Od wersji 14.3.367.19 systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały rozszerzone o opcje i usprawnienia w zakresie obsługi, rozliczeń pracowników z niepełnosprawnością, generowania zestawień oraz wykonywania sprawozdań dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W poniższym materiale znajduje się opis zmian i nowych rozwiązań.

W przypadku, gdy do Zamówienia od odbiorcy zawierającego wiele pozycji z różnymi stawkami VAT, zostanie wystawiona zaliczka, systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają rozliczenie tej zaliczki zarówno proporcjonalnie jak i według ustalonej stawki VAT przypisanej do konkretnych towarów lub usług.

Podczas wprowadzania dokumentu zaliczkowego, program domyślnie rozlicza kwoty zaliczki proporcjonalnie do udziału stawek VAT w całości transakcji.

Poniższy materiał zawiera instrukcję wystawienia dokumentów, gdy zaliczka dotyczy tylko pozycji z określoną stawką VAT i kwota tej zaliczki w całości lub częściowo pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT.

Kwota zaliczki w całości pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT

W przypadku, gdy Zamówienie od odbiorcy zawiera pozycje z różnymi stawkami VAT, a powiązana z dokumentem zaliczka pokrywa w całości wartość jednej z pozycji, podczas jej wystawiania należy na zakładce Zestawienie VAT wprowadzić kwotę zaliczki dla wybranej stawki podatku analogicznie jak w poniższym przykładzie:

Na Zamówieniu od odbiorcy znajdują się pozycje z różnymi stawkami VAT:

 • Pozycja ze stawką VAT 23 % na wartość brutto 1 230,00 zł
 • Pozycja ze stawką VAT 8 % na wartość brutto 540,00 zł

Do dokumentu wystawiona została zaliczka w kwocie 1230 zł, która dotyczy pozycji KO-010 Przełącznik ze stawką 23% i pokrywa ją w całości:

System domyślnie podzielił kwotę zaliczki proporcjonalnie pomiędzy dwie pozycje:

W celu zmiany proporcji zastosowano opcję Zmień sumy VAT dostępną:

 • w menu kontekstowym sekcji Zestawienie VAT – Dodatkowe lub
 • pod przyciskiem Opcje – Zestawienie VAT

W oknie Zestawienie VAT ręcznie wprowadzono zmiany dla pozycji ze stawką VAT:

 • 23% – w polach Brutto, VAT, Netto wprowadzono odpowiednie wartości (analogiczne jak w wierszu Razem)
 • 8% – usunięto wartość pól

Po zapisaniu zmian w oknie, w sekcji Zestawienie podatku VAT na dokumencie zaliczkowym zmodyfikowana stawka VAT została wyróżniona kolorem czerwonym.

Zamówienie od odbiorcy zostało zrealizowane na dokumencie końcowym Faktura VAT, do którego dodane zostało rozliczenie zaliczek. Zmodyfikowane zestawienie VAT z dokumentu zaliczkowego prezentowane jest w oknie Wyliczone odliczenia zaliczek na zakładce Proponowane wartości:

Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczkę ponownie dokonano edycji zestawienia VAT, za pomocą opcji Zmień sumy VAT. Usunięte zostały kwoty wyliczone dla stawki 23%, której wartość została wcześniej w całości rozliczona fakturą zaliczkową.

Początkowe rozliczenie uwzględniające wartości dla stawki 23% wynika z różnic pomiędzy sposobem wyliczania podatku VAT na dokumentach: na Fakturze zaliczkowej (Fzal) VAT liczony jest od brutto wzorem, natomiast na fakturze końcowej (Fvat) wartość podatku obliczana jest od kwoty netto.

Na wydruku faktury końcowej prezentowane są wartości zaliczki oraz kwota pozostała do zapłaty.

Kwota zaliczki częściowo pokrywa wartość pozycji w danej stawce VAT

W przypadku, gdy Zamówienie od odbiorcy zawiera pozycje z różnymi stawkami VAT, a powiązana z dokumentem zaliczka częściowo pokrywa wartość jednej z pozycji, podczas jej wystawiania należy na zakładce Zestawienie VAT wprowadzić kwotę zaliczki dla wybranej stawki podatku analogicznie jak w poniższym przykładzie:

Na Zamówieniu od odbiorcy znajdują się pozycje z różnymi stawkami VAT:

 • Pozycja ze stawką VAT 8 % na wartość brutto 10 800,00 zł
 • Pozycja ze stawką VAT 23 % na wartość brutto 1 230,00 zł

Do dokumentu wystawiona została zaliczka w kwocie 5000 zł, która dotyczy pozycji KO-011 Czytnik magnetyczny ze stawką 8% i pokrywa ją częściowo:

System domyślnie podzielił kwotę zaliczki proporcjonalnie pomiędzy dwie pozycje:

W celu zmiany proporcji należy zastosować opcję Zmień sumy VAT dostępną:

 • w menu kontekstowym sekcji Zestawienie VAT – Dodatkowe
 • pod przyciskiem Opcje – Zestawienie VAT

W oknie Zestawienie VAT ręcznie wprowadzono zmiany dla pozycji ze stawką VAT:

 • 8% – w polach Brutto, VAT, Netto wprowadzono odpowiednie wartości (analogiczne jak w wierszu Razem)
 • 23% – usunięto wartość pól

Po zapisaniu zmian, w sekcji Zestawienie podatku VAT na dokumencie zaliczkowym, zmodyfikowana stawka VAT będzie wyróżniona kolorem czerwonym.

Zamówienie od odbiorcy zostało zrealizowane na dokumencie końcowym Faktura VAT, do którego dodane zostało rozliczenie zaliczek. Zmodyfikowane zestawienie VAT z dokumentu zaliczkowego prezentowane jest w oknie Wyliczone odliczenia zaliczek na zakładce Proponowane wartości:

Na dokumencie końcowym rozliczającym zaliczkę ponownie dokonano edycji zestawienia VAT, za pomocą opcji Zmień sumy VAT:

Wartości dla pozycji ze stawką 23% pozostają bez zmian. Dla stawki 8% wprowadzono kwoty, które odpowiadają różnicy pomiędzy wpłaconą zaliczką, a kwotą pozostałą do zapłaty. Poniżej sposób obliczenia tej kwoty:

Łączna wartość pozycji ze stawką 8% : 10 800 zł brutto

Wartość wpłaconej zaliczki : 5000 zł brutto

Pozostała wartość do zapłaty : 10 800 zł – 5000 zł = 5800 zł brutto

Wartość podatku od pozostałej kwoty do zapłaty : 5800 zł x 8% = 464 zł

Wartość netto pozostałej kwoty do zapłaty : 5800 zł – 464 zł = 5336 zł netto

Początkowe rozliczenie wartości dla stawki 8% wynika z różnic pomiędzy sposobem wyliczania podatku VAT na dokumentach: na fakturze zaliczkowej (Fzal) VAT liczony jest od brutto wzorem, natomiast na fakturze końcowej (Fvat) wartość podatku obliczana jest od kwoty netto.

Na wydruku faktury końcowej prezentowane są wartości zaliczki oraz kwoty pozostałej do zapłaty.

Czy artykuł był pomocny?