Od wersji 14.3.367.19 systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały rozszerzone o opcje i usprawnienia w zakresie obsługi, rozliczeń pracowników z niepełnosprawnością, generowania zestawień oraz wykonywania sprawozdań dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W poniższym materiale znajduje się opis zmian i nowych rozwiązań.

Zmiany w ewidencji i rozliczaniu osób niepełnosprawnych

Konfiguracja

W konfiguracji systemu dodano parametr: Ustawienia – Obsługa – “Dane o niepełnosprawności pobieraj:”, może on przyjąć wartości:

 • z kodu tytułu ubezpieczenia w zaszeregowaniu – jest to domyślne ustawienie dla firm niebędących Zakładem Pracy Chronionej. Powoduje uwzględnienie stopnia niepełnosprawności we wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w oparciu o kod tytułu ubezpieczenia, a następnie analizę danych dotyczących schorzeń z orzeczeń zarejestrowanych w danych kadrowych na zakładce Niepełnosprawność.
 • z orzeczeń w ewidencji niepełnosprawności – badanie rodzaju oraz określenie stopnia niepełnosprawności odbywać się będzie wyłącznie na podstawie danych w orzeczeniu pracownika.

Uwaga!
W związku z wprowadzeniem powyższego parametru wymagana jest weryfikacja poprawności wprowadzonych wcześniej danych w systemie. W przypadku błędnego wprowadzenia danych istnieje możliwość wystąpienia różnic pomiędzy kodem tytułu ubezpieczenia a stopniem niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu pracownika.

Przed przystąpieniem do generowania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalecane jest wykonanie analizy danych dotyczących niepełnosprawności w oknie Dane kadrowe.
Powinna ona polegać na dodaniu (za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy -> Widok -> Kolumny w tabeli) do widoku okna, kolumn pozwalających na identyfikację rozbieżności w danych, np. Kod tytułu ubezpieczenia, Nazwa orzeczenia, Stopień niepełnosprawności.

Zaistniałe rozbieżności należy indywidualnie rozpatrzyć, czy wynikają one z:

 • błędnego wprowadzenia danych orzeczenia do systemu i należy je skorygować
 • specyficznej sytuacji danego pracownika i są zgodne ze stanem faktycznym

Należy zweryfikować przypadki, gdy pracownik posiada:

 • kod tytułu ubezpieczenia kończący się na cyfrę 1, a w Stopniu niepełnosprawności wskazany jest stopień inny niż: lekki
 • kod tytułu ubezpieczenia kończący się na cyfrę 2, a w Stopniu niepełnosprawności wskazany jest stopień inny niż: umiarkowany
 • kod tytułu ubezpieczenia kończący się na cyfrę 3, a w Stopniu niepełnosprawności wskazany jest stopień inny niż: znaczny

Podczas dodawania orzeczenia w danych kadrowych pracownika system kontroluje powiązanie pomiędzy kodem tytułu ubezpieczenia w zaszeregowaniu, a kodem ZUS stopnia niepełnosprawności wskazanego w danym orzeczeniu. Wykrycie niezgodności system zakomunikuje informacją: Uwaga! Wprowadzone orzeczenie nie ma odzwierciedlenia w zaszeregowaniach. Należy wprowadzić zaszeregowanie z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia.

Słowniki

W menu Słowniki – Kadrowe wyodrębniono gałąź Niepełnosprawność.

Zawiera ona słowniki Schorzenia, Orzeczenia i Orzecznicy, dostępne wcześniej tylko z poziomu okna danych kadrowych pracownika.

 • Słownik Schorzenia został rozbudowany o możliwość oznaczenia schorzeń szczególnych i specjalnych:
  • Schorzenia szczególne – wpływają na wysokość wpłat i Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeden etat pracownika ze schorzeniem specjalnym w stopniu umiarkowanym jest uwzględniany we wskaźniku jak 2 etaty, natomiast w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności 1 etat pracownika ze schorzeniem specjalnym uwzględniany jest jako 3 etaty
  • Schorzenia specjalne – mają wpływ na wysokość dofinansowania z PFRON do wynagrodzenia pracownika. Jej wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Okno słownika zawiera katalog schorzeń, który może być rozszerzany przez użytkowników, zgodnie z zapotrzebowaniem. W celu wygenerowania prawidłowych rozliczeń z PFRON, należy odpowiednio oznaczyć schorzenia. W przypadku edycji schorzenia specjalnego należy zaznaczyć pole schorzenie specjalne (zwiększa kwotę dopłaty) oraz wybrać z listy rozwijanej rodzaj schorzenia. Oznaczenie schorzenia specjalnego w powyższy sposób jest konieczne do prawidłowego naliczenia kwot dofinansowania z PFRON.

