W celu prawidłowego rozliczenia PIT-11 dla osób zwolnionych z podatku, w algorytmach płacowych systemów Streamsoft stosowane są składniki techniczne, służące do wyliczenia wartości poszczególnych pól uwzględnianych w formularzu.

Od wersji 16.0.370.77 i 16.1.371.23 systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały rozbudowane o opcję Przeliczanie składników technicznych.

UWAGA!

Zatwierdzenie przeliczonych składników technicznych jest operacją nieodwracalną, dlatego opcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administracyjne lub po zalogowaniu się do programu za pomocą hasła serwisowego.

Cel zastosowania opcji

Składniki techniczne znajdują się w oknie edycyjnym listy płac pracownika, na zakładce 8 Osoby zwolnione z podatku i służą do prawidłowego naliczenia wartości pól PIT-11 dla pracowników zwolnionych z podatku.

W przypadku, gdy zachodziła konieczność zmiany sposobu ich wyliczania, jedyną możliwością przeliczenia wartości składników było wykonanie list korygujących do zamkniętych list płac. Od teraz proces ten został uproszczony  za pomocą nowej opcji w menu Operacje → Przeliczanie składników technicznych. Proces ten odbywa się w tle.

Przeliczanie składników technicznych

Mechanizm przeliczania uruchamiany jest za pomocą przycisku Przelicz składniki techniczne. Następnie należy wskazać zakres miesięcy lub datę wypłaty do przeliczeń, możliwy jest wybór z listy predefiniowanych lub ręczne wskazanie zakresu dat przez użytkownika. Parametr ten uwzględnia miesiąc wypłaty listy.

Przed wykonaniem operacji system wyświetla zapytanie Czy przeliczyć składniki techniczne?, mechanizm obliczeń zostanie uruchomiony po potwierdzeniu.

Operacja odbywa się na zamkniętych listach płac, wykonywana jest w tle a postęp zadania widoczny jest w oknie Zadanie w toku. Czas trwania operacji jest uzależniony od zakresu danych koniecznych do weryfikacji i zmiany (ilości pracowników, list płac, zakresu dat), w przypadku dużej ilości danych proces ten może potrwać nawet kilkadziesiąt minut.

Po wykonaniu operacji wyświetlony zostanie wykaz list płac, w których wystąpiły różnice w wartościach składników technicznych przed i po przeliczeniu.

Za pomocą przycisku Pokaż raport wywoływane jest okno zawierające informacje o pracownikach, którym naliczono składniki techniczne wraz z ich wartościami. Standardowo raport zawiera pozycje ze wszystkimi pracownikami i wszystkimi składnikami technicznymi występującymi na listach płac uwzględnionych w przeliczeniu, zaznaczenie parametru pokaż tylko różnice spowoduje zawężenie wyników – wyświetlone zostaną tylko pozycje, w których dokonano zmiany wartości składnika. Użytkownik ma w ten sposób możliwość analizy wartości przeliczonych przez system.

W oknie raportu możliwy jest:

  • Podgląd wygenerowanych raportów – każdorazowe przeliczenie składników technicznych jest zapisywane w postaci raportu bez względu na to, czy zostało ono zatwierdzone
  • Zapis raportu (jako HTML)
  • Wysyłka e-mailem (w przypadku posiadania skonfigurowanego wewnętrznego klienta poczty)
  • Wydruk raportu

Po przeliczeniu składników oraz ich weryfikacji użytkownik ma możliwość wycofania operacji i przywrócenia pierwotnie naliczonych wartości na listach płac lub zatwierdzenia wprowadzonych zmian.

Służą do tego przyciski:

  • Przywróć poprzednie wartości – uruchamia operację, która ponownie przelicza składniki techniczne i wprowadza wartości pierwotnie naliczone na listach płac.
  • Zatwierdź i zamknij – zapisuje wprowadzone zmiany i zamyka okno. Zapis przeliczonych wartości składników jest operacją nieodwracalną i przed jego dokonaniem system wyświetla ostrzeżenie: Uwaga! W przypadku zapisu ta operacja jest nieodwracalna. Czy chcesz zapisać przeliczone składniki techniczne? Po wyborze TAK nie będzie możliwe wprowadzenie zmian, a ponowne przeliczenie składników skutkować będzie informacja o braku różnic.

    UWAGA!
    Ponowne użycie opcji Przelicz składniki techniczne (bez zatwierdzenia poprzednio wygenerowanych wartości) powoduje wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem: wybór TAK skutkuje zapisem danych i ponownym przeliczeniem, natomiast wybór NIE umożliwia wycofanie wcześniej wygenerowanych wyliczeń.

٭٭٭

Jeśli podczas weryfikacji i przeliczania składników technicznych system nie wykryje różnic w wartościach, wyświetlony zostanie komunikat: Operacja przeliczenia danych została wykonana. Brak różnic.

Skutkować to będzie brakiem raportu, a próba zatwierdzenia zmian zakończona zostanie informacją: Nie wprowadzono zmian do składników technicznych.

Zmiany na zamkniętych listach płac

Po wykonaniu operacji przeliczenia składników technicznych na zamkniętych listach płac wprowadzone zostaną nowe wartości.

Przykładowe porównanie zmian wartości niektórych składników technicznych na liście płac przed oraz po przeliczeniu:

Do wyliczenia wartości pól w PIT-11 uwzględnione zostaną przeliczone składniki techniczne.

Czy artykuł był pomocny?