Na podstawie ustawy z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w systemie Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wprowadzone zmiany, które umożliwiają naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od wersji 7.0.347.108 w systemie Streamsoft Pro/Prestiż, Płatnik zatrudniający pracowników oraz zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26 roku życia, ma możliwość generowania list płac, na których nie zostanie naliczona zaliczka na podatek.

Zmiany w programie Prestiż

Zaleca się wprowadzenie nowego zaszeregowania, na którym użytkownik ma możliwość odznaczenia parametru Naliczaj podatek. Dzięki temu, od momentu obowiązywania nowych przepisów, listy płac oraz ewentualne korekty będą naliczane zgodnie z ustawą z bieżącego zaszeregowania.

 

Wprowadzanie zaszeregowania

Na zaszeregowaniu został dodany parametr Naliczaj podatek. Parametr domyślnie jest zaznaczony. Podczas tworzenia nowego zaszeregowania dla pracowników poniżej 26 r.ż. należy ten checkbox odznaczyć, wówczas od daty zaszeregowania zaliczka na podatek nie będzie naliczana dla pracownika.

Jeżeli listy wypłacane są z przesunięciem wypłaty na kolejny miesiąc, to data okresu za jaki jest naliczana lista powinna pokrywać się z datą nowego zaszeregowania.

Przykład: lista za lipiec 2019 wypłacana w sierpniu 2019 powinna mieć zaszeregowanie od 01.07.2019

Została również dodana grupowa operacja umożliwiająca ustawienie wyżej wymienionej opcji: Dane kadrowe → menu kontekstowe → Operacje grupowe na zaszeregowaniach → zakładka Rodz. koszt. uzysk. lub ikona dostępna na pasku.

Po przejściu na zakładkę Rodz. koszt. uzysk. można zaznaczyć pracowników, których zaczęły obowiązywać nowe przepisy oraz odznaczyć przy nich parametr Naliczaj podatek. Zapisanie zmian z wybranymi opcjami będzie skutkowało dodaniem nowego zaszeregowania ze wskazanymi parametrami dla wybranych pracowników.

Wprowadzając grupowe zaszeregowanie dla pracowników, należy pamiętać, aby na zakładce Daty ustawić datę, z którą rozpocznie się nowe zaszeregowanie.

 

Stałe płacowe

W menu System → Stałe płacowe została dodana nowa stała płacowa w drzewie Stałe płacowe → Płace → Próg zwolnienia z podatku dla osób poniżej 26 roku życia w kwocie 35 636,67zł (kwota ta stanowi 5/12 rocznego limitu, który wynosi 85 528zł). Stałe płacowe należy zaktualizować za pomocą ikony dostępnej w pasku lub za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+S.

 

Naliczanie płac

Po aktualizacji programu w algorytmie list płac dla umów o pracę oraz umów zlecenie, zostaną dodane odpowiednio składniki PODST26, PODST26_ZL (Podstawa podatku dla osób poniżej 26 roku życia). Na wyglądzie okienka podczas edycji danych płacowych, składnik będzie znajdował się w zakładce Potrącenia.

Po naliczeniu list płac, na podglądzie listy, składnik Zaliczka na podatek nie będzie naliczał wartości.

 

Przypomnienie

Zostało dodane nowe przypomnienie (Kadry → Przypomnienie) znajdujące się w sekcji Zmiana naliczania FP, FGŚP i podatku.

Czy artykuł był pomocny?