Uwaga!

W przypadku posiadania uzupełnionego słownika schorzeń system nie zaktualizuje automatycznie danych o poszczególnych schorzeniach istniejących już w bazie. Oznacza to konieczność ręcznego wskazania, które ze schorzeń mają charakter specjalny i szczególny.

 • Słownik Orzeczenia – zawiera wykaz orzeczeń stosowanych w danych kadrowych, na zakładce 10 Niepełnosprawność. Dodawanie orzeczeń możliwe jest z poziomu słownika lub okna danych kadrowych pracownika.

W obu przypadkach konieczne jest wskazanie nazwy orzeczenia oraz stopnia niepełnosprawności.

Uwaga!

W przypadku posiadania uzupełnionego już słownika „Orzeczenia” konieczna jest weryfikacja, czy orzeczenia te posiadają wskazany kod ZUS (określony stopień niepełnosprawności).

 • Słownik Orzecznicy – został uzupełniony o organy orzekające. Lista dostępnych organów jest edycyjna, użytkownik ma możliwość dodania instytucji. Dodawanie nowego wpisu jest analogiczne do uzupełniania słownika Orzeczenia.

Słowniki Orzeczenia i Orzecznicy są ze sobą powiązane i automatycznie uzupełniają się wzajemnie. Oznacza to, że dodanie wpisu np. nowego orzeczenia (w słowniku Orzeczenia) powoduje automatyczne pojawienie się tego wpisu w słowniku Orzecznicy.

Dane kadrowe

Na zakładce 10 Niepełnosprawność w danych kadrowych pracownika, w sekcji Orzeczenia o niepełnosprawności:

 • dodane zostały pola Obowiązuje od i Obowiązuje do. Służą one do określenia terminów obowiązywania orzeczenia czasowego i są obligatoryjne do uzupełnienia.

Daty obowiązywania orzeczenia stanowią precyzyjne określenie czasu trwania i nie muszą być tożsame z datami orzeczenia oraz ważności. Daty obowiązywania orzeczeń mogą zostać zmienione w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego.

Po aktualizacji systemu do wersji 14.3.367.19 dla istniejących już bazie danych kadrowych, pola Obowiązuje odObowiązuje do zostaną automatycznie uzupełnione wartościami z pól Data orzeczenia oraz Data ważności.

 • w polu Schorzenia znajduje się wykaz schorzeń przypisanych do pracownika. W zależności od oznaczenia w słowniku, na zakładce prezentowana jest odpowiednia informacja czy schorzenie jest szczególne lub specjalne.

Angaże, Umowy, Zaszeregowania

W oknie zaszeregowania pracownika dodany został parametr Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych, który kontroluje wartości wprowadzane w ewidencji godzin pracownika, w kolumnach dot. godzin nadliczbowych i godzin nocnych.

W przypadku braku zaznaczenia parametru, przy próbie zapisania nadgodzin w oknie ewidencji, system wyświetli zapytanie:

Uwaga!

Dla nowych zaszeregowań pole jest domyślnie zaznaczone. Po aktualizacji należy zweryfikować wszystkich pracowników niepełnosprawnych i oznaczyć parametr, jeżeli taka zgoda została udzielona przez orzecznika.

Formularze przekazywane do PFRON

Formularze przekazywane do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dostępne są w menu Płace -> PFRON :

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Formularz przeniesiono do menu głównego Płace -> PFRON. Został on zmodyfikowany w zakresie wizualnym oraz rozszerzony o dodatkowe opcje usprawniające eksport danych.

 • Pobieranie danych do zestawienia

Przy pobieraniu danych do zestawienia system analizuje ustawienie parametru w konfiguracji systemu Dane o niepełnosprawności pobieraj: oraz daty obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności i dane ze słownika schorzeń szczególnych. Po wyborze zestawienia z menu wywołane zostanie okno ustawień, wg których zostaną wygenerowane dane.

Do ponownego zaczytania danych służy przycisk Generuj wskaźnik zatrudnienia.

 • Parametry zestawienia

Wydzielona została sekcja Schorzenia szczególne zawierająca wykaz wszystkich schorzeń szczególnych zdefiniowanych w słowniku. Do zestawienia uwzględnione zostaną tylko zaznaczone pozycje.

