Kadry i Płace

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 14.0.364

Kadry i Płace

 • Wprowadzono zmiany dotyczące sposobu odliczenia kwoty wolnej od podatku oraz stosowania preferencji podatkowych:
  • W menu „Oświadczenia, upoważnienia, inne” dodano wersję formularza PIT-2, która obowiązuje od 01-01-2023 roku.

 

 •  W oknie edycyjnym zaszeregowania pracownika, w polu „Ulga podatkowa PIT-2” umożliwiono wprowadzenie nowych wartości ulgi podatkowej:1/12 kwoty wolnej, 1/24 kwoty wolnej, 1/36 kwoty wolnej.

We wszystkich wbudowanych algorytmach system nalicza ulgę podatkową zgodnie z ustawieniem powyższego pola w danym zaszeregowaniu pracownika. W tym celu do algorytmów: Umowa zlecenie, o dzieło, Prawa autorskie, Rada Nadzorcza dodane zostały również składniki: ULGA_ZL, ULGA_DZ, ULGA_PA, ULGA_RN.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonych zmian w PIT-2 znajdują się pod linkiem https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/zmiany-w-pit-2-w-systemach-streamsoft/

 • Opcja „Dodaj grupę” dostępna w menu kontekstowym okna Definicje list został rozbudowana o zestaw składników płacowych “Umowa o dzieło”.

Ponadto opcja ta została zaktualizowana w kontekście wbudowanych algorytmów płacowych: uzupełniono brakujące składniki oraz przeformatowano domyślne rozmieszczenie składników na formatce.

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano możliwość podpisywania podpisem elektronicznym plików wysyłanych do Panelu Pracownika. W związku ze specyfiką działania kluczy kwalifikowanych każdy PIT należy podpisać osobno. W tym celu w oknie „Wybór opcji” dodane zostało pole „Podpisz przed wysłaniem każdą deklarację”.

 

 • Dodano nową wartość stałej płacowej: Współczynnik ekwiwalentu urlopowego. Od 1.01.2023 jej wartość wynosi 20,83 zł.

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – PIT-2 na rok 2023. Dodano wersję 9 formularza oraz uaktualniono treść objaśnień.

 

 •  Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowe wersje Z-03, Z-05 na rok 2023 oraz Z-06 za 2022.

 • Zaktualizowano kod tytułu ubezpieczenia 0543- Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej.

 

 • Zaktualizowano stałe płacowe obowiązujące od 01-01-2023:
  • SAM_1: Ryczałt za 1km, samochód do 900 cm3, wartość wynosi 0,89zł,
  • SAM_2: Ryczałt za 1km, samochód powyżej 900 cm3, wartość wynosi 1,15zł

 

Uwaga! Według brzmienia ustawy powyższe wartości obowiązują od dnia 17.01.2023 r. Z uwagi na brak jednoznacznych oficjalnych informacji, w jaki sposób powinna zostać rozliczona kilometrówka za część roku 2023 przed zmianą stawek, w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż powyższe wartości wprowadzono z datą obowiązywania od 01.01.2023. Skutkuje to ujednoliconym rozliczeniem kosztów związanych z pojazdem w styczniu. W przypadku odmiennej interpretacji należy zastosować ręczne wyliczenie kwoty ryczałtu.

 

 •  Opracowano wyjaśnienie wyliczenia składnika KOMOR (potrącenie urzędowe) oraz KOMALIM (potrącenie alimentacyjne). Opcja dostępna jest podczas edycji listy płac, pod prawym przyciskiem myszy w oknie wyliczenia składnika.

 •  Zaktualizowano podstawę prawną w formularzu „Skierowanie na badanie lekarskie”.

 

 • Pracowniczy Plan Kapitałowy – Opcję „Grupowej rezygnacji uczestników” rozszerzono o możliwość zmiany daty końcowej ostatnio wprowadzonego okresu rezygnacji. W oknie ustawień operacji dodano pole „Ustaw”, w którym należy wybrać akcję „końcową datę w ostatniej rezygnacji”.

 •  Pracowniczy Plan Kapitałowy. Wydruk „Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych” został rozszerzony o objaśnienia.

