„Tarcza Antykryzysowa” stanowi, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy dotyczących okresowych badań lekarskich.

Zawieszone w stosowaniu przepisy kodeksu pracy stanowią, że:

  • pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim,
  • wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
  • pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa powyżej i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Dostosowując system do wyżej wymienionych zmian związanych z datą obowiązywania badań lekarskich zostało dodane nowe okno, które dostępne jest w Menu-> Kadry-> Badania okresowe lub bezpośrednio z ikon dostępnych na pasku.

 

Wprowadzono grupową operację, dzięki której dla zaznaczonych pracowników będzie możliwa zmiana daty ważności badań lekarskich, których data obejmuje okresy objęte wyłączeniem (stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego).

Dzięki tej operacji w oknie Przypomnienia znajdującym się w Menu-> Kadry-> Przypomnienia dane zostaną zaktualizowane i przypomnienie o nadchodzącym terminie kolejnych badań lekarskich zostanie wyświetlone w odpowiednim czasie. Dodatkowo zmiana ta jest aktualizowana w Danych kadrowych pracownika na zakładce 6 Badania.

Czy artykuł był pomocny?