data ostatniej aktualizacji: 24 luty 2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. 2022 poz. 28) zmieniły się zasady naliczania zaliczek na podatek.
W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż od wersji systemu 11.0.358.46 i 11.1.359.29 wprowadzono szereg zmian umożliwiających naliczanie wynagrodzeń wg aktualnych zasad.

Uwaga!
Od wersji 11.0.358.49 z dnia 07.02.2022 r. System został uzupełniony o zmiany dotyczące korygowania list płac dla pracowników posiadających kilka zaszeregowań w trakcie miesiąca.

 

1. Zmiany w zaszeregowaniu pracownika

1.1. Znacznik Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022

W oknie zaszeregowania pracownika, w sekcji Podatki dodano znacznik Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022, który jest domyślnie zaznaczony.
Uruchamia on mechanizm porównywania wyliczenia zaliczki na podatek wg wzorów obowiązujących w roku 2021 oraz 2022 (zgodnie z przepisami Polskiego Ładu). W przypadku, gdy wykryta zostanie różnica w wysokości zaliczki na podatek, system zastosuje niższą kwotę zaliczki.

1.2. Limit przychodów 12 800 zł

Mechanizm ten uwzględnia ustalony w rozporządzeniu limit miesięcznych przychodów w kwocie 12 800 zł brutto. Limit stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów (czyli odrębnie dla przychodów określonych w art. 31 i art.13 pkt 8 w zakresie umów zlecenia). Jeśli przychód pracownika przekroczy próg 12 800 zł brutto to mimo, iż zaliczka na podatek wg przepisów z 2021 roku jest niższa niż zaliczka obliczona wg zasad Polskiego ładu – zastosowana zostanie zaliczka w wyższej kwocie, a nadwyżka nie zostanie naliczona.

2. Grupowe zmiany na zaszeregowaniach

Opcja Operacje grupowe na zaszeregowaniach został rozszerzona o parametr Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022. Znajduje się on na zakładce Naliczaj

Parametr ten domyślnie jest włączony, usprawni to proces tworzenia list korekcyjnych do wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022 r., które zwrócą nadpłaconą zaliczkę zgodnie z rozporządzeniem.

3. Zakładka Rozporządzenie z 7.01.2022

3.1. Składniki płacowe

Dodano zakładkę A Rozporządzenie z 7.01.2022 zawierającą składniki płacowe wykorzystywane do obliczenia zaliczki wg zasad obowiązujących w 2021 oraz składniki potrzebne do tzw. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • Zaliczka na podatek (2021) – wartość zaliczki obliczona wg zasad obowiązujących w 2021 r.
 • Zaliczka na podatek (Polski Ład) – wartość zaliczki obliczona wg przepisów Polskiego Ładu
 • Zaliczka na podatek – wysokość zastosowanej zaliczki (kwota potrąconej zaliczki). Gdy w ciągu roku naliczona zostanie nadwyżka podatku, to rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica. Ujemna różnica występuje, gdy zaliczka obliczona wg zasad Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki wg zasad z 2021 r. W związku z tą zasadą mogą wystąpić miesiące, gdy mimo tego, iż zaliczka wg Polskiego Ładu jest niższa, to do potrąceń zostanie pobrana zaliczka naliczona wg zasad 2021 r.
 • Nadwyżka zaliczki – suma różnic pomiędzy zaliczkami ustalonymi wg przepisów Polskiego Ładu a zaliczkami wyliczonymi wg zasad w 2021, od początku roku.
 • Rozliczenie nadwyżki zaliczki – kwota, o którą pomniejszona została zaliczka na podatek

3.2. Nadwyżka zaliczki i ujemna różnica

Sposób poboru zaliczki na podatek dochodowy określa § 1 ust. 2 rozporządzenia, gdzie zastosowane zostały terminy:

 • Nadwyżka zaliczki – powstaje w sytuacji, gdy zaliczka obliczona wg zasad Polskiego Ładu jest wyższa od zaliczki obliczonej wg przepisów z 2021 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia nie jest ona pobierana w miesiącu jej obliczenia, termin jej poboru jest przedłużony do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica, a pobór nadwyżki limitowany jest do wysokości ujemnej różnicy.
 • Ujemna różnica – termin ten oznacza sytuację, w której zaliczka obliczona wg zasad Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki obliczonej wg przepisów z 2021 r. Sposób jej obliczenia jest identyczny jak Nadwyżki zaliczki.

Nadwyżka zaliczki i ujemna różnica

Przykłady w systemie Streamsoft:

 • Zaliczka na podatek (Polski Ład) jest WYŻSZA niż kwota Zaliczki na podatek (2021)

 

 • Zaliczka na podatek (Polski Ład) jest NIŻSZA niż kwota Zaliczki na podatek (2021)

3.3. Opcja Sposób wyliczenia składnika

W celu ułatwienia weryfikacji sposobu naliczenia niektórych składników w menu kontekstowym danego pola można wykorzystać opcję Sposób wyliczenia składnika.

