Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla pracowników pozostających w domu z dziećmi do lat 8 przysługują dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego, które nie będą uwzględniane w limicie 60 dni w danym roku kalendarzowym.

W celu zaewidencjonowania absencji w programie Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż do ewidencji pracy pracownika należy wprowadzić istniejący, predefiniowany symbol absencji „Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego” z kodem „O”:

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wprowadzić do programu odgórny limit ilości dni opieki. W tym celu należy nanieść zmiany w opcji Ograniczenia znajdującej się w ewidencji pracownika.

Z poziomu Danych kadrowych wybrać Ewidencja (Shift+F5)

Następnie na karcie ewidencji pracownika wybrać przycisk Ograniczenia

Po wybraniu opcji Dodaj (F3) należy:

  • wskazać Typ ograniczenia jako Kod ZUS
  • określić ilość możliwych wystąpień w roku – do limitu 60 dni należy dodać liczbę dodatkowych dni określonych przez ustawodawcę – w przypadku kolejnych zmian w tym zakresie, ilość dni trzeba będzie zwiększać
  • końcową datę obowiązywania ograniczenia, na ten moment 31.12.2020

Czy artykuł był pomocny?