W ramach rozwiązań Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obowiązywać będzie czasowa obniżka stawek VAT na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.
W celu prawidłowego działania systemu w zakresie poniżej opisanych zmian konieczna jest aktualizacja systemu Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro do wersji 11.0.358.45 oraz zmiana stawek VAT i przeliczenie cen opisane w instrukcji Okresowa obniżka stawek VAT – przeliczenie cen w systemie Streamsoft.

W przypadku stosowania fiskalizacji dokumentów lub użycia w obiegu dokumentacji Faktur do WZ należy zapoznać się z poniższym materiałem

1. Fiskalizacja dokumentów sprzedaży.

Drukarki fiskalne ze względu na swoją specyfikację nie będą w stanie wydrukować paragonu z taką samą nazwą towaru po planowanym podwyższeniu stawek VAT w sierpniu 2022. W tym celu należy wykonać aktualizację systemu do wersji 11.0.358.45, gdzie dodana została opcja Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk. Dostępna jest ona w oknie danych kartoteki, na zakładce 10 Inne :

 

oraz w opcji Grupowego ustawienia danych kartotek, na zakładce 7 Inne :

Opcja ta będzie dodawała prefix stawki VAT np. 0, 23, 5. Podczas wydruku kartotek wysyłanych na drukarkę. Oznaczenie to będzie dodawane do nazwy, indeksu lub identyfikatora kartoteki (w zależności od ustawienia stanowiskowego drukarki fiskalnej). Faktyczna nazwa, indeks i identyfikator kartoteki w bazie danych nie zostaną zmienione.

Opcję należy stosować wyłącznie w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT.

2. Faktury kosztowe w module Finanse i Księgowość

W module Finanse i Księgowość dla kartotek objętych przepisami Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 można zastosować, analogicznie jak w module Handlowo-Magazynowym, grupowa operację zmiany stawek VAT. Dla zaznaczonych kartotek opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 2 Cechy Grupy, Stawki VAT.
Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży/zakupu i dodawania pozycji system ustawi stawkę VAT zgodnie z datą dokumentu. Możliwa jest również ręczna zmiana stawki VAT podczas edycji pozycji dokumentu.
W przypadku wprowadzania dokumentu bez pozycji, działanie systemu nie ulega zmianie – użytkownik wprowadza wartość dokumentu w odpowiedniej rubryce w sekcji Kwoty VAT.

3. Szczególne przypadki wystawiania dokumentów w okresie przejściowym

3.1. Dokument WZ ze stycznia ze stawką 5%, uzupełnienie FWZ w lutym

W przypadku uzupełnienia WZ (zawierającego kartoteki ze stawką 5%) dokumentem FWZ, stawki VAT dla kartotek zostaną pobrane z dokumentów WZ, zgodnie z zasadą, że o stosowanej stawce VAT decyduje data dokonania dostawy/sprzedaży:


 

Uwaga!
Należy zwrócić uwagę na ustawienie parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Dokumenty – Uzupełnienia – Sposób ustawiania daty sprzedaży na dokumentach uzupełniających WZ.
Jeśli w.w. parametr ustawiony jest na wartość Ustaw wg daty wystawienia to system będzie ustawiał stawki VAT na pozycjach zgodnie z datą wystawienia dokumentu, czyli z aktualnie obowiązującą stawką VAT:

3.2. Zamówienie ze stawką 5% ze stycznia realizowane na dokumentach sprzedaży w lutym

Zamówienie od odbiorcy, które zostało wystawione w styczniu ze stawką 5% zostanie zrealizowane na fakturze wystawionej w lutym ze stawką 0%. Zamówienie nie jest dokumentem, który stanowi dostawę towaru lub moment sprzedaży (nie generuje obowiązku podatkowego). Realizacja zamówienia odbędzie się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

3.3. Konieczność wystawienia w lutym dokumentu ze stawką VAT obowiązującą w styczniu

System umożliwia zmianę stawki VAT na pozycji dokumentu sprzedaży/zakupu jeśli w konfiguracji systemu parametry:

  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w PLN
  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w innych walutach
  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w PLN
  • Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach zakupu w innych walutach
    ustawione są na wartość TAK.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wystawienia dokumentu sprzedaży po 1.02.2022 r. z pozycjami zawierającymi stawkę VAT obowiązującą przed tą datą należy:

  • dodać pozycje na dokument ze stawką 0%
  • zmienić stawkę VAT na pozycji na 5%

Czy artykuł był pomocny?