Kadry i Płace

 • Wydruk świadectwa pracy – Zaktualizowano podstawę prawną udzielania urlopu na czas służby wojskowej. Od teraz informacja o odbytej służbie wojskowej będzie prezentowana tylko w ust. 6 pkt.10. Okres urlopu bezpłatnego wykorzystanego podczas odbywanej służby nie będzie wykazywany w ust. 6 pkt.2.

 

 • Wprowadzono zmiany w sekcji „Podatki” w zaszeregowaniu pracowników, dotyczące możliwości wyłączenia pobierania zaliczki na podatek dochodowy dla umowy o pracę. Od teraz akcja „Nie naliczaj” dostępna na liście rozwijanej pola „Podatek”, obowiązuje dla typów umów: o pracę, o dzieło, zlecenie. Zastosowanie wartości „Nie naliczaj” ma zastosowanie gdy podatnik przewiduje, że jego roczne dochody (opodatkowane według skali) nie przekroczą 30 000 zł oraz złoży płatnikowi wniosek (PIT-2) o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • Kwota wolna od potrąceń z zasiłków – alimenty (KWWOL_ALIM) – od 01.03.2023 obowiązuje wartość 681,37 zł
  • Kwota wolna od potrąceń z zasiłków – komornik (KWWOL_KOMO) – od 01.03.2023 obowiązuje wartość 1125,26 zł
  • DIETA: Dieta – podróże krajowe – od 01.01.2023 obowiązuje kwota 45,00 zł
  • PREHAB Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego – od 01.04.2023 r. obowiązuje wartość: 109,4%

 

 • Dostosowano system do nowych regulacji prawnych dotyczących kontroli pracowników na obecność alkoholu lub innych substancji działających podobnie do alkoholu przez pracodawcę. W Danych kadrowych pracownika, na zakładce 11 Zdjęcie, uwagi, dokumenty, w sekcji Dokumentacja umożliwiono dodanie dokumentacji z wykonanego badania pracownika. W oknie wczytywania pliku pole Akta osobowe zostało rozszerzone o:
  • Część E – Kontrola trzeźwości
  • Część X – Pozostała dokumentacja

  Do korzystania z sekcji Dokumenty wymagane jest posiadanie bazy dodatkowych dokumentów.

 

 • Rozbudowano system o rozwiązania pozwalające na prowadzenie polityki kadrowej oraz rozliczanie pracowników zgodnie z przepisami wynikającymi z tzw. dyrektywy Work-Life Balance. Wprowadzone zostały zmiany w zakresie:
  • Umów o pracę – możliwość wskazania wielu miejsc pracy oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • Umów o pracę na okres próbny – umożliwiono wskazanie 1,2,3 – miesięcznego okresu próbnego wraz z możliwością jego przedłużenia, dodano kontrolę wprowadzanych umów następujących po okresie próbnym.
  • Dodano obsługę absencji wynikających z urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia z powodu siły wyższej. W tym celu zdefiniowano nowe:
   • składniki płacowe: Godziny urlopu opiekuńczego (GUROP), Dni urlopu opiekuńczego (DNIUROP), Ilość godzin zwolnienia – siła wyższa (GSIWYZ), Za zwolnienie – siła wyższa (SIWYZ). Składniki zostaną automatycznie dodane do algorytmu dla Umowy o pracę.
   • rodzaje nieobecności: Zwolnienie – siła wyższa, Zwolnienie – siła wyższa – godzinowe, Urlop opiekuńczy. Nowe symbole absencji należy utworzyć we własnym zakresie.
  • Dostosowano obsługę zasiłku macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego:
   • Opracowano nowe rodzaje nieobecności: Rodzicielskie 81.5%, Rodzicielskie 70%, Macierzyński 81,5%.
   • Zdefiniowano nowe składniki płacowe: Dni macierzyńskiego/rodzicielskiego 81.5% (DNIMA815), Dni macierzyńskiego/rodzicielskiego 70% (DNIMA70)

  Pełny opis zmian znajduje się w linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/dyrektywa-work-life-balance-w-systemach-streamsoft/

 

 • Udostępniono nowe rozwiązania w zakresie rejestracji i rozliczania pracy zdalnej. Wprowadzono następujące zmiany:
  • Nowy rodzaj nieobecności: Praca zdalna okazjonalna
  • Nowe składniki płacowe do rozliczania płacy zdalnej
  • Nowy składnik zaszeregowania: Stawka ekwiwalentu za godzinę pracy zdalnej
  • W wydruku ewidencji czasu pracy dodano kolumnę z informacją o czasie pracy zdalnej.

