Od 1 lipca 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady klasyfikacji towarów i usług oraz ustalania ich stawek VAT. Modyfikacje wprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) i skutkują wieloma modyfikacjami w systemach Streamsoft.

Dotyczą one między innymi zastąpienia kodów PKWiU kodami CN w zakresie towarów, natomiast w odniesieniu do usług obowiązywać będą kody PKWiU z roku 2015, Warunkować one będą przypisanie prawidłowej stawki VAT do kartoteki na dokumencie. Dodane zostały nowe parametry w konfiguracji, słownik kodów CN oraz pola na dokumentach oraz kartotekach. System został również wyposażony w mechanizmy grupowych zmian na kartotekach w tym zakresie.

 

Słownik kodów CN.

W menu Słowniki dodany został nowy słownik z kodami CN.
Słowniki → Słowniki dla kartotek → Kody CN

Słownik ten jest już zasilony danymi, prezentuje kod CN, nazwę oraz rok obowiązywania. Jest to istotne pole, ponieważ nadzór na kodami sprawuje Komisja Unii Europejskiej, która co roku publikuje aktualną strukturę Nomenklatury Scalonej. Sortowanie nowo dodanych kodów odbywa się po dacie obowiązywania.

Istnieje również możliwość importu oraz eksportu kodów z pliku zewnętrznego. Mechanizm ten działa analogicznie jak operacje importu i eksportu kartotek, cenników lub kodów EAN w oknie Stanów Magazynowych.

 

Kartoteki

W danych kartoteki na zakładce 1 Podstawowe dodane zostało nowe pole Kod CN. Pole może być uzupełnione ręcznie lub poprzez wybór odpowiedniego kodu z okna słownikowego, wywoływanego za pomocą strzałki.

 

W celu szybkiego i sprawnego uzupełniania danych kartotek dodano mechanizm grupowego ustawiania kodów. Opcja znajduje się menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawienie danych → zakładka 4 Blokady, aktywacja, inne. Po wybraniu przycisku strzałki program wywołuje okno ze słownikiem kodów CN do wyboru.

Operację można wykonać dla grup kartotek, które posiadać będą ten sam kod CN.

 

Edycja kodów CN na podstawie kodów PKWiU

Kody CN mogą zostać uzupełnione na podstawie istniejących na kartotece kodów PKWiU. Do tego celu służy opcja dostępna w oknie Stanów magazynowych lub Spisie kartotek magazynowych, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Edycja kodów CN wg kodów PKWiU.

Mechanizm rozpoznaje kody CN według klucza powiązań z kodami PKWiU i przypisuje je do kartoteki uzupełniając pole na zakładce 1 Podstawowe. Po wyborze opcji należy wskazać dla jakich kartotek mają zostać dokonane zmiany. W oknie wyboru znajduje się znacznik „Tylko z kodami PKWiU”, jego zaznaczenie skutkować będzie uwzględnieniem tylko kartotek z uzupełnionym polem Kod PKWiU, pozostałe kartoteki zostaną pominięte.

Następnie program wyświetli zapytanie czy dla kodów PKWiU posiadających kilka odpowiadających kodów CN wyświetlić propozycje.

 

Wybór przycisku Nie spowoduje, że w przypadku gdy program rozpozna kilka pasujących kodów CN do jednego PKWiU nie wyświetli ich do wyboru z listy. Kod będzie można uzupełnić ręcznie lub poprzez przycisk w oknie „Przepisz kody CN wg klucza”, który ponownie wywoła opisany powyżej komunikat.

 

W kolejnym kroku program wyświetli okno z listą kartotek do zmiany. Kartoteki wyróżnione wytłuszczoną czcionką zostały automatycznie zmienione przez program – w ich przypadku kod PKWiU jednoznacznie odpowiada jednemu kodowi CN. Dla kodów, w których rozpoznano kilka kodów CN program wyświetli rozwijaną listę wyboru z propozycjami kodów CN.

Jeśli w oknie wyboru kartotek znacznik Tylko kartoteki z PKWiU nie był zaznaczony to program wyświetli również kartoteki, które nie miały przypisanego kodu PKWiU. Dla nich konieczne będzie ręczne uzupełnienie pola.

Jeśli wprowadzony kod CN będzie nieprawidłowy (w niewłaściwej strukturze, nieistniejący kod) to wiersz zostanie wyróżniony na czerwono sygnalizując nieprawidłowość. Ponadto przy zapisywaniu zmian w oknie wyświetlony zostanie komunikat o braku wprowadzonego kodu CN w słowniku:

Pole PKWiU było polem uzupełnianym ręcznie przez użytkowników, stąd występować mogą rozbieżności w strukturze wprowadzonych kodów.
W celu wprowadzania kodów w prawidłowej i ujednoliconej strukturze kodów PKWiU, a także kodów CN dodane zostały nowe parametry:

  • System – Konfiguracja – Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Maska kodu PKWiU – Brak wartości to brak maski, “x” to dowolna cyfra (np xx.xx.xx.x)
  • System – Konfiguracja – Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Maska kodu CN – Brak wartości to brak maski, “x” to dowolna cyfra (np xxxx xx xx)

Wprowadzenie maski (wartości w w.w. parametrze) spowoduje, że program będzie weryfikował na jej podstawie poprawność struktury kodu – w przypadku gdy będzie ona różna to w danych kartoteki kod zostanie wyróżniony kolorem czerwonym.

Wydruki

W systemie został zaimplementowany mechanizm, który automatycznie zamieni na wydruku kolumnę PKWiU na kolumnę CN/PKWiU. Zapobiega to konieczności ręcznej zmiany kolumn na wielu formularzach.
W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Dokumenty – Wydruki – Data, od której drukować kolumnę CN/PKWiU zamiast PKWiU”. System odwoływać się będzie do wskazanej w nim daty oraz do pól z kodami PKWiU i CN w danych kartoteki.
W przypadku gdy:

  • w danych kartoteki uzupełnione będzie pole kod CN system automatycznie przepisze jego wartość na wydruk w kolumnie CN/PKWiU
  • w danych kartoteki pole CN będzie puste, program przepisze wartość z pola PKWiU
  • w danych kartoteki pola CN i PKWiU nie będą uzupełnione, program pozostawi puste pole na wydruku

Do wydruków standardowych dodana została możliwość prezentacji kolumny Kod CN. W przypadku gdy, na wydruku prezentowane mają być jednocześnie kod PKWiU i kod CN, należy wyłączyć w konfiguracji opisany wyżej parametr „Data, od której drukować kolumnę CN/PKWiU zamiast PKWiU”.

Czy artykuł był pomocny?