Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 15.2.369

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Usprawniono funkcjonalność wymiany dokumentów za pomocą EDI. Wprowadzono nowy format do importu faktur zakupu i eksportu faktur sprzedaży: ECOD XML INVOICE 7.69.

  Ponadto w rozszerzono katalog ustawień o parametry dotyczące obsługi dokumentów z dodatkową walutą oraz daty potwierdzenia dokumentu.

 

 • Rozbudowano funkcjonalność Cenniki w przygotowaniu dostępną w menu Sprzedaż – Inne – Cenniki. Dodano parametr Edycja podst. wyl. cen, którego zaznaczenie umożliwia przeniesienie nowej podstawy wyliczania cen na kartotekę lub stan magazynowy podczas realizacji cennika (w przypadku, gdy cennik dotyczy cen dla magazynu).

  Dodatkowo do rejestru operacji kartoteki dodano informację o realizacji cennika w przygotowaniu wraz z danymi zmienionych cen.

 

 • Usprawniono mechanizm dodawania pozycji na dokumentach Zamówienia do dostawców. Na oknach Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców oraz Pozycje zamówień od odbiorców – do utworzenia zamówienia do dostawców dodano możliwość wyboru kolumn Zlecenie – numer oraz Zlecenie – opis, które prezentują dane dotyczące zleceń księgowych wskazanych na zamówieniach od odbiorców i zamówieniach wewnętrznych.

 

 • Rozszerzono działanie parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Akceptacje – Sposób akceptacji dokumentów o dokumenty Zapytania ofertowe od odbiorców. Od teraz, jeśli ww. parametr posiada wartość Wg definicji dokumentu, to w definicji dokumentu, na zakładce 2 Dodatkowe pojawią się opcje Dokument wymaga akceptacji oraz Drukować dokument niezaakceptowany. Niezaakceptowane zapytanie ofertowe nie będą mogły zostać zrealizowane do oferty.

 

 • Usprawniono sposób dodawania pozycji na dokumentach:
  • Oferty dla odbiorców
  • Zapytania ofertowe

  Od teraz w menu kontekstowym okna edycyjnego: Organizacja danych – Sposób dodawania pozycji dostępna jest opcja Ze słownika z edycją ceny, ilości i dodaniem po zamknięciu.

 • W konfiguracji systemu dodano parametr Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Wyłącz możliwość dodawania kartotek jednorazowych na dokumentach w module HM.

  Dla istniejących baz przyjmuje on domyślną wartość NIE, zmiana wartości parametru na TAK spowoduje, że podczas dodawania kartoteki na dokument nie będzie dostępna opcja Jednorazowa.

  Uwaga! W przypadku zakładania nowej bazy firmowej, parametr ten domyślnie przyjmuje wartość TAK.
 • Zmieniono tryb wyświetlania NIP kontrahenta w oknie edycyjnym dokumentów HM. Od teraz opcja Wyświetl NIP kontrahenta, dostępna w menu podręcznym sekcji Kontrahent, będzie domyślnie zaznaczona. Oznacza to, że dane w tej sekcji standardowo zawierać będą NIP kontrahenta, a w celu ograniczenia ich widoku należy odznaczyć opcję.

 • Rozszerzono opcję Grupowe ustawianie danych kontrahentów dostępną w słowniku Kontrahenci, w menu kontekstowym okna – Podstawowe – Operacje grupowe. Na zakładce 4 Warunki sprzedaży dodano parametr Um. na wyst. FWZ dla wielu WZ-brak kontroli dt. sprz., który może przyjąć wartości Tak lub Nie.

 

 • Rozbudowano opcje pobierania pozycji z innego dokumentu, dostępne w menu kontekstowym → Pobierz pozycje:
  • Pobierz pozycje
  • Pobierz wg receptury
  • Pobierz pozycje z powiązaniem

  W oknie Znajdź dokument do pobrania pozycji dodano parametr Przepisz słowniki definiowane pozycji ze źródła.

 • Na dokumentach Zamówienia od odbiorców dodano rejestr operacji dla opcji dotyczących rezerwacji stanów magazynowych, dostępnych w menu kontekstowym okna → Podstawowe → Rezerwacja stanów magazynowych. Od teraz w wykazie operacji wykonanych na dokumencie zapisywane będzie użycie opcji Zarezerwuj wszystkie, Uwolnij wszystkie.

