Regulamin korzystania z serwisu internetowego portalklienta.streamsoft.pl

§1

 1. Serwis prowadzony jest przez Streamsoft sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze (aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra), NIP: 929-185-17-23, KRS 0000443818 zwany dalej Streamsoft.
 2. Adres elektroniczny do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących serwisu, w tym w sprawach reklamacyjnych to marketing@streamsoft.pl Adres pocztowy to Streamsoft sp. z o.o. sp.k. aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy tylko serwisu i nie ma zastosowania do innych usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez Streamsoft.

§2

 1. Serwis portalklienta.streamsoft.pl służy komunikacji użytkowników systemów marki Streamsoft ze sobą oraz ze Streamsoft i przeznaczony jest tylko dla użytkowników tych systemów będących przedsiębiorcami,
 2. W ramach serwisu Streamsoft oferuje:
  a) możliwość dodawania i edycji wpisów przez użytkowników serwisu na temat oprogramowania Streamsoft, a także zapoznawania się z wpisami innych użytkowników serwisu,

§3

 1. Do korzystania z serwisu niezbędnym jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie dostępu do internetu i najnowszą wersję przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE, Edge).
  b) posiadanie aktualnej licencji oprogramowania Streamsoft PRO lub Streamsoft Prestiż opatrzonej indywidualnym numerem licencyjnym,

§4

 1. Korzystanie z serwisu ma charakter nieodpłatny.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest założenie konta. W ramach konta użytkownik zobowiązany jest podać numer użytkowanej przez niego aktualnej licencji oprogramowania marki Streamsoft. W przypadku gdy użytkownik posiada kilka licencji wystarczające jest podanie numeru jednej z nich. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 3. Ponadto w celu rejestracji w serwisie użytkownik zobowiązany jest podać co najmniej następujące dane:
  a) imię i nazwisko, ewentualnie firmę jeśli użytkownikiem nie jest osoba fizyczna,
  b) PESEL, a w przypadku użytkowników nie będących osobami fizycznymi numer NIP,
  c) adres poczty elektronicznej, który jednocześnie będzie jego loginem.
 4. Po przekazaniu danych użytkownik otrzyma na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej hasło do serwisu. Każdorazowe korzystanie z serwisu wymaga wprowadzanie loginu i hasła. Użytkownik ma możliwość zmiany nadanego hasła w zakładce portalklienta.streamsoft.pl/logowanie/lostpassword .
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

§5

 1. Użytkowanie serwisu , który służy do wymiany informacji, doświadczeń itp. powinno odbywać się z poszanowaniem innych użytkowników serwisu oraz osób trzecich. Streamsoft zastrzega sobie prawo usuwania poszczególnych wpisów, jak i całych wątków w przypadku jakichkolwiek naruszeń w tym zakresie w szczególności:
  a) zamieszczania wpisów obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu,
  b) zamieszczania wpisów zawierających nieprawdę lub zawierających informację, których nie da się w obiektywny sposób zweryfikować lub ich weryfikacja jest utrudniona,
  c) zamieszczania wpisów stanowiących reklamę, przekaz handlowy lub inny równoważny dotyczący produktów innych niż oprogramowanie marki Streamsoft,
  d) zamieszczania wpisów utrudniających korzystanie z serwisu przez innych użytkowników,
  e) zamieszczania wpisów zachęcających, pochwalających lub instruujących do popełnienia czynu zabronionego, w szczególności w zakresie oprogramowania komputerowego,
  f) zamieszczania wpisów o treści naruszającej prawa wyłączne osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa itp.,
  g) zamieszczania wpisów o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust 3 pkt 2 lit b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  h) dokonywania za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek transakcji handlowych,
  i) zamieszania wpisów nie dotyczących rozwoju funkcjonalnego oprogramowania Streamsoft.
 2. Użytkownik serwisu może w każdej chwili zakończyć korzystania z serwisu poprzez likwidacje konta. Ponowne korzystanie z serwisu wymaga ponownej rejestracji. Wpisy dokonane przez użytkownika do dnia likwidacji konta pozostaną w serwisie i będą widoczne dla innych użytkowników. Po ponownym założeniu konta nie będą one przypisane do nowego konta użytkownika.
 3. Streamsoft ma prawo usunięcia konta użytkownika, który mimo upomnienia dopuszcza się naruszeń o jakich mowa w ust 1 powyżej, w inny sposób narusza postanowienia regulaminu lub który nie spełnia warunku posiadania aktualnej licencji oprogramowania marki Streamsoft.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag co do prawidłowości funkcjonowania serwisu użytkownik powinien dokonać zgłoszenia na jeden z podanych w §1 ust 2 regulaminu adresów. Streamsoft zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

