Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż od wersji 9.0.352.29, 9.1.353.23 zostały wyposażone w funkcjonalność obsługi terminala płatniczego na dokumentach sprzedaży. Program umożliwia wysyłkę kwoty do zapłaty z programu bezpośrednio na terminal, wykonanie zwrotu należności na kartę z tytułu korekty sprzedaży, a także rozdzielenia płatności na kartę i gotówkę.

Obsługa terminali zintegrowana jest z podmiotami świadczącymi usługi płatnicze. Katalog operatorów terminali płatniczych jest rozwijany i będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne firmy.

Funkcjonalność jest licencjonowana i odpłatna. W celu jej zakupienia należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft.

Konfiguracja urządzenia w systemie

Przed rozpoczęciem konfiguracji terminala płatniczego w systemie należy:

 • Podłączyć urządzenie do sieci lokalnej – poprzez kabel lub wi-fi
 • Skontaktować się z operatorem usług płatniczych w celu odblokowania komunikacji na urządzeniu

Konfiguracja połączenia pomiędzy systemem a terminalem:

Moduł Rozrachunki → Słowniki → Definicje terminali płatniczych → Dodaj F3

Na zakładce 1 Podstawowe należy uzupełnić pola Kod i Nazwa oraz zaznaczyć pole Aktywny.

Na zakładce 2 Bilans otwarcia należy wskazać datę (po zapisaniu danych oraz zastosowaniu płatności na terminalu zmiana daty otwarcia bilansu nie będzie możliwa).

 

Na zakładce 5 Terminal należy wskazać:

 • Kontrahenta – dostawcę usług płatniczych, z którym firma ma podpisaną umowę.
 • Stanowiska – które mają podpięte urządzenie i będą wykorzystywały terminal
 • Dane urządzenia:
  • Protokół – należy wybrać z listy dostępnych
  • IP – IP urządzenia terminalowego
  • Port – port urządzenia terminalowego
  • Min. Czas pomiędzy kom. – minimalny czas pomiędzy komunikatami przesyłanymi z programu do urządzenia terminalowego. Jest on ustawiany automatycznie po wyborze protokołu
  • Loguj kom. do pliku – zaznaczenie opcji nie jest obowiązkowe, skutkuje zapisywaniem logów w pliku txt w katalogu Prestiż, mogą być one pomocne przy występowaniu błędów podczas dokonywania transakcji

Po wprowadzeniu danych należy zweryfikować poprawność konfiguracji poprzez przycisk Testuj połączenie. W przypadku prawidłowych ustawień pojawi się informacja o nawiązaniu połączenia z terminalem płatniczym:

Wprowadzenie nieprawidłowych danych skutkuje komunikatem z bazy danych:

Dokumenty sprzedaży

Wywołanie płatności terminalem płatniczym

Wybór sposobu płatności i terminala następuje przy zamykaniu dokumentu w oknie Potwierdzenie dokumentu.

Z menu dostępnego pod ikoną Dodaj należy wybrać opcję Terminal płatniczy.

W oknie Zapłata kartą należy:

 • Wybrać terminal na którym zostanie dokonana płatność (jeżeli do stanowiska podpięte są więcej niż jedno urządzenie)
 • Przekazać kwotę do urządzenia za pomocą przycisku Wyślij kwotę na terminal

Zmiana waluty transakcji

Po wysłaniu kwoty na terminal i użyciu karty wyświetli się zapytanie o zmianę waluty.

Po potwierdzeniu transakcja zostanie zrealizowana w walucie obsługiwanej na karcie płatniczej.

 

Autoryzacja transakcji

Po użyciu karty płatniczej, w zależności od sposobu autoryzacji, pojawi się okno potwierdzenia zgodności podpisu lub oczekiwanie na podanie numeru PIN przez klienta.

Uwaga!
Program wyświetla treści komunikatów generowane bezpośrednio z terminala.
Sformułowania zapytań oraz przyciski są odzwierciedleniem funkcji znajdujących się na urządzeniu

 

Zakończenie transakcji

Pozytywna autoryzacja podpisu lub PIN-u skutkuje zakończeniem transakcji na terminalu, natomiast w programie pojawi się informacja Transakcja zaakceptowana

W Systemie automatycznie utworzony zostanie dokument TP-Zapłata kartą (TP_KROZ), będzie on prezentowany w oknie Potwierdzenie dokumentu w sekcji Inne rozliczenia. Dokument ten działa analogicznie jak dokumenty kasowe i bankowe. Szczegółowy opis rozliczenia spłat dokumentów sprzedaży oraz przeniesień rozrachunków opisany jest w rozdziale 4. Rozrachunki.

Rozdzielenie płatności – terminal/kasa

System Streamsoft umożliwia dokonanie płatności w podziale na gotówkę i zapłatę kartą.

W tym celu należy w oknie Potwierdzenia dokumentu wprowadzić kwotę do zapłaty gotówką w kasie, a następnie w sekcji Inne rozliczeniaTerminal płatniczy (karta) wprowadzić pozostałą kwotę do zapłaty kartą

Do rozliczonego w ten sposób dokumentu powiązane zostaną dwa rozliczenia – KP-Kontrahent –Zapłata gotówkowa oraz TP-Zapłata kartą:

Korekty i zwrot na kartę

Waluta PLN

Analogicznie jak przy zamykaniu dokumentu sprzedaży, w oknie potwierdzenia korekty należy wybrać rozliczenie Terminal płatniczy

W oknie Zapłata kartą terminal należy wysłać kwotę zwrotu do urządzenia

W przypadku zwrotu w walucie PLN należy wybrać przycisk anuluj. Zwrot zostanie wykonany po użyciu i autoryzacji karty.

 

Waluta obca

Zwrot na kartę w walucie obcej odbywa się podobnie jak zwrot w PLN, jednak na etapie zapytania o walutę należy wybrać przycisk OK

Następnie konieczny będzie wybór odpowiedniej waluty.

Po wyborze waluty należy wskazać kurs, po jakim ma zostać przeliczona kwota do zwrotu. Należy wprowadzić identyczny kurs jak użyty w sprzedaży (kurs z paragonu) oraz jako separatora liczb dziesiętnych użyć kropki (nie przecinka).

Analogicznie należy postąpić w przypadku uzupełnienia pola kwoty w walucie karty

 

Uwaga!
Należy mieć na uwadze, że zwrot zostanie dokonany w takiej walucie, jaka obowiązywać będzie na użytej karcie. Definiuje to konieczność wprowadzenia kursu oraz kwoty waluty z paragonu. W przypadku wprowadzenia innych danych transakcja zostanie przerwana, a na urządzeniu pojawi się komunikat o błędnej kwocie lub kursie.

Program nie blokuje wyboru kodu waluty, natomiast wybór innej niż użyta w transakcji sprzedaży, przy jednoczesnym wskazaniu kursu i kwoty waluty z paragonu spowoduje rozbieżności w rozliczeniu transakcji oraz salda karty (niezgodne kursy walut).

Podobnie jak w przypadku transakcji sprzedaży, zwrot na kartę będzie poprzedzony autoryzacją za pomocą podpisu lub PIN. Prawidłowo zakończona operacja zostanie potwierdzona informacją o zaakceptowaniu, natomiast brak autoryzacji skutkuje komunikatem o odrzuceniu transakcji.

Rozrachunki

Raport z terminala

Po zakończeniu transakcji terminalowej w systemie automatycznie wystawiany jest dokument TP-Zapłata kartą (TP_KROZ) lub TWP-Wpłata na kartę (TW_KROZ). Pojedyncze dokumenty nie wchodzą do rozrachunków. Po zamknięciu dnia generowany jest raport zbiorczy płatności kartą (TW – Przeniesienie na kontrahenta).

Za pomocą tego dokumentu następuje przeniesienie wszystkich dokonanych w danym dniu płatności kartą na operatora płatności wskazanego w definicji terminala w polu Kontrahent.
W zakresie numeracji, zakresu dat, ustawiania daty wprowadzania działa on analogicznie jak raport kasowy i bankowy.

 

Przeniesienie rozrachunku

Raport zbiorczy pojawia się jako rozrachunek na kontrahencie wskazanym jako operator danego urządzenia terminalowego. Dokument ten powinien zostać rozliczony z wpłatami od kontrahenta – operatora.

Czy artykuł był pomocny?