Przestój ekonomiczny może wprowadzić pracodawca, który spełnia poniższe wymogi:

  • Status przedsiębiorcy- Pracodawca musi być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 albo ust. 2 prawa o przedsiębiorcach, w tym w szczególności osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą jest np. spółka z o.o. czy spółka akcyjna.
  • Brak zaległości- Pracodawca nie może zalegać z zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy ani Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
  • Brak przesłanek ogłoszenia upadłości
  • Spadek obrotów- Musi wystąpić spadek obrotów gospodarczych pracodawcy, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym
  • Formalne porozumienie- Pracodawca musi zawrzeć ze stroną społeczną porozumienie o przestoju ekonomicznym.

Dostosowując systemy do możliwości naliczenia wynagrodzeń pracowników ustalonych na czas przestoju ekonomicznego rozbudowane zostały:

symbole absencji umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń związanych z przestojem ekonomicznym
W menu Słowniki-> Kadrowe-> Symbole absencji dodany został symbol Przestój ekonomiczny

 

 

Jest on narzędziem do ewidencjonowania czasu, w którym w zakładzie pracy miał miejsce przestój ekonomiczny, a w powiązaniu z nową stałą płacową Procent postojowego – przestój ekonomiczny (System-> Stałe płacowe-> Procent postojowego – przestój ekonomiczny) podstawą do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego.

 

nowe składniki płacowe

Na liście płac została dodana nowa zakładka Postojowe, na której znajdują się nowe składniki płacowe mające na celu poprawne naliczenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego.

Dni przestoju ekonomicznego pobierane są z ewidencji czasu pracy, dla których użyty został nowy symbol absencji PE – Przestój ekonomiczny i na ich podstawie oraz nowej stałej płacowej obliczana jest Stawka dzienna za przestój ekonomiczny wraz z wynagrodzeniem za ten okres.

Czy artykuł był pomocny?