 

 •  Wprowadzono zmiany dla opcji „Rozliczanie podatku wspólne z małżonkiem/dzieckiem”. Od teraz dla list płac wypłacanych po dacie zwolnienia nie będzie stosowanie zmniejszenia procentu podatku. Zmiana została wprowadzona na podstawie wyjaśnień stosowania oświadczeń z PIT-2 po ustaniu umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Przekazując wypłaty po dniu rozwiązania umowy o pracę lub rozwiązania umowy cywilnoprawnej pobierając zaliczkę na podatek dochodowy, spółka nie jest zobowiązana uwzględniać oświadczeń złożonych w trakcie trwania umowy.

W komunikacie pojawiającym przy zaznaczaniu pola w oknie edycyjnym listy płac dodana została informacja o wyłączeniu:

 

 •  Składki na związki zawodowe – odliczenia od dochodu na PIT-11. Opracowano nowe składniki płacowe do naliczeń składek na związki zawodowe oraz odliczeń na PIT-11:
 • ZWZ Składki na związki zawodowe -wartość składnika może być wpisywana ręcznie lub obliczana za pomocą indywidualnie zdefiniowanego wzoru.
 • ZWZ_ODL Składki na związki zawodowe podlegające odliczeniu od dochodu

 

Wprowadzona została również nowa stała płacowa – ZWZ_LIMIT Limit składek na związki zawodowe podlegających odliczeniu od dochodu. Nowe składniki płacowe zostały dodane do słownika składników, w przypadku konieczności ich użycia należy własnoręcznie dodać je do algorytmu płacowego za pomocą opcji Dodaj do algorytmu istniejący składnik.

Dzięki zastosowaniu wbudowanych składników, PIT-11 nie wymaga już budowania własnych wzorów do kontroli kwoty limitu, którą można odliczyć od podatku.

Szczegółowe informacje nt. stosowania ulgi z tytułu składek na związki zawodowe w systemie znajdują się pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/ulga-z-tytulu-skladek-na-zwiazki-zawodowe/

 

 • Zaktualizowano wartości stałych płacowych obowiązujące od 2023-01-01:
  • WLASC 60% średniej krajowej – wartość wynosi 4161,00zł.
  • PREHAB Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego – wartość wynosi 103,90%.
  • PRC_MSC_WY Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale- wartość wynosi 6733,49zł.
  • PRC_MC_WYZ Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale- wartość wynosi 6965,94zł.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe- nowe rozwiązania dotyczące Autozapisu:
  • Do menu „Wydruki deklaracji” dodano nowy formularz „Informacja o wznowieniu”

 •  W Danych kadrowych pracownika, na zakładce 8 ZUS, PPK. Dodano znacznik „Autozapis” informujący o automatycznym wznowieniu przesyłania składek do PPK, po okresie rezygnacji. Zastosowanie operacji „Grupowa rejestracja uczestników” dla pracowników, których do ostatniego dnia lutego obowiązywała rezygnacja z PPK, spowoduje automatyczne zaznaczenie w danych kadrowych znacznika „Autozapis”. Podczas wprowadzania wpisu dla pojedynczych pracowników należy parametr zaznaczyć ręcznie.

 

 •  Informacja o autozapisie może być wyświetlana jako kolumna w oknie „Dane kadrowe” oraz podczas tworzenia zestawów plików „Wymiany danych z PPK”

 

 •  Zestawienia kadrowe -Wydruki dla ZUS – Zaświadczenie płatnika składek Z-3, Z-3a. Zaktualizowano formularze do obecnie obowiązującej wersji.

 

 • Na oknie danych listy płac umożliwiono wprowadzenie daty powstania dokumentu płacowego księgowego zapłaty za ZUS. Zakres dat to miesiąc następny od daty wypłaty. Program podpowiada datę zgodnie z osobowością:
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
  • 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek

FAQ

Płace

Angaże, umowy, zaszeregowania

Czas pracy, absencje

Zasiłki

Eksport do Płatnika

Generowanie i wysyłka PIT

Polski Ład

PPK

Rozwiązania dotyczące Covid-19

Obsługa programu

Tarcza antykryzysowa

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.