Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Osoba, która nie przepracowała u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia pod warunkiem, że okres wynosi przynajmniej sześć miesięcy (staż pracy nie musi być ciągły). Wlicza się do niego wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na przerwy. Nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy. Sumuje się wyłącznie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pomija się umowy cywilnoprawne np. zlecenia, o dzieło.

Nagroda roczna trzynastka jest uwzględniana w naliczaniu stawki chorobowego. Do wersji 336 program przy obliczaniu wartości wliczonej tego składnika czerpał normę czasu pracy i dni nieobecności z roku, w którym było naliczane chorobowe. W kolejnych wersjach rozszerzono funkcjonalność wliczania trzynastki do chorobowego, rozdzielono jedno ustawienie „nagroda roczna – 13-tka” na dwa nowe:

  • 13-tka za bieżący rok
  • 13-tka za zeszły rok

Dodatkowo w sekcji System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Naliczanie płac –> Ustawienia płac -> Chorobowe dodano dwa nowe parametry w konfiguracji:

  • Nagroda “13-tka”: podczas liczenia chorobowego pomniejsz o miesiące nie wliczane
  • Nagroda “13-tka”: podczas liczenia chorobowego dostosuj do wielkości etatu.
    Można przy ich pomocy skonfigurować program tak aby przy naliczaniu chorobowego uwzględniał proporcjonalnie pomniejszenie o nieprzepracowane pełne miesiące i zmianę etatu.

Przykład naliczenia wartości wliczonej wykorzystanej do obliczenia podstawy chorobowego przy składniku Nagrody ustawionym jako „13-tka za bieżący rok” z parametrami w konfiguracji na TAK.

W tym przypadku jeden miesiąc VII 2018 nie jest uwzględniany z powodu nie przepracowania połowy miesiąca. Miesiące 10/2018, 9/2018, 8/2018 nie zostały uwzględnione do wyliczeń ponieważ w listopadzie 2018 nastąpiła zmiana etatu z 1 na ¾. Rozbicie składników wykorzystanych w obliczeniu podstawy chorobowego na liście naliczonej w lipcu 2019:

Obliczenia:
(3720,96 – 13,71%) * 252/237 = 3414,0326
3414,0326/12 = 284,5027 – kwota za jeden miesiąc

Pomniejszamy proporcjonalnie do miesięcy nie wliczanych (12-4=8)
284,5027 * 8 = 2276,0216

Pomniejszamy o etat:
2276,0216 * 0,75 etatu = 1707,0162 (różnica 0,0001 wynika z zaokrągleń)

Czy artykuł był pomocny?