Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 16.0.370

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozszerzono tryb ograniczonej edycji dokumentu. Dodano możliwość edycji niektórych parametrów pozycji dotyczących słowników definiowanych, dokumentacji pozycji oraz cech pozycji. W tym celu dodano zakładki okna: 4 Słowniki definiowane, 5 Dokumentacja oraz 6 Dodatkowe dane pozycji.

 • Usprawniono realizację zamówień na dokumentach magazynowych WZ. Do okna z wykazem zamówień od odbiorców do realizacji, wywołanego na dokumencie WZ za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy → PodstawoweRealizuj zamówienia lub skrótu klawiszowego Ctrl+R, dodana została obsługa priorytetów. Pozycje wyświetlane w oknie Zamówienia posiadać będą posiadać kolorowe oznaczenia zgodnie z nadanymi priorytetami.

 • Rozbudowano system o obsługę Funduszu Ochrony Rolnictwa. Dodane zostały opcje:
  • okno edycyjne kartoteki → zakładka 15 Instrastat / Fundusze – dodano parametr Kartoteka podlega pod Fundusz Ochrony Rolnictwa (produkt rolny), który służy do oznaczenia kartotek, od których naliczana będzie składka funduszu na dokumentach.
  • okno edycyjne kontrahenta → zakładka 1 Podstawowe – dodano parametr Producent rolny (Fundusz Ochrony Rolnictwa). Dokumenty zakupu wystawione na kontrahenta posiadającego to oznaczenie uwzględniane będą w mechanizmie naliczania składek na FOR.
  • pozycja dokumentu zakupu → zakładka Dostawa – dodano parametr Nie podlega pod Fundusz Ochrony Rolnictwa, jego zaznaczenie spowoduje, że dana pozycja (posiadająca oznaczenie w danych kartoteki o podleganiu pod FOR) nie zostanie uwzględniona w naliczaniu składek na fundusz.

  Dostępność powyższych opcji zależna jest od parametru w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → System → dotyczącego obsługi funduszy promocji produktów rolnych, który został rozszerzony i od teraz nosi nazwę Obsługa rozliczeń z Funduszem Ochrony Rolnictwa i z funduszami promocji produktów rolnych.
  Szczegółowe informacje na temat obsługi funkcjonalności znajdują się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/obsluga-funduszu-ochrony-rolnictwa/

 • Rozszerzono mechanizm kartotek powiązanych. W menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu dodano parametr Przy dodawaniu pozycji kodami EAN (czytnikiem) otwieraj okno kartotek powiązanych. Ustawienie wartości na TAK spowoduje, że podczas dodawania pozycji za pomocą kodów EAN system automatycznie wyświetli okno kartotek powiązanych. Parametr dotyczy zarówno standardowej edycji dokumentu jak i panelu szybkiej sprzedaży.

 • Usprawniono sprawdzanie statusu kontrahenta w VIES. Weryfikacja statusu została rozszerzona o odczyt komunikatu o błędzie. Od teraz w przypadku problemów z komunikacją z VIES wyświetlony zostanie komunikat: Nie otrzymano odpowiedzi z VIES w odpowiednim czasie lub osiągnięto ograniczenie w zakresie jednoczesnych obsługiwani zapytań. Spróbuj ponownie później.

 

 • Dla dokumentów sprzedażowych wprowadzone zostały dodatkowe opcje umożliwiające umieszczenie na wydrukach informacji o rozliczeniach (np. wpłaconych zaliczkach). Opcje dostępne są w menu: Słowniki Definicje dokumentów HM Dokumenty sprzedaży → wybrana definicja:
  • zakładka 2 Dodatkowe – dodano parametr Przy zapisie okna potwierdzenia dokumentu poinformuj o istnieniu dok. nierozliczonych. Włączenie opcji spowoduje, że podczas zamykania dokumentu sprzedaży, do którego nie powiązano rozliczenia, system wyświetli komunikat: Kontrahent posiada dokumenty nierozliczone. Czy zapisać mimo tego?. Wybór TAK skutkuje zapisem faktury, natomiast po wyborze NIE użytkownik pozostanie w trybie edycji dokumentu i ma możliwość wskazania rozliczenia w oknie Potwierdzenie dokumentu.
  • zakładka 5 Formularze – wybrany formularz wydruku – zakładka 5 Stopka – dodano parametr Drukuj datę wystawienia dokumentów rozliczających. Po jego zaznaczeniu w przypadku, gdy dokument posiada spłaty, na wydruku faktury widoczna będzie pozycja Daty wystawienia dokumentów rozliczających wraz z listą dokumentów zawierającą daty, rodzaj, numery dokumentów oraz kwoty rozliczenia.