 • Rodzaj zastosowanych obliczeń

Dane wydruku generowane w zależności od wskazania w polu Wydruk według:

 • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
  • Obliczony stan zatrudnienia wykazywany jest w polach 37 i 38 formularza WND
  • Do stanu zatrudnienia nie są uwzględniani pracownicy: niepełnosprawni przebywających na urlopie bezpłatnym, osoby pełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywające na urlopach rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych, których obowiązek udzielenia przewidują odrębne przepisy (tzw. urlop obligatoryjny), przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz osoby nieświadczące pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zasadniczej i będących uczestnikami OHP.
 • Rozporządzenia Komisji UE:
  • Obliczony stan zatrudnienia wykazywany jest w polach 39 i 40 formularzu WND
  • Do stanu zatrudnienia nie są uwzględniane osoby zatrudnione na umowę o praktykę w celu przygotowania zawodowego, przebywające na urlopach rodzicielskich, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, bezpłatnych i przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym

Informacja o zastosowanym sposobie obliczeń jest zawsze umieszczana na wydruku.

 • Wygląd tabelaryczny

Wybór przycisku Generuj spowoduje zaczytanie danych i wyświetlenie ich w formie tabelarycznej. Okno zestawienia podzielone jest na 2 sekcje: górna sekcja zawiera szczegółowe dane w kontekście dat dziennych, sekcja dolna prezentuje podsumowania w kontekście miesiąca. Dane z sekcji można kopiować do schowka za pomocą opcji Ctrl+C.

Dane tabeli prezentowane są w kolumnach:

 • Data – dzienna data, na którą wykonano obliczenia stanu zatrudnienie i wskaźników
 • Zatrudnienie: ogółem – łączna liczba pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych
 • Zatrudnienie: niepełnosprawni – liczba pracowników niepełnosprawnych
 • Zatrudnienie: znaczny – liczba pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Zatrudnienie: umiarkowany – liczba pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 • Zatrudnienie: lekki – liczba pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 • Etaty: ogółem – łączny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • Etaty: niepełnosprawni – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • Etaty: znaczny – stan zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • Etaty: umiarkowany – stan zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • Etaty: lekki – stan zatrudnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • Wskaźnik: niepełnosprawni – wartość wskaźnika wszystkich osób niepełnosprawnych
 • Wskaźnik: znaczny – wartość wskaźnika osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Wskaźnik: umiarkowany – wartość wskaźnika osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Wskaźnik: lekki – wartość wskaźnika osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Jeśli występują schorzenia szczególne i zostały one zaznaczone w oknie ustawień zestawienia, to zostaną wyświetlone dodatkowe kolumny.

Wydruk zestawienia Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych dostępny jest pod ikoną drukarki – Wydruk wskaźnika:

Wydruk odzwierciedla układ kolumn z tabeli zestawienia, zawiera informację o wskaźniku obniżającym wpłaty do PFRON za dany miesiąc oraz wykaz parametrów, wg których zostało wykonane zestawienie.

Ponadto w oknie zestawienia dostępne są opcje:

 • Pokaż pracowników (F2) – wyświetlana jest informacja o pracownikach, którzy zostali uwzględnieni do obliczenia wartości danego pola. W zależności od aktualnego ustawienia kursora system prezentuje dane pracowników, którzy zostali uwzględnieni do obliczenia wartości danego pola.

Uwaga!

Funkcja ta stanowi szybką weryfikację danych uwzględnionych w zestawieniu. W przypadku firm, które korzystały z wcześniejszych wersji wydruku Wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwala na dokładną analizę wartości wyliczonych przez program.

 • Generuj wskaźnik zatrudnienia – opcja umożliwia ponowne wygenerowanie zestawienia wg nowo zdefiniowanych ustawień. Użycie tej opcji powoduje skasowanie dotychczasowych danych.
 • Drukuj (F9) – opcja umożliwia wydruk predefiniowanego zestawienia Wydruk wskaźnika. Możliwe jest również dodanie dedykowanych formularzy i wydruków definiowanych bazujących na standardowym zestawieniu.
 • Sortuj (F4) – umożliwia sortowanie danych wg zadanych parametrów.
 • Ustal filtr / Filtr aktywny – opcja pozwala zastosowanie filtrów danych. Filtry te można zdefiniować i zapisywać.
 • Przełącz widok na tabelę zaawansowaną / prostą (Ctrl + Z) – opcja zmienia widok tabeli na prostą lub zaawansowaną, która zawiera szereg dodatkowych opcji:

 

 • Grupowanie wg kolumn – przeciągnięcie nagłówka kolumny na pole grupowania spowoduje segregowanie danych wg tej kolumny

 

 

 • Zwiń/rozwiń kolumny – możliwość szybkiego rozwinięcia i zwinięcia wszystkich wierszy z pogrupowanymi danymi
 • Paski podsumowań – opcja umożliwia wyświetlenie ogólnego podsumowania zestawienia oraz podsumowania każdej z utworzonych grup. Może być ono widoczne zawsze lub po rozwinięciu danej grupy.
 • Export – opcja umożliwia eksportowanie danych z tabeli do plików w formatach: HTML, XML, plik tekstowy, Excel XP, 2003 lub Excel 2007.
 • Wykres – zakładka ta umożliwia prezentację pogrupowanych danych w formie graficznego wykresu. Warunkiem koniecznym jest wykonanie podsumowań kolumn.

