Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów od 1 kwietnia 2024 r. przywrócone zostaną stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. W związku z tym w systemach Streamsoft należy dokonać zmian w kartotekach towarowych oraz przeliczenia cen. Szczegółowy opis wykonania tych czynności znajduje się w materiale dostępnym pod linkiem Przywrócenie stawek VAT na żywność – przeliczenie cen w systemie Streamsoft

 

W przypadku stosowania fiskalizacji dokumentów lub użycia w obiegu dokumentacji Faktur do WZ należy zapoznać się z poniższym materiałem

Fiskalizacja dokumentów sprzedaży

Drukarki fiskalne ze względu na swoją specyfikację nie będą w stanie wydrukować paragonu z taką samą nazwą towaru po podwyższeniu stawek VAT. Przed wprowadzeniem okresowej obniżki VAT w 2022 r. systemy Streamsoft zostały dostosowane do obsługi tego typu przypadków poprzez możliwość dodania prefixu do kartotek wysyłanych na drukarkę. Opcja ta została szczegółowo opisana w materiale: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/okresowa-obnizka-stawek-vat-szczegolne-przypadki/#1

W zależności od tego, czy w okresie obniżki stawek VAT zastosowana została opcja Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk. należy wykonać poniższe czynności:

Brak stosowania prefixu podczas obniżki stawek VAT

W przypadku braku zaznaczenia parametru Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk. w danych kartoteki, przed rozpoczęciem sprzedaży fiskalnej w dniu 1 kwietnia 2024 r. należy zmienić wartość tego pola.

Włączenie opcji spowoduje dodawanie prefix stawki VAT, np. 0, 23, 5, podczas wydruku kartotek wysyłanych na drukarkę.  Oznaczenie będzie dodawane do nazwy, indeksu lub identyfikatora kartoteki (w zależności od ustawienia stanowiskowego drukarki fiskalnej). Faktyczna nazwa, indeks i identyfikator kartoteki w bazie danych nie zostaną zmienione.

Stosowanie prefixu podczas obniżki stawek VAT

W przypadku, gdy kartoteki objęte okresową obniżką stawki VAT posiadają na zakładce 10 Inne zaznaczony parametr, należy usunąć zaznaczenie:

Spowoduje to, że do wydruku paragonu wysyłana będzie nazwa, indeks lub identyfikator kartoteki (w zależności od ustawienia stanowiskowego drukarki fiskalnej) bez prefixu stawki VAT np. 0, 23, 5.

Zmiany wartości parametru można dokonać ręcznie w danych kartoteki lub za pomocą operacji grupowej dostępnej w menu kontekstowym okien Spis kartotek magazynowych lub Stan magazynowe → Grupowe ustawiania danych → zakładka 7 Inne:

Faktury wystawiane w module Finanse i Księgowość

W module Finanse i Księgowość dla kartotek objętych przywróceniem stawek VAT można zastosować, analogicznie jak w module Handlowo-Magazynowym, grupową operację zmiany stawek VAT. Dla zaznaczonych kartotek opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 2 Cechy Grupy, Stawki VAT.

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży/zakupu i dodawania pozycji system ustawi stawkę VAT zgodnie z datą dokumentu. Możliwa jest również ręczna zmiana stawki VAT podczas edycji pozycji dokumentu.

W przypadku wprowadzania dokumentu bez pozycji, działanie systemu nie ulega zmianie – użytkownik wprowadza wartość dokumentu w odpowiedniej rubryce w sekcji Kwoty VAT.

Szczególne przypadki wystawiania dokumentów w okresie przejściowym

Dokument WZ z marca ze stawką 0%, uzupełnienie FWZ w kwietniu

W przypadku uzupełnienia WZ (zawierającego kartoteki ze stawką 0%) dokumentem FWZ, stawki VAT dla kartotek zostaną pobrane z dokumentów WZ, zgodnie z zasadą, że o stosowanej stawce VAT decyduje data dokonania dostawy/sprzedaży:

Uwaga!

Należy zwrócić uwagę na ustawienie parametru znajdującego się w menu System – Konfiguracja Ustawienia – Dokumenty – Uzupełnienia – Sposób ustawiania daty sprzedaży na dokumentach uzupełniających WZ. Jeśli w.w. parametr ustawiony jest na wartość Ustaw wg daty wystawienia to system zaczyta stawki VAT na pozycjach zgodnie z datą wystawienia dokumentu, czyli z aktualnie obowiązującą stawką VAT:

Zamówienie ze stawką 0% z marca realizowane na dokumentach sprzedaży w kwietniu

Zamówienie od odbiorcy, które zostało wystawione w marcu ze stawką 0% zostanie zrealizowane na fakturze wystawionej w kwietniu ze stawką 5%. Zamówienie nie jest dokumentem, który stanowi dostawę towaru lub moment sprzedaży (nie generuje obowiązku podatkowego). Realizacja zamówienia odbędzie się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

Konieczność wystawienia w kwietniu dokumentu ze stawką VAT obowiązującą w marcu

System umożliwia zmianę stawki VAT na pozycji dokumentu sprzedaży/zakupu, jeśli w konfiguracji systemu parametry:

  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w PLN
  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w innych walutach
  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w PLN
  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w innych walutach

ustawione są na wartość TAK.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wystawienia dokumentu sprzedaży po 1.04.2024 r. z pozycjami zawierającymi stawkę VAT obowiązującą przed tą datą należy:

  • dodać pozycje na dokument ze stawką 5%
  • zmienić stawkę VAT na pozycji na 0%

Czy artykuł był pomocny?