Zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy, w przypadku śmierci pracownika przysługuje odprawa pośmiertna wypłacana określonym przepisami członkom rodziny.

System Streamsoft Prestiż i Steamsoft Pro umożliwia wypłatę odprawy oraz wynagrodzenia oraz odpowiednie rozliczenie opodatkowanych części wypłat.

Dodanie pracownika do wypłaty odprawy

Z uwagi na to, iż świadczenie to przysługuje członkowi rodziny, który najczęściej nie jest pracownikiem firmy, w celu jej wypłaty należy dodać go do bazy. Oznacza to dodanie osoby lub osób, którym przysługuje wypłata, do tabeli danych kadrowych wraz jednodniowym angażem, umową i zaszeregowaniem:

  • Umowa – należy wskazać umowę inną niż  umowa o pracę, aby nie wpływała na stan zatrudnienia. Sugerowane jest zatrudnienie na umowę zlecenie lub o dzieło.
  • Zaszeregowanie – należy wskazać kod ubezpieczenia ZUS inny niż 011*** lub pozostawić puste pole

Odprawa pośmiertna

Składnik płacowy

W celu wypłaty odprawy pośmiertnej należy dodać na listę płac składnik: System à Definicje list. Składnik ten nie podlega składkom oraz nie jest opodatkowany i podczas jego edycji lub dodawania należy zwrócić uwagę na oznaczenie pola Do wypłaty.

Na definicji listy płac wykorzystać można:

  • składnik wbudowany z kodem ODPRAWA

 

 

  • zdefiniować własny składnik

 

W definiowanym składniku pole Wzór główny pozostaje puste co umożliwia ręczne wpisanie kwoty odprawy na liście płac. Prawidłowo zdefiniowany składnik powinien prezentować taką samą kwotę do wypłaty jak wpisana kwota odprawy (brutto=netto).

Składnik powinien zostać dodany na okno edycyjne listy płac pracownika. Z paska ikon należy wybrać przycisk Wygląd edycji danych.

 

Następnie za pomocą ikony Dodaj należy wybrać składnik. Pojawi się on w oknie na końcu kolumny, metodą „przeciągnij i opuść” można zmienić jego położenie.

 

Lista Płac

Do wypłaty odprawy pośmiertnej sugerowane jest założenie osobnej listy płac, zawierającej tylko pracownika zatrudnionego na potrzeby wypłaty odprawy pośmiertnej. W oknie edycyjnym pracownika należy uzupełnić kwotę odprawy.

Wynagrodzenie

Za przepracowany okres zmarłego pracownika przysługuje wynagrodzenie, które podobnie jak odprawa należy wypłacić członkowi lub członkom rodziny. W tym celu należy dokonać wypłaty na konta wskazanych osób. Analogicznie jak w przypadku wypłaty odprawy pośmiertnej, osoby te należy dodać do listy pracowników wraz ze wskazaniem jednodniowego angażu/umowy/zaszeregowania, a następnie dodać je na listę płac ze wszystkimi pracownikami lub stworzyć osobną listę.

Wypłata wynagrodzenia w tym wypadku podlega opodatkowaniu (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej):

 

W związku z tym dla osoby uprawnionej do pobrania wynagrodzenia należy wystawić również PIT-11 i ręcznie wpisać w nim wartości (w części E, w polu Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT).

Zleceniobiorcy

W przypadku wypłaty należności po zmarłym zleceniobiorcy nie obowiązują regulacje Kodeksu Pracy, należy w takim przypadku stosować przepisy Kodeksu cywilnego (art. 922 kc), zgodnie z którymi zleceniodawca może wypłacić należności spadkobiercom na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W celu wypłaty wynagrodzenia należy, analogicznie jak w przypadku wypłaty należności po zmarłym pracowniku, dodać spadkobiercę/ów zleceniobiorcy do listy pracowników wraz z jednodniowym angażem/umową/zaszeregowaniem, a następnie dodać ich na listę płac. Zgodnie z przepisami spadkobiercy otrzymują należność w kwocie brutto, która łącznie z całym spadkiem podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Czy artykuł był pomocny?