1. Dla pracowników zwolnionych z podatku zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w dalszej części zwanej Ustawą) należy sporządzić PIT-11 ręcznie poprzez wymuszenie pól dotyczących przychodu, kosztów, dochodu, zaliczek oraz składek zdrowotnych – system nie naliczy tych wartości automatycznie.

2. Zmiany sposobu naliczania podatku w przypadku przekroczenia progu podatkowego dla pracowników poniżej 26 roku życia. Zaliczka na podatek od nadwyżki po przekroczeniu progu 35 636,67 zł dla pracowników poniżej 26 roku życia, określonego w art. 5 ust. 1 Ustawy, powinna być naliczona od kwoty nadwyżki w miesiącu przekroczenia. W związku z powyższym należy podjąć decyzję o korekcie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy lub poinformować pracownika o niedopłacie i konieczności jej rozliczenia w PIT-37.

3. Po wyodrębnieniu w formularzu PIT-11 pola związanego z  umową o dzieło dochody z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenie zostały rozdzielone. W związku z tym w przypadku  pracownika, u którego wystąpiła umowa o dzieło lub zbieg obu umów, należy sporządzić PIT-11 ręcznie poprzez wymuszenie pól dotyczących  przychodu, kosztów, dochodu, zaliczek oraz składek zdrowotnych.

Do ustalenia prawidłowych wartości kwot w wyżej wymienionych sytuacjach zalecamy wykorzystać zestawienia:

  • Roczna karta wynagrodzeń (Zestawienia -> Zestawienia płacowe -> Roczna karta wynagrodzeń)
  • Definiowane zestawienia płacowe (Zestawienia -> Zestawienia płacowe -> Definiowane zestawienia płacowe)

 

W związku z tym, że Ustawa została wprowadzona w trakcie roku podatkowego, dla pracowników, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z przedmiotowej ulgi w 2019 roku zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy zalecamy wykonanie powyższych zestawień w rozbiciu na okresy kiedy naliczano zaliczkę na podatek dochodowy oraz za okres, w którym skorzystano z ustawowego zwolnienia.

Czy artykuł był pomocny?