§6

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z serwisem Streamsoft realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż:
  a) wszelkie dane osobowe, które uzyskuje podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  b) użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Administratorem danych jest Streamsoft (zwany Administratorem) .
  c) dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu. Podstawą przetwarzania jest zgoda klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji usługi podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).
  d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci podwykonawców którym dane musza zostać przekazane w celu prawidłowej realizacji usługi . Ponadto dane użytkownika mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
  e) administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,
  f) dane przechowywane są przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z realizacja usługi,
  g) użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych.
  h) użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
  i) użytkownik ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego w postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  j) podanie przez Użytkownika danych ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż nie podanie wymaganych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
  k) administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 2. W ramach korzystania z serwisu Streamsoft przetwarza informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się pod adresem https://www.streamsoft.pl/polityka-cookies/ Każdy użytkownika ma możliwość zmiany ustawień plików cookies w wykorzystywanej przez niego przeglądarce internetowej.

§7

 1. Zamieszczając jakiekolwiek wpisy wyczerpujące definicję utworu w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach użytkownik udziela Streamsoft niewyłącznej, nieodpłatnej nieograniczanej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie utworu na następujących polach eksploatacji:
  1.1 utrwalania utworu na wszystkich nośnikach;
  1.2 zwielokrotniania i wytwarzania utworu dowolną techniką,
  1.3 wprowadzenia utworu do obrotu,
  1.4 wprowadzenia utworu do pamięci komputera (i innych urządzeń) i jego cyfrowej obróbki,
  1.5 stosowania utworu przy przygotowywaniu stron internetowych,
  1.6 rozporządzania utworem,
  1.7 modyfikacji utworu oraz łączenia z innymi utworami z poszanowaniem osobistych praw autorskich, w tym zlecenia modyfikacji osobom trzecim,
  1.8 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  1.9 wykorzystania utworu dla dowolnie przez Zamawiającego obranych celów.
 2. Użytkownik udziela Streamsoft na czas nieoznaczony prawa do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym ich skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1 .
 3. Streamsoft nie jest zobowiązany do korzystania z licencji o jakiej mowa powyżej. O jej przyjęciu świadczy dopiero fakt wykorzystania utwory przez Streamsoft.

§8

 1. Serwis służy do publicznej wymiany informacji, pomysłów i doświadczeń dotyczących oprogramowania Streamsoft i nie może być uznany za wiążące źródło wiedzy w zakresie w/w oprogramowania, a ponadto nie stanowi jakiejkolwiek formy wsparcia technicznego Streamsoft.
 2. Wszelka odpowiedzialność Streamsoft, w najszerszym możliwym zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jest wyłączona. W szczególności Streamsoft nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody mogące powstać w związku z korzystaniem z serwisu.

§9

 1. Streamsoft ma prawo dokonywać zmian regulaminu. O zmianach Streamsoft powiadamia za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej poddanym przez użytkownika podczas rejestracji.
 2. Użytkownik związany jest wzorcem jeśli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia nie zlikwiduje konta. od dnia następnego po upływie w/w terminu użytkownika obowiązuje nowy regulamin.