W systemie Streamsoft Prestiż, w module Kadry i Płace, istnieje funkcjonalność, za pomocą której możemy wspierać proces rekrutacji w firmie. Umożliwia ona rejestrowanie aplikacji złożonych przez potencjalnych kandydatów, weryfikację ich kwalifikacji, a także pokazuje, które osoby najlepiej odpowiadają kryteriom danego stanowiska.

Proces rekrutacji w systemie Prestiż składa się z następujących etapów:

 • Zdefiniowania zapotrzebowania na pracowników.
 • Ogłoszenia i zbierania ofert na dane stanowisko.
 • Wstępnej analizy CV, listów motywacyjnych i innych złożonych dokumentów.
 • Spotkania z wybranymi kandydatami.
 • Oceny i wartościowania kandydatów.
 • Zatrudnienia wybranych osób.

Mechanizm przeprowadzania rekrutacji:

Akcje rekrutacyjne – są to definicje opisujące zapotrzebowanie na pracowników (menu Rekrutacja -> Akcje rekrutacyjne -> Dodaj). W akcji rekrutacyjnej można, oprócz podstawowych cech takich, jak stanowisko, ilości pracowników, nazwy, numeru referencyjnego czy też dat krańcowych, określić główną osobę zajmującą się rekrutacją oraz ścieżkę rekrutacyjną.

Akcja rekrutacyjna umożliwia także określenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkretnego etapu rekrutacji (główny prowadzący jest automatycznie dodawany jako odpowiedzialny za wszystkie etapy, podczas definiowania akcji rekrutacyjnej).

Ścieżka rekrutacyjna – definicja określająca zakres dostępnych ocen oraz etapy przeprowadzanej rekrutacji (z zachowaniem kolejności). Ścieżki te zdefiniować można w menu Słowniki -> Inne -> Ścieżki rekrutacyjne. Standardowa ścieżka rekrutacyjna składa się z trzech etapów: zbierania podań, rozmowy kwalifikacyjnej, zatrudnienia.

Etap rekrutacji – definicja określająca przeznaczenie danego etapu oraz czy na danym etapie możliwe jest ocenianie kandydata.

Przebieg rekrutacji – umożliwia pełną kontrolę nad procesem rekrutacji na każdym etapie (menu Rekrutacja -> Akcje rekrutacyjne -> ikona Przebieg rekrutacji ). Zawiera spis podań z podziałem na etapy, w których aktualnie się one znajdują. Aby ikona Przebieg rekrutacji była aktywna należy zalogować się na użytkownika wskazanego jako Główny prowadzący.

 • Dodawanie nowych podań jest możliwe tylko do pierwszego etapu rekrutacji.

Osoba wprowadzająca dane kandydata ma możliwość podpięcia wszystkich dostarczonych dokumentów bezpośrednio z załącznika e-mail , skanera czy też pliku.

 

Aby pobrać załącznik z e-maila, należy odpowiednio skonfigurować połączenie z kontem e-mail (uzupełnić serwer poczty, użytkownika oraz hasło), w oknie Import wiadomości E-mail, wybrać INBOX, kliknąć na maila, z którego mają zostać pobrane dokumenty, a następnie kliknąć na ikonę Pobierz. System zapyta czy pobrać załączniki z e-maila i po wybraniu, automatycznie zapisze je w sekcji Złożone dokumenty, bez konieczności otwierania wiadomości e-mail.

W każdej chwili możliwy jest podgląd podpiętych dokumentów (w oknie edycyjnym jak i na widoku ogólnym Szczegóły -> Dokumenty).

 

 • Aby zatrudnić pracownika, należy go przenieść do ostatniego etapu rekrutacji, za pomocą ikony Przenieś do następnego etapu
 • Jeśli na danym etapie włączona jest ocena kandydata, to użytkownik ma możliwość sortowania pracowników wg pola Średnia ocena etapu lub % Max.
 • Dostęp do przebiegu rekrutacji danej akcji rekrutacyjnej mają tylko osoby zdefiniowane jako główny prowadzący rekrutację i osoby zdefiniowane jako odpowiedzialne za przeprowadzenie danego etapu, przy czym ci drudzy widzą tylko te etapy w których uczestniczą.
 • Główny prowadzący jest jedyną osobą która ma możliwość przenoszenia kandydatów pomiędzy danymi etapami (może zarówno przenieść do następnego jak i cofnąć).
 • Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie danego etapu ma możliwość:
  • wprowadzenia danych (tylko na pierwszym etapie),
  • zatrudnienia (tylko na ostatnim etapie – za pomocą ikony Zatrudnij )
  • wystawienia oceny i notatki (tylko wtedy, gdy opcja jest włączona dla danego etapu – za pomocą ikony Wystaw ocenę )
  • zaplanowania spotkania z kandydatem wraz z wpisaniem zadania w module CRM (za pomocą ikony Zaplanuj spotkanie )
  • przeglądania danych i dokumentów osób znajdujących się na danym etapie,
  • przeglądania ocen wystawionych na wszystkich etapach przez wszystkich oceniających.

 • Zatrudnienie pracownika powoduje automatyczne wprowadzonych danych do kartoteki pracownika (dane podstawowe, adres, dokumenty).
 • Na etapie wprowadzania danych system weryfikuje czy dany kandydat uczestniczył już w trakcie innych akcji rekrutacyjnych (lub pomyłkowo nie jest wprowadzany ponownie).

Zestawienie osób rekrutowanych – umożliwia przeglądanie i analizę osób rekrutowanych we wszystkich akcjach rekrutacyjnych z zastosowaniem szeregu kryteriów (menu Rekrutacja -> Zestawienie osób rekrutacyjnych).

Czy artykuł był pomocny?