezrealizowanych przerzutów międzymagazynowych. Przykład nowego widoku zakładki Stany w oknie edycji kartoteki:

Dodatkowo w menu Słowniki → Spis kartotek magazynowych oraz Magazyn → Stany magazynowe umożliwiono podgląd wszystkich rezerwacji na danej kartotece. Funkcjonalność dostępna jest poprzez wybranie opcji Podstawowe → Pokaż rezerwacje z menu kontekstowego lub poprzez kliknięcie (Shift+Alt+R) na danej kartotece.

Czy artykuł był pomocny?