  Pełny opis zmian znajduje się w linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/rejestracja-i-rozliczanie-pracy-zdalnej-w-systemach-streamsoft/

 

 • Dane kadrowe – Wydruki – Umowy. Dostosowano wydruk Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia do aktualnych przepisów. Okno konfiguracji wydruku zostało rozbudowane o zakładki zawierające szereg pól oraz sekcji umożliwiających zarówno ręczne wprowadzenie danych, jak i skorzystanie z wcześniej zdefiniowanych pozycji słowników.
  Nowy formularz zawiera m.in. możliwość opcjonalnego wydruku informacji dotyczących norm pracy dla niepełnosprawnych oraz sekcje dotyczące:

  • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy o raz odpoczynku dobowym i tygodniowym
  • potwierdzaniu i usprawiedliwianiu nieobecności w pracy
  • zasadach przemieszczania się pomiędzy zakładami
  • zapewnionych przez pracodawcę szkoleniach oraz ogólnych zasad polityki szkoleniowej w firmie
  • przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia – sekcja zawiera listę stałych składników zaszeregowania, które należy zaznaczyć, aby znalazły się na wydruku. Dodatkowo nazwy składników na wydruk można edytować dwukrotnie klikając na pozycję.

 

 • Zmiany w funkcjonalności Kasy pożyczkowe. W oknie ustawień wydruku Deklaracja przystąpienia do PKZP dodano pole REGON. Pole to należy uzupełnić ręcznie. Zmiana została wprowadzona w związku terminem końcowym wdrożenia przepisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. przypadającym na 10 kwietnia 2023 r.

 

 • Rozbudowano zabezpieczenia przed nieprawidłowym wprowadzeniem zaszeregowań. Od teraz przy próbie dodania zaszeregowania w ramach zamkniętego angażu, system wyświetli komunikat: Uwaga! Angaż jest zamknięty. Czy na pewno chcesz dopisać do niego kolejne zaszeregowanie?. Wprowadzona zmiana ma na celu zachowanie prawidłowej chronologii wprowadzanych danych.

 

 • Eksport do programu Płatnik dostosowano do schematu KEDU_5_5.
 • Formularz Świadectwo pracy dostosowano do przepisów i wzoru wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. Wprowadzono zmiany dotyczące:
  • wykorzystania urlopu opiekuńczego
  • zwolnienia z powodu siły wyższej
  • ilości wykorzystanych dni pracy zdalnej okazjonalnej
  • dodatkowo wprowadzono zmiany w wyglądzie formularza dotyczące kolejności danych.

 

 • Wprowadzono zmiany dotyczące sposobu odliczenia kwoty wolnej od podatku oraz stosowania preferencji podatkowych:
  • W menu „Oświadczenia, upoważnienia, inne” dodano wersję formularza PIT-2, która obowiązuje od 01-01-2023 roku.

 

 •  W oknie edycyjnym zaszeregowania pracownika, w polu „Ulga podatkowa PIT-2” umożliwiono wprowadzenie nowych wartości ulgi podatkowej:1/12 kwoty wolnej, 1/24 kwoty wolnej, 1/36 kwoty wolnej.

We wszystkich wbudowanych algorytmach system nalicza ulgę podatkową zgodnie z ustawieniem powyższego pola w danym zaszeregowaniu pracownika. W tym celu do algorytmów: Umowa zlecenie, o dzieło, Prawa autorskie, Rada Nadzorcza dodane zostały również składniki: ULGA_ZL, ULGA_DZ, ULGA_PA, ULGA_RN.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonych zmian w PIT-2 znajdują się pod linkiem https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/zmiany-w-pit-2-w-systemach-streamsoft/

 • Opcja „Dodaj grupę” dostępna w menu kontekstowym okna Definicje list został rozbudowana o zestaw składników płacowych “Umowa o dzieło”.

Ponadto opcja ta została zaktualizowana w kontekście wbudowanych algorytmów płacowych: uzupełniono brakujące składniki oraz przeformatowano domyślne rozmieszczenie składników na formatce.

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano możliwość podpisywania podpisem elektronicznym plików wysyłanych do Panelu Pracownika. W związku ze specyfiką działania kluczy kwalifikowanych każdy PIT należy podpisać osobno. W tym celu w oknie „Wybór opcji” dodane zostało pole „Podpisz przed wysłaniem każdą deklarację”.

 

 • Dodano nową wartość stałej płacowej: Współczynnik ekwiwalentu urlopowego. Od 1.01.2023 jej wartość wynosi 20,83 zł.

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – PIT-2 na rok 2023. Dodano wersję 9 formularza oraz uaktualniono treść objaśnień.

 

 •  Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowe wersje Z-03, Z-05 na rok 2023 oraz Z-06 za 2022.

 • Zaktualizowano kod tytułu ubezpieczenia 0543- Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej.

 

 • Zaktualizowano stałe płacowe obowiązujące od 01-01-2023:
  • SAM_1: Ryczałt za 1km, samochód do 900 cm3, wartość wynosi 0,89zł,
  • SAM_2: Ryczałt za 1km, samochód powyżej 900 cm3, wartość wynosi 1,15zł

 

Uwaga! Według brzmienia ustawy powyższe wartości obowiązują od dnia 17.01.2023 r. Z uwagi na brak jednoznacznych oficjalnych informacji, w jaki sposób powinna zostać rozliczona kilometrówka za część roku 2023 przed zmianą stawek, w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż powyższe wartości wprowadzono z datą obowiązywania od 01.01.2023. Skutkuje to ujednoliconym rozliczeniem kosztów związanych z pojazdem w styczniu. W przypadku odmiennej interpretacji należy zastosować ręczne wyliczenie kwoty ryczałtu.

