Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej towary przywożone z obszaru pozostałych państw członkowskich, albo wywożone na ich obszar przestały być objęte zgłoszeniami celnymi. W związku z tym zaczął obowiązywać w Polsce system INTRASTAT. Firmy będące podatnikami VAT, które prowadzą wymianę towarami z innymi państwami członkowskimi, po przekroczeniu określonych limitów, zobowiązane są do dokonywania zgłoszeń na deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ i INTRASTAT-WYWÓZ. Są to zbiorcze informacje o dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.

System Streamsoft Prestiż umożliwia ewidencję danych pozwalająca na wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych INTRASTAT. Moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji INTRASTAT dla przywozu i wywozu. W menu Słowniki → Definicje dokumentów na dokumentach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy oraz importu/eksportu istnieje możliwość ustawienia, które dokumenty będą podlegać INTRASTAT.

Na kartotece towarów na zakładce INTRASTAT istnieje możliwość zaznaczenia czy towar podlega deklaracji INTRASTAT.

Jeżeli w menu System → Konfiguracja → Kartoteki magazynowe → Wartości domyślne parametr Domyślnie podlega deklaracji Intrastat jest ustawiony na wartość Tak, to każda nowo utworzona kartoteka będzie domyślnie podlegała deklaracji INTRASTAT. Dla jednej kartoteki można zdefiniować wiele krajów pochodzenia, a także wybrać kraj domyślny. Podczas dodawania dokumentu zakupowego jest możliwość zmiany domyślnego kraju na inny dodany na kartotece.

Kod PCN jest to kod scalonej nomenklatury celnej (CN) dla poszczególnych towarów. Kod należy wprowadzić do słownika. Są one potrzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji. Jednostka miary PCN jest to jednostka określona dla danego kodu PCN. W polu Przelicznik należy określić wartość przelicznika, przykładowo jeśli na deklaracji INTRASTAT wymagane jest podanie jednostki miary w tonach, a towar nabywany jest w kg, wpisywana jest wartość przelicznika zmieniająca kilogramy na tony.

Następnie w polu Waga dla INTRASTAT należy określić wagę, która zostanie wprowadzona do deklaracji.
Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Wypełniaj wartość statystyczną niezależnie od rodzaju przekroczonego progu to dane zostaną wypełnione bez względu na to czy zostanie przekroczony próg podstawowy czy szczegółowy.

W systemie istnieje możliwość ustawienia parametru powodującego sprawdzenie czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola w sytuacji, gdy został przekroczony jeden z progów statystycznych.
Parametr ten można ustawić w menu System → Konfiguracja → Kartoteki magazynowe → Edycja → Wymuś dane deklaracji Intrastat (dla podlegających, przy przekroczeniu progów statystycznych).

Firmy, których wartości obrotów z krajami UE nie przekroczą podstawowych progów statystycznych są zwolnione z obowiązku sporządzania deklaracji INTRASTAT. Firmy te nie generują w programie deklaracji INTRASTAT.
Progi statystyczne ogłaszane są corocznie przez Prezesa GUS oraz publikowane w formie rozporządzenia. Stosowane są dwa progi: podstawowy, którego przekroczenie zobowiązuje do przekazywania wyłącznie podstawowych informacji o obrotach oraz szczegółowy.

W systemie Streamsoft Prestiż, po przekroczeniu progu statystycznego, należy ustawić odpowiednio parametr w konfiguracji w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Deklaracje UE → INTRASTAT → Informacja o przekroczeniu progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami UE (Przywóz/ Wywóz). W zależności od tego, który próg został przekroczony, należy wybrać wartość Przekroczono próg podstawowy lub Przekroczony próg szczegółowy. Po ustawieniu w/w parametru, w systemie będzie możliwe wygenerowanie deklaracji.

Aby wygenerować deklarację INTRASTAT należy wejść w menu Sprawozdania → Deklaracja UE oraz wybrać odpowiednio Deklarację INTRASTAT – PRZYWÓZ/WYWÓZ. Następnie należy dodać dokument, wybrać rok i miesiąc, rodzaj deklaracji oraz wskazać które dokumenty będą brane pod uwagę przy sporządzaniu deklaracji.

Poprzez wybranie przycisku Pokaż można wydrukować deklarację lub zapisać do pliku XML.

 

Wartość statystyczna INTRASTAT uwzględnia dodatkowe koszty takie, jak m.in. koszty opakowania, opłaty transportowe. W systemie istnieje możliwość ustawienia w konfiguracji cechy dokumentu z wartością dodatkową dla INTRASTAT, która będzie wykorzystywana do deklaracji INTRASTAT, w sytuacji gdy przekroczony został próg statystyczny. Aby ustawić ten parametr, należy wejść w menu System → Konfiguracja → Deklaracje EU → INTRASTAT → Cecha dokumentów z wartością kosztów dodatkowych dla INTRASTAT (potrzebna do obliczenia wartości statystycznej). Cechę można będzie można ustawić po wcześniejszym dodaniu w słownikach cech dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?