 

 • Rozszerzono uprawnienia do opcji dostępnej na dokumentach sprzedaży w menu Opcje Pozycje Dodatkowe Zmień sumy VAT. Od teraz funkcja ta jest dostępna dla użytkowników z grupy Administratorzy.

  Dodatkowo do rejestru operacji dodano zapis o edycji sum VAT.

 

 • Rozbudowano opcję Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C). Na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr Data obowiązywania, umożliwiający określenie daty obowiązywania wskazanej grupy dokumentów lub usunięcie wprowadzonej daty poprzez pozostawienie pustego pola. Opcja jest dostępna jest dla dokumentów:
  • Zamówienia od odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zamówienia wewnętrzne

 

 • Wprowadzono modyfikację w zakresie zmiany stawki VAT dla kontrahenta z UE na dokumentach:
  • Zamówienia od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe do dostawców

  W konfiguracji systemu dodano parametr: Przy wystawianiu zamówień od odbiorców/do dostawców i ofert z parametrem def. dok. pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE” na “TAK” podpowiedz stawki zgodne z procesem dla kraju kontrahenta.

  Parametr ten działa w kooperacji z parametrem definicji dokumentu Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE. W przypadku włączonego nowego parametru w konfiguracji, system podpowie zerową stawkę VAT dla zamówienia wystawionego dla kontrahenta UE, a użytkownik będzie miał możliwość wyboru innej stawki VAT. Przy włączonym parametrze w definicji dokumentu oraz wyłączonym nowym parametrze w konfiguracji, przy dodawaniu pozycji zamówienia na kontrahenta UE system podpowie standardową stawkę VAT dla danej kartoteki (23%, 8% etc.)

  Uwaga! Dla nowo utworzonych baz, parametr ten przyjmie wartość TAK. Dla baz działających, w celu zachowania kompatybilności, domyślną wartością parametru jest NIE.

 

 • Rozszerzono działanie parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Akceptacje – Sposób akceptacji dokumentów o dokumenty Zapytania ofertowe do dostawców. Od teraz, jeśli ww. parametr posiada wartość Wg definicji dokumentu, to w definicji dokumentu Zapytanie ofertowe do dostawców na zakładce 2Dodatkowe pojawią się opcje: Dokument wymaga akceptacji oraz Drukować dokument niezaakceptowany.

 

 • Rozbudowano mechanizm anulowania dokumentów:
  • Sprzedaży (z wyjątkiem dokumentów pro forma, w przygotowaniu, wzorców)
  • Zakupu
  • Magazynowych

  Dodano weryfikację, czy anulowany dokument ma zerową wartość w polu Suma ogółem. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku, gdy dokument o statusie Anulowany zostaje edytowany poprzez zmianę kontrahenta i dodanie pozycji.

 

 • W szczegółach okna Stany magazynowe, na zakładce Zamówienia (+) dodano kolumny Akceptacja oraz Podlega akceptacji.

 

 • W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży umożliwiono wyświetlanie kolumny EAN domyślny. Opcja jest dostępna na zakładce 0 w menu kontekstowym – Widok – Kolumny w tabeli. Kolumna zaprezentuje EAN kartoteki oznaczony jako domyślny.

 

 • Dla dokumentów zakupu rozszerzono opcję Grupowe ustawianie bonifikaty, cechy i stawki VAT dostępną w oknie edycyjnym, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Dodano pole Rodzaj ewidencji VAT umożliwiające zmianę sposobu odliczenia VAT dla wszystkich lub zaznaczonych pozycji. Zmiana rodzaju ewidencji VAT dotyczy tylko dokumentów importu zakupu i nabycia wewnątrzwspólnotowego.

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by date

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.