Na mocy Ustawy z 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 877), dotyczącej zmiany stawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został obowiązek ewidencji wprowadzanych na rynek artykułów z tworzyw sztucznych, które to również zostały obciążone dodatkową opłatą (zwana również opłatą SUP – Single Use Plastic).

Rodzaje opłat

Wprowadzone przepisy rozróżniają dwa rodzaje opłat: konsumencką (dotyczy opłat ponoszonych przez użytkownika końcowego) oraz producencką (dotyczy opłaty corocznej ponoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku).

Poniższy materiał zawiera wskazówki do wykorzystania standardowych opcji systemu Streamsoft do naliczania opłat konsumenckich na dokumentach sprzedaży. W przypadku konieczności obsługi w programie opłat producenckich należy zastosować dedykowane rozwiązania, które podlegają wycenie. W celu ich utworzenia i wdrożenia należy skontaktować się z Service Desk Streamsoft lub Opiekunem.

Dodatkowa pozycja na dokumencie – kartoteki powiązane

W celu obsługi dodatkowych opłat za produkty jednorazowego użytku jako osobne pozycje na dokumentach sprzedaży zalecane jest zastosowanie standardowej funkcjonalności kartotek powiązanych. Opcja dostępna jest po włączeniu parametru w menu: System → Konfiguracja → Ustawienia → Kartoteki magazynowe → Ogólne → Obsługa kartotek powiązanych.

Po włączeniu parametru, w danych kartoteki pojawi się zakładka 22 Kartoteki powiązane. Umożliwia ona dodanie pozycji usługowej dotyczącej opłaty konsumenckiej, która będzie wprowadzana automatycznie na dokument wraz z dana kartoteką.

UWAGA!

Ze względu na niejednoznaczność przepisów należy we własnym zakresie zweryfikować czy opłata SUP powinna powiększać podstawę opodatkowania i w jakiej stawce VAT. Na potrzeby niniejszej instrukcji prezentowany jest przykład opłaty uwzględniającej podatek w stawce 23%.

Dla dodawanej kartoteki powiązanej należy wskazać mnożnik, domyślnie jest to wartość 1.

Istnieje możliwość grupowego przypisania kartoteki powiązanej. Opcja dostępna jest w oknach Spis kartotek magazynowych oraz Stany magazynowe, w menu kontekstowym → Podstawowe → Operacje Grupowe → Grupowe ustawianie danych → zakładka 7 Inne.

Podczas dodawania kartoteki na dokument sprzedaży system wyświetli dodatkowe okno umożliwiające wybór kartoteki powiązanej.

Wystawiony w ten sposób dokument zawierał będzie pozycje kartoteki towarowej oraz powiązanej kartoteki usługowej wyrażającej opłatę konsumencką.

Opłata wliczona w cenę

W przypadku, gdy opłata SUP ma zostać wliczona w cenę produktu należy zastosować opcję zmiany ceny:

  • dane kartoteki → zakładka 2 Ceny → popraw
  • operacja grupowa dostępna w menu kontekstowym okna → PodstawoweGrupowa edycja cen sprzedaży

UWAGA!

Zastosowanie tego rozwiązania spowoduje uwzględnienie opłaty SUP w podstawie opodatkowania danej pozycji na dokumencie sprzedaży.

Czy artykuł był pomocny?