 

INF-D-P, WND

Opcja generowania formularzy dostępna jest w menu Płace->PFRON -> Wniosek o dofinansowanie Wn-D, INF-D-P. Po jej wyborze uruchamiane jest okno Eksport do SODiR On-Line z ustawieniami generowanego pliku.

Formularz WND Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych został rozbudowany o możliwość pobierania danych. Za pomocą przycisku Pobierz dane system zaczytuje dane o liczbie etatów na podstawie wskaźnika zatrudnienia. Ponadto nadal pozostaje możliwość ręcznego wpisania danych w polu.

Po uzupełnieniu danych o zatrudnieniu do WND należy wygenerować plik za pomocą przycisku Zapisz. Plik zostanie zapisany w katalogu wskazanym w oknie ustawień oraz zostanie wyświetlony raport z wykazem pracowników, do których naliczone zostało dofinansowanie.

Dodatkowe zmiany dla Zakładów Pracy Chronionej

Dane firmy

W menu System – Dane firmy – na zakładce 4 Działalność rozbudowana została sekcja Zakład Pracy Chronionej. Zawiera ona pola dostępne wcześniej w oknie ustawień wniosku o dofinansowanie:

 • Nr PFRON
 • Wielkość firmy
 • Forma prawna
 • Kod szczegółowej formy prawnej

W przypadku posiadania statusu zakładu pracy chronionej należy zaznaczyć pole Zakład Pracy Chronionej i uzupełnić pole Decyzja o nad. stat. ZPCh.

Angaże, Umowy, Zaszeregowania

W oknie Angaże, Umowy, zaszeregowania, w sekcji Szczegóły angażu dodany został parametr Zatrudnienie w ramach „efektu zachęty”. Pole to należy zaznaczyć ręcznie w przypadku, gdy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego spełnia warunki określone przepisami i pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. System uwzględnia wartość pola podczas generowania wniosku o dofinansowanie.

Formularze przekazywane do PFRON

Formularze przekazywane do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dostępne są w menu Płace ->PFRON:

Informacja półroczna INF-W

Po wywołaniu opcji z menu Płace -> PFRON -> Informacja półroczna INF-W w oknie ustawień należy wskazać zakres generowanych danych:

Następnie wyświetlone zostanie okno Parametry informacji INF-W, w którym użytkownik generuje formularz INF-W na podstawie danych we wskaźniku osób niepełnosprawnych za wybrane półrocze:

Wartości do formularza pobierane są automatycznie na podstawie danych z systemu. Dane w sekcji C. Informacja o wywiązywaniu się przez pracodawcę z obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy można uzupełnić ręcznie zaznaczając odpowiednie pola lub w przypadku spełnienia wszystkich wymienionych warunków – za pomocą opcji Zaznacz wszystkie pola w sekcji C.  Wartości w sekcji D. Informacja o zatrudnieniu uzupełniane są automatycznie z możliwością ręcznej edycji.

Informacja miesięczna INF-1

Przed wygenerowaniem formularza Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, analogicznie jak w przypadku formularza INF-W, należy wskazać okres za jaki generowane będą dane. System uzupełnia automatycznie wyłącznie dane w sekcji C, użytkownik ma również możliwość ręcznego wprowadzenia wartości. Uzupełniony formularz można wydrukować lub zapisać w formacie pdf za pomocą opcji pod przyciskiem .

Rozliczanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Naliczanie dofinansowania z tytułu schorzeń

Słownik Stałe płacowe został rozbudowany o stałe dotyczące wysokości dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych. Są one zróżnicowane ze względu na stopień niepełnosprawności oraz zwiększenie dofinansowania z tytułu schorzeń specjalnych.

Rozliczenie podatku dla Funduszu Rehabilitacji

Na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego pobranego od pracowników z niepełnosprawnością zdefiniowane zostały nowe składniki płacowe do wykorzystania w Zakładach Pracy Chronionej:

 • POD_PFR Podatek do PFRON  – jako 40% zaliczki na podatek
 • POD_ZFR Podatek do ZFRON  – jako 60% zaliczki na podatek

W przypadku konieczności ich zastosowania należy dodać je do algorytmów płacowych.

Składniki te zostały uwzględnione odpowiednio w obliczeniach pól formularzy deklaracji PIT-4 i PIT-4R.

Wypełniony formularz można wydrukować lub zapisać w formacie PDF

Czy artykuł był pomocny?