Moduł Kadry i Płace

 • Wprowadzono zmiany w funkcjach umożliwiających tworzenie indywidualnych wzorów obliczeń składników płacowych. Dodano funkcję D_ABSENCJI, która zwraca ilość dni absencji w dniach roboczych

  Ponadto zmodyfikowano funkcję G_ABSENCJI, za pomocą której pomijane są symbole absencji związane z pracą – uwzględniane dotychczas symbole rozszerzono o symbol Praca zdalna.

 

 • System – Definicje list. Usprawniono mechanizm importu składników płacowych. Dla wpisów powstałych z importu dodano rejestr operacji.

 • Umożliwiono odrzucenie wniosku wysłanego z Panelu Pracownika. W oknie edycyjnym wysłanego dokumentu dodano przycisk Odrzuć. Opcja jest dostępna dla wniosków:
  • Dowolny
  • Dowolny z akceptacją
  • O zmianę/korektę danych osobowych
  • O zmianę numeru konta
  • O zmianę Urzędu Skarbowego
  • O ubezpieczenie członka rodziny
  • O zaświadczenie o zarobkach
  • O zaświadczenie o zatrudnieniu

 

 • W mechanizmie realizacji wniosku o urlop wypoczynkowy (menu programu: Panel Pracownika Wnioski pracownicze) dodane zostało zabezpieczenie przed usunięciem symbolu Urlop wypoczynkowy (U) w wywołanym oknie absencji. W przypadku próby zapisu nieprawidłowych danych system wyświetli komunikat: Usunięto wszystkie dni z wniosku, realizacja wniosku nie jest możliwa.

 • W sekcji Niepełnosprawność zmieniono pole Sposób rozliczania z PFRON na Wysyłaj do INF-D-P. Nowe pola może przyjąć wartości: nie wysyłaj lub wysyłaj (domyślna). Pozostawienie wartości Nie wysyłaj będzie nadal skutkować niewysłaniem danych danej osoby do INF-D-P. Podczas dodawania nowego pracownika parametr ustawi się domyślnie na wysyłaj. Ponadto podczas eksportu do SODiR, system będzie weryfikował również inne dane dotyczące niepełnosprawności pracownika.

 

 • Słownik kodów ZUS został rozszerzony o nowe kody obowiązujące od 5 sierpnia 2023 r.:
  Kody tytułów ubezpieczenia:

  • 0942 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określ. w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • 1823 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust,. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Kody świadczenia/przerwy:

  • 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy
  • 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu konie w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

  Ponadto zaktualizowane zostały opisy do niektórych kodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów – od 01.09.2023 r. obowiązują wartości:
   • 1 rok nauki – 560,45 zł
   • 2 rok nauki – 630,52 zł
   • 3 rok nauki – 700,58 zł
  • Najniższa krajowa (NAJNI) – dodano wartości:
   • Od 2024-01-01 do 2024-06-30 obowiązuje kwota 4242 zł
   • Od 2024-07-01 do 2024-31-12 obowiązuje kwota 4300 zł
  • Najniższa stawka godzinowa (NAJNI_ZL):
   • Od 2024-01-01 do 2024-06-30 obowiązuje kwota 27,70 zł
   • Od 2024-07-01 do 2024-31-12 obowiązuje kwota 28,10 zł
  • Limit składek na związki zawodowe podlegających odliczeniu od dochodu (ZWZ_LIMIT) – od 2024-01-01 obowiązuje wartość 840 zł
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm (WLASCN) – od 2023-07-01 obowiązuje wartość 1080 zł
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY) – od 2023-09-01 obowiązuje wartość 7005,76 zł
  • Świadczenie urlopowe (SWIAU) – od 2023-07-01 obowiązuje wartość 1704,87 zł
  • Ponadto zaktualizowano wartości dla: Najniższa emerytura (NAJNI_EMER), Wychowawczy-mężatka (WYCHO), Wychowawczy-samotna matka (WYCHOS), Pielęgnacyjny (PIELE), Dodatek za kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego do lat 5 (DRRHDO5), Dodatek za kształcenie i rehabilitację dziecka powyżej 5 lat (DRRHPO5), Zasiłek stały z pomocy społecznej (KZAPOS), Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego (PREHAB).

