System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia kupno towaru w innej jednostce miary niż jego sprzedaż.

Przykładem takim jest zakup tonowego worka mąki, podzielenie go na worki kilogramowe, a następnie sprzedaż towaru w kilogramach lub sztukach (jeden worek 1kg). Aby możliwe było przeprowadzenie zakupu oraz sprzedaży w różnych jednostkach miary, należy:

  • W menu Słowniki → Słowniki dla kartotek → Jednostki miary założyć te jednostki miary. Dla podanego przykładu dodano jednostki takie, jak tona oraz kilogram.

W menu Magazyn → Stany magazynowe dodać kartotekę danego towaru, np. Mąka. Na zakładce Podstawowe wybrać jednostkę miary, w jakiej towar będzie sprzedawany. Na zakładce Edycja dok. w sekcji Jednostki zastępcze dla za pomocą klawisza dodać zastępczą jednostkę miary oraz uzupełnić ile jednostki podstawowej mieści się w jednostce zastępczej.

W podanym przykładzie tona to 1000 kilogramów, dlatego uzupełniamy: 1 (tona) / 1000 = kilogram.

UWAGA!
W oknie Dane jednostki można wpisać tylko liczby całkowite, co oznacza przykładowo, że gdy jednostka podstawowa jest w sztukach, a jednostka zastępcza w kilogramach: 1 szt. = 0,5 kg, to należy zaokrąglić te liczby do całości, tzn. 2 szt. = 1 kg.

 

  • Podczas tworzenia dokumentu przyjęcia towaru z zastępczą jednostką miary, np. faktury zakupu lub dokumentu PZ, w polu Ilość można stosując kombinację klawiszy <Ctrl+J>, a następnie w oknie Przelicz ilość wskazać ilość w jednostce zastępczej (w tym przypadku należy wskazać ile ton mąki mamy przyjąć, a program automatycznie przeliczy je na jednostkę podstawową, czyli kilogramy).

Podczas tworzenia dokumentów zakupu w oknie Przelicz ilość umożliwiono również zaznaczenie parametru Przepisać do ceny jednostkowej N?, który powoduje przeliczenie ceny zakupu wg jednostki zastępczej. Po uzupełnieniu ceny, program przelicza cenę kalkulowaną wg wzoru:

cena kalkulowana= (cena x ilość w jednostce zastępczej):ilość wyliczona w jednostce podstawowej

Po wyliczeniu ceny kalkulowanej i zamknięciu okna, cena ta zostanie automatycznie przepisana do pola Cena jedn. N w oknie Dane pozycji dokumentu.

System umożliwia, podczas edycji dokumentu na zakładce <0> , w menu prawego klawisza myszy Kolumny w tabeli, dodanie do wyświetlenia kolumny: Il. w zast. jm oraz Jm zast.
Dodatkowo w oknie Stany magazynowe → menu kontekstowe → Widok → Kolumny w tabeli również dostępne są kolumny takie, jak: Jm zastępcza, Przelicznik jm zast., Stan w jm zast.

Sprzedaż towarów można prowadzić w podstawowej jednostce miary, czyli w tym przypadku w kilogramach (uzupełniamy wtedy ilość w oknie Dane pozycji dokumentu na zakładce Podstawowe), a także można przeliczyć ilość w zastępczej jednostce miary, wciskając w polu Ilość, kombinację klawiszy <Ctrl+J>.

Czy artykuł był pomocny?