Zmiany w przepisach:

Zmiana stawki podatku z 17% na 12% i wyłączenie stosowania ulgi dla klasy średniej oraz rozporządzenia z 7.01.2022

Od 1.07.2022 nie będą obowiązywały przepisy ws. przedłużenia terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy (obowiązujące zgodnie z ustawą z 14.02.2022, DZ.U. z 2022 r. poz.558), a także nie będzie miała zastosowania tzw. ulga dla klasy średniej. W miejsce zlikwidowanych preferencji wprowadzono obniżkę stawki podatku dochodowego z 17% na 12%.
Stawka stosowana będzie przy obliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłacanych od lipca, jednocześnie zmiana ta w rozliczeniu rocznym obowiązywać będzie za cały rok 2022.

Uwaga!
Nie ma konieczności wykonywania korekt do wypłaconych już list płac, naliczone do tej pory zaliczki na podatek oraz zastosowane ulgi pozostaną bez zmian. Ewentualne niedopłaty/nadpłaty zostaną rozliczone przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

Zmiana wysokości ulgi podatkowej

Obniżenie stawki podatku dochodowego do 12% przy jednoczesnym zachowaniu kwoty wolnej od podatku 30 000 zł, skutkuje zmianą wysokości kwoty zmniejszającej podatek z 5100 zł na 3600 zł (w wymiarze miesięcznym zmiana z 425 zł na 300 zł).

Zwolnienie z podatku dla pobierających zasiłek macierzyński, rodzicielski lub ojcowski

Dotychczas obowiązujące dodatkowe ulgi podatkowe z tytułu: ulga dla osób poniżej 26 r.ż., dla seniorów, dla rodzin 4+ oraz dla powracających z zagranicy, pozostają w mocy. Od 1.07.2022 r. dla tych grup wprowadzone zostało zwolnienie z naliczania zaliczek na podatek dochodowy dla osób pobierających zasiłek macierzyński za okres:

  • Urlopu macierzyńskiego
  • Urlopu rodzicielskiego
  • Urlopu ojcowskiego

Limit przychodów, do którego przysługuje zwolnienie wynosi 85 528 zł. Należy zaznaczyć, iż w przypadku zwolnienia z tytułu zasiłku macierzyńskiego limit ten nie obejmuje przychodów z pozostałych świadczeń np. z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wypadkowy lub świadczenie rehabilitacyjne). Do tej pory wszystkie zasiłki dla grup zwolnionych podlegały opodatkowaniu.

Rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców i wychowujących dziecko z niepełnosprawnościami

Od 1 lipca 2022 dla rodziców samotnie wychowujący dziecko zmieni się wysokość kwoty, którą będzie można odliczyć od podatku dochodowego. Wynosić ona będzie półtorakrotność kwoty wolnej, czyli 45 000 zł. W wymiarze miesięcznym ulga podatkowa wynosić będzie 450 zł. Wprowadzona zmiana zastępuje roczną ulgę w wysokości 1500 zł obowiązującą od 1.01.2022 r.
Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z preferencji podatkowej w postaci podwójnej kwoty wolnej od podatku – 60 000 zł (w wymiarze miesięcznym 600 zł).

Zmiany w programie:

Procent podatku oraz ulga podatkowa

W algorytmach płacowych zmieniono wartość składnika Procent podatku (PROCP), naliczany on będzie wg 12% stawki.
Zmodyfikowano również składnik płacowy Ulga podatkowa (ULGA). Począwszy od list płac wypłacanych w lipcu jego wartość będzie wynosiła 300 zł.

Ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i wychowujących dzieci z niepełnosprawnością

W celu naliczenia 1,5-krotności ulgi podatkowej dla rodzica samotnie wychowującego dzieci lub 2-krotności ulgi dla rodzica wychowującego dziecko z niepełnosprawnością, w zaszeregowaniu pracownika w parametrze „Ulga podatkowa PIT-2” należy wskazać wartość:

  • Podwójna ulga
  • Półtorej ulgi


Dodatkowo w oknie edycyjnym listy płac pracownika rozszerzono nazwę parametru dot. wspólnego rozliczenia:

Składnik techniczny „Zas. macierzyński zwolniony od podatku”

W celu właściwego rozliczenia podatku dochodowego na deklaracji PIT-11 za 2022 rok dodany został techniczny składnik płacowy Zas. macierzyński zwolniony od podatku (zw.z pod.) MACIEZW26.

 

W celu naliczenia wartości składnika niezbędne jest wskazanie odpowiedniej ulgi podatkowej na zaszeregowaniu pracownika oraz wprowadzenie właściwego symbolu absencji w ewidencji czasu pracy pracownika. Do zasiłku macierzyńskiego zwolnionego z podatku uwzględniane będą symbole absencji z kodem ubezpieczenia ZUS: 311, 325, 327 i 319.
Składnik Zas.macierzyński zwolniony od podatku (zw.z pod.) został dodany do słownika oraz do wszystkich algorytmów płacowych, w których występuje składnik Zasiłek macierzyński MACIE. Nowy składnik jest widoczny w oknie edycyjnym list płac pracownika na zakładce 8 Osoby zwolnione z podatku i naliczany jest on automatycznie.

Wyłączenie stosowania ulgi dla klasy średniej oraz rozporządzenia z dn.7.01.2022

Począwszy od list płac wypłacanych od lipca 2022, bez względu na ustawienia w zaszeregowaniu pracownika, systemy Streamsoft automatycznie nie będą stosowały naliczania ulgi dla klasy średniej oraz rozporządzenia z 7.01.2022. Niemniej jednak zalecane jest dodanie nowego zaszeregowania dla pracowników.
W przypadku stosowania list płac wypłacanych:

  • w tym samym miesiącu – zaszeregowanie należy dodać z datą 01.07.2022
  • w innym miesiącu niż miesiąc listy (lista płac z przesunięciem) – zaszeregowanie należy dodać z datą 01.06.2022

Możliwe jest grupowe dodanie nowego zaszeregowania za pomocą opcji Operacje grupowe na zaszeregowaniach, dostępnej w oknie danych kadrowych na pasku ikon lub w menu kontekstowym.

Polski Ład 2.0, niskie podatki

Czy artykuł był pomocny?