W myśl nowych przepisów przedsiębiorca może zastosować wobec pracowników poniższe zmiany:

  • obniżyć wynagrodzenie maksymalnie o 50%. Obniżone wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika. (art. 15g ust. 6)
  • obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku ( art. 15g ust. 8)

W celu naniesienia zmian do systemu Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż należy w oknie Umów z pracownikiem Dane kadrowe -> Umowy (Ctrl+F5), dodać pracownikowi nowe zaszeregowanie z wprowadzeniem zmian w obrębie etatu, wzorca ewidencji obecności, wynagrodzenia. Przykład:

Zmiana w obrębie etatu pracownika musi być wykonana równolegle do zmiany w wzorca ewidencji obecności. W menu Słowniki -> Kadrowe -> Wzorce ewidencji obecności należy za pomocą opcji Dodaj (F3) utworzyć nowy wzorzec dla zmienionego etatu.

Czy artykuł był pomocny?