Aby włączyć obsługę miejsc składowania, należy w menu System → Konfiguracja → Kartoteki magazynowe → Ogólne ustawić parametr Obsługa miejsc składowania na wartość TAK.

Po ustawieniu tego parametru w menu Słowniki dostępne będą Miejsca składowania dla magazynów, w których należy zdefiniować kolejne miejsca składowania.

W trakcie definiowania należy wskazać magazyn, na którym to miejsce ma być dostępne, jego kod, nazwę oraz kod kreskowy. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z procedury definiowanej, która będzie generowała kod kreskowy.

Dla definicji magazynu, która ma włączoną obsługę miejsc składowania, dostępna jest dodatkowa zakładka: Miejsca składowania, na której znajduje się lista podpiętych miejsc (z poziomu tej zakładki można dodawać kolejne miejsca składowania).

Obsługa miejsc składowania definiowana jest w obrębie magazynu, dlatego na definicji magazynu dostępny jest parametr Obsługa miejsc składowania, który dla zwykłych należy ustawić ustawiamy na wartość: Niedostępna, a dla magazynów, które mają być prowadzone z tą obsługą – na wartość: Na poziomie kartotek.

Dodatkowo na zakładce Inne, należy zdefiniować jako Strefę przygotowania towaru – miejsce składowania, na które domyślnie będzie przyjmowany towar z dokumentów przychodu.

Po odpowiednim ustawieniu miejsc składowania należy wprowadzić dokument przyjęcia, np. PZ, wskazać dostawcę oraz wprowadzić kartotekę. Po zamknięciu dokumentu magazynowego, na magazynie który podlega obsłudze miejsc składowań, na strefie przyjęcia towaru, pojawią się wpisy o stanie danych kartotek. Aby zmienić miejsce składowania towaru, należy w menu Magazyn wybrać opcję Dokumenty obrotu na miejscach składowania i kliknąć na ikonę Dodaj (F3). W kolejnym kroku wskazać indeks towaru, który należy przesunąć, a następnie na zakładce Rozchód z miejsc składowania podać ilości z wybranych miejsc (jest to lista miejsc, na których występuje stan tego towaru).

Należy podać jaka ilość ma zostać rozchodowana, a następnie na zakładce Przychód na miejsca składowania, należy dodać te miejsca, na które rozchodowany ma być towar. W ten sposób za pomocą jednego dokumentu towar może zostać rozchodowany na kilka miejsc składowania.

UWAGA!
Samo wystawienie dokumentu sprzedaży nie generuje żadnego rozchodu z miejsc składowań. W trakcie poprawy dokumentu sprzedaży użytkownik może wskazać ręcznie, z których miejsc składowania ma być rozchodowany dany stan i po jego zapisie następuje faktyczny rozchód z miejsc składowania.

Dodatkowo włączenie w systemie obsługi miejsc składowania wprowadza zmiany w sposobie przeprowadzania inwentaryzacji:

  • Jeżeli w konfiguracji inwentaryzacja włączona jest jako nowa wersja, to podczas tworzenia inwentaryzacji na magazynie podlegającym obsłudze miejsc składowania, typ inwentaryzacji domyślnie ustawia się na: Według miejsc składowania i operacji tej nie można zmienić.
  • Podczas dodawania arkuszy spisowych i pozycji na tym arkuszu, dla konkretnego indeksu, użytkownik oprócz wskazania ilości spisanej musi wskazać miejsce składowania, na którym znajduje się dany stan. Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji wszelkie rozchody i zmiany tych miejsc wystawiane są automatycznie przez system w tle.

Czy artykuł był pomocny?