 

 • Wprowadzono zmiany w wyliczaniu stawki zasiłku w przypadku pracowników oddelegowanych. Od teraz w przypadku, gdy w miesiącu uwzględnionym przy obliczaniu stawki zasiłku, pracownik był w delegacji (na liście płac naliczony został składnik Dieta (DELG_DIETA)), to podstawą do wyliczenia stawki zasiłku będzie Wyliczona podstawa zasiłku (PODST_ZASI). Standardowe składniki będą uwzględniane w stawce zasiłku, gdy na listach płac pracownika składnik Dieta pozostanie bez wartości.

 

 • Wprowadzono zmiany w oknie Zaszeregowanie w ramach angażu. Dostępny wcześniej znacznik Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych został zmieniony na pole z listą wartości do wyboru:
  • Brak zgody na pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych
  • Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych
  • Zgoda na pracę w godzinach nocnych
  • Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych

 

 

 • Dodano nową opcję do realizacji wniosku pracowniczego dostępnego w menu modułu Kadry i Płace: Panel Pracownika Wnioski pracownicze. Od teraz w przypadku wniosków, które zostały zatwierdzone i zrealizowane dostępna jest opcja Anuluj. Zastosowanie tej opcji w module skutkować będzie nadaniem statusu wniosku: Anulowany przez kadry.

  Ponadto na pasku ikon okna dodane zostały przyciski: Anulowany przez pracownika oraz Anulowany przez kadry, które pozwalają na filtrowanie wniosków o tym statusie.

 

 • Formularz INF-1, dostępny w menu Płace – PFRON zaktualizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 827).

 

 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia, które obowiązywać będą od 2024 r.:
  • 1430 – osoba pobierająca świadczenie wspierające
  • 1431 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające

 

 • Wprowadzono normy czasu pracy obowiązujące w roku 2024.

 • W oknie ewidencji godzin pracownika dodano przycisk Usuń godziny umożliwiający usunięcie godzin w całym miesiącu dla wzorców obsługujących import z urządzeń RCP (Rejestracja Czasu Pracy).

  Opcja ta usuwa godziny przepracowane oraz wpisy o nadgodzinach. Przycisk widoczny jest dla użytkowników posiadających uprawnienie Godziny – umożliwiaj usunięcie godzin przyciskiem.
  Uwaga! Dla użytkowników z grupy Administratorzy prawo do opcji jest domyślnie zabrane.

 

 • Wprowadzono ograniczenia oraz bieżący podgląd rozliczeń dla nieobecności z powodu siły wyższej. W oknie Absencje dodano sekcję Siła wyższa prezentującą typ rozliczenia nieobecności (dzienne lub godzinowe) oraz ilość wykorzystaną i pozostałą.

  System weryfikuje wykorzystanie absencji i w przypadku przekroczenia limitu wyświetla komunikat.
 • Wprowadzono zmiany dotyczące danych osób reprezentujących firmę, występujących na wydrukach kadrowych. Od teraz możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 3 osób reprezentujących firmę. W tym celu zmodyfikowano pole na zakładce 5 Dane do PIT-ów, wydruków dostępnej w oknie Dane firmy.

  Na wydrukach dokumentów zawierających informację o osobach reprezentujących, np. Umowa o pracę, rozbudowano pole Osoba reprezentująca. Zawiera ono wszystkie osoby wprowadzone w danych firmy i umożliwia zaznaczenie tych, które mają znaleźć się na wydruku.

 

 • Wprowadzono usprawnienia w zakresie obsługi, rozliczeń pracowników z niepełnosprawnością, generowania zestawień oraz wykonywania sprawozdań dla PFRON. Udostępniono między innymi:
  • nowy parametr w konfiguracji: Ustawienia – Obsługa – Dane o niepełnosprawności pobieraj
  • nowe pola w danych kadrowych na zakładce Niepełnosprawność informujące o okresie obowiązywania orzeczenia, jego stopniu i typie
  • w słowniku schorzeń dodano nowe pola informujące o rodzaju schorzenia
  • udoskonalono zestawienie Wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych
  • nowe formularze: Informacja półroczna INF-W, Informacja miesięczna INF-1
  • nowe stałe płacowe oraz składniki płacowe do rozliczania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

  Pełen opis funkcjonalności jest dostępny w poniższym linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/zmiany-w-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-w-systemach-streamsoft/