Kadry i Płace

 • Dodano nowe wersje formularzy:
  • PIT-8AR – wersja 13
  • PIT-4R – wersja 13
  • PIT-11Z – dodano pozycję na rok 2023

  Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w menu Zestawienia → Zestawienia kadrowe → Pity.

 • Zaktualizowano formularze ZUS: zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 i Z-3a do aktualnie obowiązującej wersji. Wydruki dostępne są w menu Zestawienia → Zestawienia kadrowe → Wydruki dla ZUS lub w oknie Dane kadrowe pod ikoną .

 

 • Wprowadzono zmiany w obliczaniu stawki zasiłku chorobowego. Podczas ustalania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego system będzie uwzględniał listy płac z umów zleceń aktualnie trwających oraz z zamkniętych.

 

 • Dodano nowe kody tytułów ubezpieczeń ZUS obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.:
  • 1432 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • 1433 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym.

 • Wprowadzono nowe wartości stałych płacowych:
  • 60% średniej krajowej (WLASC) – od 01.01.2024 r. obowiązuje wartość 4694,40 zł
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm (WLASCN):
   • Od 01.01.2024 r. obowiązuje kwota 1 272,60 zł
   • Od 01.07.2024 r. obowiązuje kwota 1 290,00 zł
  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatami z zysku, w poprzednim kwartale (PRC_MC_WYZ) – od 01.01.2024 obowiązuje wartość 7 767,85 zł
 • Dodano opcję Przeliczanie składników technicznych, która ma zastosowanie w przypadku konieczności przeliczenia na zamkniętych listach płac składników uwzględnianych w PIT-11 dla pracowników zwolnionych z podatku. Opcja jest dostępna w menu Operacje Przeliczanie składników technicznych wyłącznie dla użytkowników o uprawnieniach administratora lub po zalogowaniu się hasłem serwisowym. Szczegółowy opis narzędzia dostępny jest w poniższym linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/przeliczanie-skladnikow-technicznych-dla-osob-zwolnionych-z-podatku/
 • Rozszerzono rozwiązania ułatwiające proces rozliczenia delegacji i diet pracowników delegowanych, w tym kierowców transportu międzynarodowego. Dodano nowe składniki: Dodatek sanitarny (DELG_SAN) oraz Składki ZUS od dodatku sanitarnego (DELG_ZUSS).
  Wymienione składniki oraz dodatkowo Wyliczona podstawa zasiłku (PODST_ZASI) zostały dodane do zestawu Delegacja, diety do akcji Dodaj grupę, która jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy.

  Szczegółowe informacje dotyczące zmian w rozliczeniu pracowników oddelegowanych oraz kierowców znajdują się w poniższej instrukcji dostępnej na Portalu Klienta:
  https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/rozliczanie-delegacji-i-diet-pracownikow-oddelegowanych-do-krajow-ue/

 

 • Rozbudowano opcje wydruku formularza Aneks do umowy o pracę. Od teraz w oknie ustawień wydruku dostępne są pola Drukuj NIP i Drukuj pesel, po ich zaznaczeniu system pobierze na wydruk wartości z danych pracownika.

 • W mechanizmie analizy ilości występowania symbolu C – Chorobowe zakładowe 80% dodano weryfikację wieku pracownika. Od teraz, w przypadku pracownika powyżej 50 roku życia, dla symbolu wyświetlana będzie maksymalna ilość wystąpień w liczbie 14.

 • Zaktualizowano formularze GUS, dostępne w menu Zestawienia Zestawienia płacowe Statystyczne:
  • dodano nowe wersje formularzy Z-03 oraz Z-05 na rok 2024
  • dodano wersję zestawienia Z-06 za rok 2023

 

 • Ujednolicono wydruk imienia i nazwiska na formularzach dotyczących umów. Od teraz na wszystkich wydrukach dane będą prezentowane w kolejności: imię, nazwisko.

 • Rozbudowano możliwości edycji formularza PIT-8AR w.13. Od teraz możliwe jest wprowadzenie wzoru do automatycznego wyliczania wartości pól nr 418-429 w deklaracji. Opcja jest dostępna w menu System Definicje list Definicje pól kwotowych dla formularzy.

 • Wprowadzono zmiany w prezentacji ilości przysługującego urlopu. W oknie absencji pracownika w sekcji Rozliczenie urlopu dodano pole Przysługuje według dzisiejszego stażu, które wyświetla ilość urlopu zgodnie ze stażem pracy na dany dzień. Bez zmian pozostaje pole Przysługuje, które wylicza proporcjonalnie ilość urlopu przysługującego w danym roku kalendarzowym.