Obsługa towarów handlowych pozwala na tworzenie nowych towarów, które stanowią:

  • jedną kartotekę magazynową wydawaną pod różnymi nazwami handlowymi, np. ta sama kartoteka „siatka” może być wydana jako „siatka ogrodzeniowa” lub jako „siatka budowlana”
  • zestaw składający się z pojedynczych materiałów – przykładem jest zestaw komputerowy składający się z monitora, klawiatury, myszki i jednostki roboczej

Konfiguracja towarów handlowych

Do obsługi tej funkcjonalności w systemach Streamsoft konieczna jest zmiana parametru w konfiguracji systemu: „Ustawienia – System – Obsługa towarów handlowych” na wartość TAK. Po włączeniu parametru, w module Handlowo-Magazynowym w menu Słowniki pojawi się opcja Spis towarów handlowych.

 

Słownik towarów handlowych oraz sposób dodawania nowych kartotek handlowych są analogiczne jak dla słownika kartotek magazynowych. W przypadku towarów handlowych należy dodatkowo uzupełnić zakładkę 29 Konfigurator.

 

Okno konfiguratora podzielone jest na dwie sekcje:

  • Warianty konfiguracji
    Każda kartoteka towaru handlowego posiadać może kilka wariantów składających się z różnych materiałów, wyszczególnionych w sekcji Elementy konfiguracji. Edycja tych zestawów odbywa się za pomocą przycisków Podgląd, Dodaj, Popraw, Usuń znajdujących u dołu sekcji. Podczas dodawania nowego wariantu należy podać jedynie jego nazwę.

  • Elementy konfiguracji
    Elementy przypisane są do danego wariantu konfiguracji i stanowią jego składowe. Edycja sekcji odbywa się za pomocą przycisków Podgląd, Dodaj, Popraw, Usuń znajdujących u dołu sekcji. Dodanie elementu konfiguracji polega na wyborze kartoteki magazynowej ze słownika oraz wskazaniu ilości.

Dodanie towaru handlowego na dokument

Skonfigurowaną kartotekę towaru handlowego można dodać na dokument Zamówienie od odbiorcy lub Oferta dla odbiorcy za pomocą opcji w menu kontekstowym dokumentu: Podstawowe – Dodaj towar handlowy lub skrótu klawiszowego Shft+F3.

 

W przypadku, gdy dla towaru handlowego zostało zdefiniowanych kilka wariantów konfiguracji, wyświetlone zostanie okno Konfigurator towaru handlowego. Umożliwia ono wybór i edycje wariantu konfiguracji oraz magazyn, z którego pobierane będą jego elementy.

Przycisk Generuj pozycje dodaje na dokument towar handlowy wraz z pozycjami.

 

Elementy towaru handlowego widnieją jako podpozycje i przyjmują numerację podporządkowaną danemu towarowi. Istnieje możliwość edycji zarówno towaru handlowego jak i jego podpozycji (elementów) na pozycjach zamówienia oraz dodania nowego elementu pozycji handlowej za pomocą opcji w menu kontekstowym lub skrótu klawiszowego Shif+Ctrl+F3.

 

W zależności od wprowadzonej ilości towaru handlowego, ilość elementów (podpozycji) jest odpowiednio zwielokrotniana.

Towary handlowe realizowane są wyłącznie w obiegu: Oferta dla odbiorcy (opcjonalnie) -> Zamówienie od odbiorcy -> WZ -> Faktura do WZ. Na dokumencie WZ wydawane są tylko elementy składowe towaru handlowego, natomiast na dokumencie sprzedaży FWZ widnieje kartoteka towaru handlowego (bez poszczególnych komponentów).

 

System umożliwia uzupełnienie faktury również w przypadku, gdy na WZ nie zostały wydane wszystkie składniki. Na zamówieniu od odbiorcy zaktualizowane zostaną ilości wydane, a pozostała ilość może zostać zrealizowana w kolejnym obiegu dokumentów WZ – FWZ. W takim przypadku oba dokumenty faktury do WZ będą posiadać tę samą pozycję towaru handlowego (bez wyszczególnienia wydanych elementów składowych).

Korygowanie dokumentów zawierających towary handlowe

Możliwość dokonania korekty ilościowej towaru handlowego warunkowana jest poprzez zaznaczenie parametru w definicji dokumentu Fwz na zakładce 2 Dodatkowe : „Pozwól wystawiać Zwrot z WZ”.

Uwaga!
Zaznaczenie parametru nie działa na dokumenty już wystawione i obowiązywać będzie tylko dla nowych dokumentów Fwz.

 

W celu skorygowania ilości towaru handlowego należy wystawić dokument ZW do dokumentu WZ powiązanego z fakturą, a następnie korektę Faktury do WZ z towarem handlowym. W oknie wyszukiwania dokumentów należy zaznaczyć parametr Korekta – uzupełnienie ZW WZ. Spowoduje to wyświetlenie tylko tych dokumentów, dla których istnieją wprowadzone zwroty z WZ wymagające uzupełnienia.

 

System wykryje wystawiony zwrot do WZ i wyświetli komunikat:

Po potwierdzeniu komunikatu, w wywołanym oknie korekty faktury do WZ system automatycznie pomniejszy ilość towaru handlowego o ilość skorygowaną na powiązanym dokumencie ZW WZ.

Uwaga!
W przypadku korekty należy zwrócić szczególną uwagę na ilość zwracanych elementów na dokumencie ZW WZ, ponieważ na fakturze korygującej zawsze zwracana jest pozycja towaru handlowego bez jego składowych.

Przykład:
Na WZ wydano: jednostkę roboczą (1 szt), monitor (1 szt) oraz mysz komputerową (1 szt). Następnie uzupełniono dokument fakturą z towarem handlowym Zestaw komputerowy w ilości 1 szt. Na dokumencie Zwrot z WZ skorygowano tylko pozycję mysz. Korekta faktury uzupełniająca ZW WZ zawierać będzie zwrot towaru handlowego, czyli -1 szt Zestaw komputerowy.

Czy artykuł był pomocny?