 

Opcja ta wyświetla raport wyjaśniający sposób wyliczenia wartości składnika.

4. Korekty list płac wypłacanych w styczniu 2022

4.1. Wystawienie korekt do list płac

W celu prawidłowego naliczenia zaliczek na podatek i wykazania ich w PIT-11 za 2022 r. należy wykonać korekty do list płac, na których nie były uwzględnione składniki z zakładki A Rozporządzenie z 7.01.2022 (czyli do list płac wypłacanych w styczniu, w przypadku gdy zaliczka na podatek nie została przekazana do Urzędu Skarbowego).
Korekty te powinny zostać wykonane dla wszystkich pracowników, bez względu na to, czy zaliczka na podatek danego pracownika ulegnie zmianie czy nie. Skorygowanie list jest konieczne do naliczenia przez system nowych składników płacowych.

Uwaga!

1. W przypadku kilku list płac wypłacanych w styczniu, z których łączny przychód nie przekracza 12 800 zł brutto, należy wykonać korektę wyłącznie do jednej listy płac (może być to lista główna).
Korekta do listy płac 2. W przypadku kilku list płac, z których łączny przychód przekracza 12 800 zł brutto zalecane jest wykonanie korekt do każdej występującej listy, na której nie zostało zastosowane rozporządzenie.

 

3. Korekty do list płac należy wykonać w obrębie angażu, tzn. jeśli pracownik ma więcej niż jeden angaż, do którego zostały wystawione listy pład, to należy wykonać 1 korektę do każdego angażu

 

4. Na korekcie wymagane jest wskazanie miejsca wypłaty zgodnego z miesiącem wypłaty korygowanej listy (lista wypłacana w styczniu = korekta wypłacana w styczniu)

Przykład korekty listy płac za grudzień wypłacanej w styczniu 2022 dla pracownika:

 • Wynagrodzenie brutto: 6000 zł
 • PIT-2: TAK
 • KUP: 250 zł
 • Ulga dla klasy średniej: NIE

Pracownikowi na liście płac wypłacanej w styczniu została pobrana zaliczka w kwocie 392 zł (wg Polskiego Ładu), zgodnie z rozporządzeniem zaliczka powinna wynosić 393 zł – powstała w ten sposób ujemna różnica Nadwyżki zaliczki

 

Na kolejnej liście płac (za styczeń wypłacanej w lutym) pracownikowi naliczone zostały:

 • Nadwyżka zaliczki w kwocie -2 zł – na kwotę tę składają się :
  • -1 zł nadwyżki z listy korekcyjnej za grudzień
  • -1 zł nadwyżki z listy płac za styczeń
 • Rozliczenie nadwyżki zaliczki w kwocie -1 zł – jest to pozostała kwota nadwyżki do rozliczenia (pracownik ogółem ma -2 zł nadwyżki, z czego -1 zł wynikający z korekty pomniejszył zaliczkę na podatek)
 • Zaliczka na podatek w kwocie 391 zł– zastosowana została kwota 392 zł obliczona wg Polskiego Ładu, która została pomniejszona o ujemną różnicę nadwyżki zaliczki z wynikającą z korekty listy za grudzień

 

W związku z powyższym pracownik otrzyma w lutym wynagrodzenie wyższe o 1 zł. Poniżej porównanie odcinków płacowych:

 • Lista za grudzień 2021 (wypłacana w styczniu)
  • Zaliczka na podatek wynosiła 392 zł
  • Kwota do wypłaty wynosiła 4319,43 zł

 

 • Lista za styczeń 2022 (wypłacana w lutym)
  • Zaliczka na podatek wyniosła 391 zł
  • Kwota do wypłaty wyniosła 4320,43 zł

4.2. Kilka zaszeregowań w trakcie miesiąca

Od wersji 11.0.358.49 system obsługuje naliczanie wynagrodzenia w przypadku kilku zaszeregowań w trakcie miesiąca (np. zmiana wynagrodzenia) limitując sumę wynagrodzeń ze wszystkich zaszeregowań do kwoty 12 800 zł. Zgodnie z opisem w punkcie 4.1. należy w takim przypadlu wystawić 1 listę korygującą.

W przypadku, gdy pracownik posiada więcej niż jeden angaż (umowa o pracę i umowa zlecenie) – system dla każdego z nich odrębnie limituje wysokość wynagrodzenia do kwoty 12 800 zł. Konieczne jest również wystawienie korekt osobno dla każdego z angaży.

Czy artykuł był pomocny?