Aby system Streamsoft Prestiż poprawnie naliczył płace w nowym roku, np. za miesiąc styczeń, w module Kadry i Płace należy otworzyć nowy rok, zdefiniować nowe wzorce ewidencji obecności oraz normy czasu pracy.

  • Dodawanie nowego roku

W menu Operacje -> Operacje roczne należy wybrać opcję Dodaj nowy rok:

System wyświetli komunikat z zapytaniem czy na pewno założyć nowy rok, po wybraniu TAK nowy rok zostanie założony.

 

  • Wypełnianie norm czasu pracy

Po otwarciu nowego roku należy wypełnić normy czasu pracy. Znajdują się one w menu Słowniki -> Kadrowe -> Normy czasu pracy. Użytkownik w systemie Prestiż po wybraniu odpowiedniego roku ma możliwość uzupełnienia danych na dwa sposoby:

  • Ręcznie poprzez uzupełnienie danych: Ilość dni, Ilość godzin
  • automatycznie, poprzez naciśnięcie przycisku Wypełnij standardowymi danymi.

 

  • Definiowanie wzorców ewidencji obecności

Po zdefiniowaniu norm czasu pracy, należy zdefiniować nowy lub poprawić już istniejący wzorzec ewidencji obecności. Wzorce ewidencji obecności znajdują się w menu Słowniki -> Kadrowe -> Wzorzec ewidencji obecności. W słowniku tym należy dodać nowy lub poprawić już wcześniej zdefiniowany wzorzec ewidencji za pomocą ikony Dodaj/Popraw.

Należy zwrócić uwagę, aby w lewym górnym rogu okna był ustawiony odpowiedni rok. Wzorzec na nowy rok nie będzie posiadał danych. Aby uzupełnił się on automatycznie, należy wybrać opcję Ustaw domyślne. Spowoduje to uzupełnienie wszystkich dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt symbolem P.

 

 

  • Dodanie wzorca ewidencji pracy do pracownika

Jeżeli w poprzednim kroku zdefiniowano nowy wzorzec ewidencji pracy, należy dodać go do zaszeregowania pracownika. W menu Kadry -> Dane kadrowe należy wybrać odpowiedniego pracownika, a następnie w menu podręcznym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Umowy lub kliknąć na ikonę Umowy.

W sekcji zaszeregowanie należy wybrać odpowiednią pozycję i kliknąć na Dodaj (F3)

 

W oknie Zaszeregowanie, należy w polu Wzorzec ewidencji obec., kliknąć na strzałkę w prawo lub wcisnąć klawisz F6.

W słowniku wzorców należy kliknąć na nowo dodany wzorzec i zaakceptować wybór za pomocą ikony Wybierz i zamknij.

Dodatkowo po zapisie naniesionych zmian system zapyta nas czy ma uzupełnić datę zakończenia do poprzedniego zaszeregowania. Po wyborze TAK system automatycznie zakończy zaszeregowanie z wcześniej obowiązującym wzorcem obecności.

Czy artykuł był pomocny?