 

 • Usprawniono edycję dokumentów Oferty dla odbiorców. Od teraz zakładka Dodatkowe umożliwiająca wprowadzenie powiązań, słowników definiowanych oraz dokumentacji, będzie widoczna również na stanowiskach nieposiadających dostępu do modułu CRM.

 

 • Usprawniono wystawianie korekty sprzedaży dla pozycji z nieaktywnymi kartotekami. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku przyjęcia dostawy na magazyn, na którym kartoteka nie jest aktywna, system wyświetli zapytanie czy aktywować kartotekę na danym magazynie.

  System weryfikuje uprawnienia użytkownika do zakładki 23 Blokady, aktywność w danych kartoteki i w przypadku brak prawa wyświetla komunikat:

 

 • Rozszerzono opcje dla Zestawienia obrotów według kartotek – dla dokumentów sprzedaży, dostępnego w menu: Zestawienia – Obroty wg kartotek. W oknie ustawień zestawienia, na zakładce 2 Parametry dodatkowe dodano możliwość wyświetlenia dodatkowej kolumny Cena w walucie i waluta.

  Uwaga! Kolumny widoczne są w widoku Analitycznie oraz Analitycznie i syntetycznie z sumami częściowymi.

 

 • Usprawniono opcję Grupowa realizacja WZ, dostępną w menu Sprzedaż. W oknie Realizacja dokumentów dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej wartości parametru Wystawić dok. Parametr ten jest zapisywany w kontekście miejsca sprzedaży, w związku z tym dla miejsca sprzedaży A system zapamięta inną wartość niż dla miejsca sprzedaży B.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży w przygotowaniu\Dokumenty pro forma. Dodano możliwość wystawienia dokumentu noty obciążeniowej.

 

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Obliczanie marży na usługach dla dokumentów sprzedaży.

  Włączenie tego parametru umożliwi podawanie ceny zakupu/kosztu usługi na oknie edycyjnym pozycji usługowej. Cena ta zostanie uwzględniona przy obliczaniu zysku, marży i narzutu dla takiej pozycji.
 • Magazyn – Zamówienia wewnętrzne. Umożliwiono zawężanie widoku zamówień wewnętrznych do realizacji na dokumentach przerzutu magazynowego. W tym celu dodano na oknie edycji dokumentu zamówienia wewnętrznego możliwość określenia domyślnego magazynu docelowego (zakładka Inne – sekcja Domyślny magazyn docelowy).

  Na dokumentach Wydanie do przerzutu MM-, na oknie z wyborem zamówień wewnętrznych Zamówienia (opcja Realizuj zamówienia Ctrl+R) umożliwiono włączenie nowego filtru standardowego Filtruj wg magazynu docelowego. Filtr zawęża widok do zamówień, w których domyślny magazyn docelowy jest zgodny z magazynem docelowym z dokumentu MM- Na magazyn.
  Nowa funkcjonalność służy wyłącznie do ograniczenia widoku na oknie z wyborem zamówień, nie blokuje realizacji zamówienia wewnętrznego za pomocą innego dokumentu np. RW. Dodatkowo na oknie z wyborem zamówień wewnętrznych dodano możliwość wyboru kolumn z informacją o zdefiniowanym magazynie docelowym.
 • Usprawniono realizację zamówień na dokumentach zakupu. W oknie Zamówienia wywołanym za pomocą opcji Realizuj zamówienia, dostępnej w menu kontekstowym – Podstawowe lub skrótu klawiszowego Ctrl+R, możliwe jest dodanie na widok kolumn Typ dokumentu – Opis Typ dokumentu – Kod.

 

 • Rozszerzono funkcjonalność parametru konfiguracji firmy Wyłączyć sprawdzanie limitów w zamówieniach od odbiorców i ofertach dla odbiorców. Od teraz będzie on mógł przyjąć 4 wartości:
  • Nie
  • Dla ofert od odbiorców i zamówień od odbiorców
  • Tylko dla ofert od odbiorców
  • Tylko dla zamówień od odbiorców

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by date

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.