Decyzją Ministerstwa Finansów od 1 kwietnia 2024 r. przywrócone zostaną stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, które do tej pory objęte były okresową obniżką VAT 0%.      

Sposób wprowadzenia nowych stawek VAT w systemach Streamsoft uzależniony jest od rodzaju cennika brutto lub netto, znajdujących się w menu Słowniki – Słowniki dla kartotek – Definicje cen.

Poniżej przedstawiony został przykład przywrócenia stawek VAT dla cenników, których podstawą wyliczania jest parametr Cena.

  • W przypadku stosowania cenników rodzaju Brutto – należy wykonać czynności opisane w rozdziale: Cenniki rodzaju Brutto
  • W przypadku stosowania wyłącznie cenników rodzaju Netto – należy wykonać czynności opisane w rozdziale: Cenniki rodzaju Netto

Cenniki rodzaju Brutto

Zmiana stawki VAT na kartotekach

Dla kartotek objętych zmianą stawki VAT należy wprowadzić nową stawkę obowiązującą od 1.04.2024 r. Czynność tę można wykonać przed dniem 1 kwietnia 2024 r. za pomocą opcji dostępnej w oknach Spis kartotek magazynowych i Stan magazynowy: menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawienie danych.

W oknie Grupowe ustawianie danych kartotek → zakładka 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT → sekcja Stawka VAT należy wybrać odpowiednią stawkę oraz określić datę jej obowiązywania.

Zaznaczenie w poniższym oknie opcji Przelicz ceny sprzedaży nie jest zalecane. Operacja ta powinna zostać wykonana w kolejnym etapie, jako osobne działanie.

Zmiana rodzaju cennika

UWAGA!

Czynności zmiany rodzaju cennika oraz przeliczenia cen należy wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży po dniu 1 kwietnia 2024 r.

W celu podniesienia ceny brutto o wartość podatku VAT w pierwszej kolejności należy zmienić rodzaj ceny na Netto.

Bez zmiany rodzaju cena Brutto zostanie przypisana do kartoteki jako cena Netto. W przypadku chęci zachowania wysokości obecnej ceny brutto i chęci obniżenia ceny netto należy pominąć tę czynność i wykonać wyłącznie kroki z punktów Zmiana stawki VAT na kartotekach oraz Przeliczenie cen.

Przeliczenie cen

Operację przeliczenia cen i cenników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem sprzedaży po dniu 1 kwietnia 2024 r.

Opcja dostępna jest w oknach Spis kartotek magazynowych i Stan magazynowy: menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Przeliczanie cen sprzedaży

Przykład cennika rodzaju brutto po 1 kwietnia 2024 r., po dodaniu nowej stawki VAT:

  • przed przeliczeniem cen:
  • po przeliczeniu cen

Ponowna zmiana rodzaju cennika

Po zmianie stawki VAT i przeliczeniu cen należy zmienić ponownie rodzaj cennika na Brutto.

Cennik rodzaju Netto

W przypadku posiadania cenników wyłącznie z rodzajem Netto nie jest konieczne dokonywanie zmian w definicjach cen. Możliwe jest wprowadzenie nowych stawek VAT przed 1.04.2024 zgodnie z poniższą instrukcją.

Zmiana stawki VAT na kartotekach

Dla kartotek objętych zmianą stawki VAT należy wprowadzić nową stawkę obowiązującą od 1.04.2024 r. Modyfikację można wykonać za pomocą grupowej operacji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy: Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 2 Cechy, Grupy, Stawki VAT.

W sekcji Stawka VAT należy wybrać odpowiednią stawkę oraz określić datę jej obowiązywania. Zaznaczenie w poniższym oknie opcji Przelicz ceny sprzedaży nie jest zalecane. Operacja ta powinna zostać wykonana w kolejnym etapie, jako osobne działanie w dniu obowiązywania stawki.

Przeliczenie cen

Operację przeliczenia cen i cenników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem sprzedaży po dniu 1 kwietnia 2024 r.

Opcja dostępna jest w oknach Spis kartotek magazynowych i Stan magazynowy: menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Przeliczanie cen sprzedaży

Uwaga!

W przypadku stosowania fiskalizacji dokumentów, wystawiania faktur do WZ lub zamówień od odbiorców należy zapoznać się z materiałem: Przywrócenie stawek VAT na żywność od 1 kwietnia 2024 r. – szczególne przypadki

Czy artykuł był pomocny?