 

 •  Opracowano wyjaśnienie wyliczenia składnika KOMOR (potrącenie urzędowe) oraz KOMALIM (potrącenie alimentacyjne). Opcja dostępna jest podczas edycji listy płac, pod prawym przyciskiem myszy w oknie wyliczenia składnika.

 •  Zaktualizowano podstawę prawną w formularzu „Skierowanie na badanie lekarskie”.

 

 • Pracowniczy Plan Kapitałowy – Opcję „Grupowej rezygnacji uczestników” rozszerzono o możliwość zmiany daty końcowej ostatnio wprowadzonego okresu rezygnacji. W oknie ustawień operacji dodano pole „Ustaw”, w którym należy wybrać akcję „końcową datę w ostatniej rezygnacji”.

 •  Pracowniczy Plan Kapitałowy. Wydruk „Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych” został rozszerzony o objaśnienia.

 

 •  Wprowadzono zmiany dla opcji „Rozliczanie podatku wspólne z małżonkiem/dzieckiem”. Od teraz dla list płac wypłacanych po dacie zwolnienia nie będzie stosowanie zmniejszenia procentu podatku. Zmiana została wprowadzona na podstawie wyjaśnień stosowania oświadczeń z PIT-2 po ustaniu umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Przekazując wypłaty po dniu rozwiązania umowy o pracę lub rozwiązania umowy cywilnoprawnej pobierając zaliczkę na podatek dochodowy, spółka nie jest zobowiązana uwzględniać oświadczeń złożonych w trakcie trwania umowy.

W komunikacie pojawiającym przy zaznaczaniu pola w oknie edycyjnym listy płac dodana została informacja o wyłączeniu:

 

 •  Składki na związki zawodowe – odliczenia od dochodu na PIT-11. Opracowano nowe składniki płacowe do naliczeń składek na związki zawodowe oraz odliczeń na PIT-11:
 • ZWZ Składki na związki zawodowe -wartość składnika może być wpisywana ręcznie lub obliczana za pomocą indywidualnie zdefiniowanego wzoru.
 • ZWZ_ODL Składki na związki zawodowe podlegające odliczeniu od dochodu

 

Wprowadzona została również nowa stała płacowa – ZWZ_LIMIT Limit składek na związki zawodowe podlegających odliczeniu od dochodu. Nowe składniki płacowe zostały dodane do słownika składników, w przypadku konieczności ich użycia należy własnoręcznie dodać je do algorytmu płacowego za pomocą opcji Dodaj do algorytmu istniejący składnik.

Dzięki zastosowaniu wbudowanych składników, PIT-11 nie wymaga już budowania własnych wzorów do kontroli kwoty limitu, którą można odliczyć od podatku.

Szczegółowe informacje nt. stosowania ulgi z tytułu składek na związki zawodowe w systemie znajdują się pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/ulga-z-tytulu-skladek-na-zwiazki-zawodowe/

 

 • Zaktualizowano wartości stałych płacowych obowiązujące od 2023-01-01:
  • WLASC 60% średniej krajowej – wartość wynosi 4161,00zł.
  • PREHAB Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego – wartość wynosi 103,90%.
  • PRC_MSC_WY Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale- wartość wynosi 6733,49zł.
  • PRC_MC_WYZ Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale- wartość wynosi 6965,94zł.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe- nowe rozwiązania dotyczące Autozapisu:
  • Do menu „Wydruki deklaracji” dodano nowy formularz „Informacja o wznowieniu”

 •  W Danych kadrowych pracownika, na zakładce 8 ZUS, PPK. Dodano znacznik „Autozapis” informujący o automatycznym wznowieniu przesyłania składek do PPK, po okresie rezygnacji. Zastosowanie operacji „Grupowa rejestracja uczestników” dla pracowników, których do ostatniego dnia lutego obowiązywała rezygnacja z PPK, spowoduje automatyczne zaznaczenie w danych kadrowych znacznika „Autozapis”. Podczas wprowadzania wpisu dla pojedynczych pracowników należy parametr zaznaczyć ręcznie.

 

 •  Informacja o autozapisie może być wyświetlana jako kolumna w oknie „Dane kadrowe” oraz podczas tworzenia zestawów plików „Wymiany danych z PPK”

 

 •  Zestawienia kadrowe -Wydruki dla ZUS – Zaświadczenie płatnika składek Z-3, Z-3a. Zaktualizowano formularze do obecnie obowiązującej wersji.

 

 • Na oknie danych listy płac umożliwiono wprowadzenie daty powstania dokumentu płacowego księgowego zapłaty za ZUS. Zakres dat to miesiąc następny od daty wypłaty. Program podpowiada datę zgodnie z osobowością:
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
  • 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek