System Streamsoft Prestiż umożliwia naliczanie wskaźnika rotacji lub (w zależności od ustawień systemowych) zalegania towarów na magazynach. W celu korzystania z powyższej funkcjonalności, należy:

  • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Kartoteki magazynowe -> Ogólne -> Rodzaj współczynnika – wybrać rodzaj współczynnika, który ma być naliczany w programie: Współczynnik rotacji lub Współczynnik zalegania.

 

  • Odpowiednio ustawić w menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Kartoteki magazynowe -> Widok -> Sposób wyświetlania poziomu współczynnika rotacji. Opcja ta umożliwia wyświetlenie tego współczynnika w oknie Stany magazynowe w sposób opisowy lub za pomocą ikony.

 

  • W oknie edycji kartoteki podać próg, od którego współczynnik rotacji/zalegania
    będzie ustawiony jako Wysoki. W celu prawidłowego naliczenia oraz wykazania wybranego rodzaju współczynnika przez program, użytkownik wprowadza próg w menu Słowniki -> Spis kartotek magazynowych -> Popraw (F5) -> Zakładka: 10 Inne -> Próg od którego współczynnik rotacji/zalegania ustawiany jest jako wysoki.

Próg ten można również ustawić dla wszystkich kartotek lub dla zaznaczonych. W tym celu, w oknie Spis kartotek magazynowych, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcje Podstawowe
-> Operacje grupowe -> Grupowe ustawienie danych -> zakładka: 4 Blokady, aktywacja, inne, a następnie zaznaczyć parametr Próg rotacji/zalegania oraz podać jego wartość.

 

  • Dodatkowo w oknie Stany magazynowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wyborze Widok -> Kolumny w tabeli można wyświetlić kolumny zawierające informacje na temat wyliczonego współczynnika, progu oraz poziomu rotacji/zalegania (niski lub wysoki).

Niski poziom wskaźnika rotacji informuje o utrzymywaniu nadmiernych lub zbędnych zapasów w przedsiębiorstwie, natomiast jego wzrost oznacza, że zapasy wystarczają na coraz krótszy okres sprzedaży.

Niski poziom wskaźnika zalegania informuje o tym, że poszczególne partie towarów krótko leżą na magazynie, a wysoki, że towary dłużej zalegają na magazynie.

Po odpowiednim ustawieniu wyżej wymienionych opcji istnieje możliwość naliczenia wybranego rodzaju współczynnika przechodząc do menu Zestawienia -> Inne -> Naliczanie współczynnika rotacji/zalegania.

Uwaga!
W celu naliczenia współczynnika rotacji/zalegania za pomocą powyższego zestawienia, miesiąc, dla którego to zestawienie ma zostać wygenerowane musi być zamknięty.

System Streamsoft Prestiż umożliwia wyliczenie współczynnika rotacji/zalegania według dwóch metod:

  • Metoda I – sprzedaż za miesiąc dzielona jest przez stan średni, gdzie stan średni liczony jest jako stan na początek i koniec miesiąca.
  • Metoda II – sprzedaż za miesiąc dzielona jest przez stan średni, gdzie stan średni liczony jest jako średni z dni miesiąca z niezerowym stanem.

Parametr Ustaw współczynnik rotacji/zalegania dostępny jest, gdy naliczany jest współczynnik dla wszystkich magazynów. Tylko wtedy w odpowiednich kolumnach Stanów magazynowych (Rotacja/Zaleganie – poziom, Rotacja/Zaleganie – ogólny poziom) zostaną wpisane wartości dotyczące wyliczonego współczynnika.

W polu Magazyn, funkcja dla wybranych magazynów nalicza wartości współczynnika, jednak nie wykazuje ich w kolumnie w oknie Stanów magazynowych, tylko zachowuje ją w bazie danych i z tego miejsca można jej użyć do formularza definiowanego. Funkcjonalność taka jest powodowana tym, że realny i prawdziwy współczynnik dla danej kartoteki może być jedynie wówczas, gdy uwzględniany jest jej ruchy na wszystkich magazynach, natomiast na wybranym magazynie wartości współczynnika są jedynie orientacyjne, gdyż nie dotyczą księgowości i gospodarki magazynowej całej firmy.

Uwaga!
Wskaźnik rotacji zapasów najczęściej liczony jest w dniach i pokazuje on po jakim czasie firma odnawia swoje zapasy:

(średni stan zapasów / sprzedaż netto ) * 360

Czy artykuł był pomocny?