Kadry i Płace

 • Dane kadrowe – Godziny. Zmieniono sposób rozliczania soboty jako 6tego dnia tygodnia w kontekście dnia zaplanowanego do przepracowania jako dzień pracujący.
  Od wersji 10.0.355.45 oraz 10.3.358, gdy sobota jest dniem zaplanowanym do przepracowania wynikającym z wzorca ewidencji obecności lub symbolu o rodzaju ‘Wzorzec dzień pracy’, będzie ona traktowana jako normalny dzień pracy. Nadgodziny w wysokości 100% nie będą naliczane.
  Dla opisanego przypadku przestanie obowiązywać parametr w konfiguracji “Ustawienia – Naliczanie płac – Ewidencja – Nadgodziny: Za pracę w sobotę (6 dzień w tygodniu) naliczaj 100%”.

 

 • Mechanizm naliczania stawki chorobowego dostosowano do zasad obowiązujących od 01.01.2022 roku. Ponowne przeliczenie stawki chorobowego odbywać się będzie po miesięcznym okresie przerwy między zasiłkami u danego pracownika (do tej pory odbywało się po trzech miesiącach przerwy).
 • Zmodyfikowano algorytmy płacowe pod kątem zwolnienia z podatku u nowych grup osób – rodziny wielodzietne, pracujące osoby w wieku emerytalnym, osoby powracające do kraju.

 

 • Dostosowano mechanizm limitowania zdrowotnego do podatku zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2022 roku.

 

 • Rozszerzono mechanizm naliczanie stawki zasiłku u pracowników zatrudnionych na zasadzie przejęcia (art. 23.1 KP) o możliwość wprowadzenia podstaw do naliczania stawki zasiłku za okres przed datą zatrudnienia pracownika. Jeżeli w danych kadrowych na zakładce “Poprzednie zatrudnienia” zaznaczono pole „Przejęcie pracownika na podstawie art. 23.1 KP” wówczas podstawy do zasiłku za okres sprzed daty zatrudnienia będą uwzględniane w stawce zasiłku.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych obowiązujące od 1.01.2022:
  • Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFŚS w kwocie 4434,58zł
  • Świadczenie urlopowe w kwocie 1662,97zł
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm w kwocie 903zł.

 

 • Udostępniono możliwość wyjaśnienia sposobu wyliczeń wartości składników płacowych. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym składnika płacowego i jest aktywna podczas edycji listy płac. Aktualnie dostępne są wyjaśnienia dla składników:
  • Brutto,
  • Potrącenia,
  • Podstawa ZUS,
  • Podstawa zdrowotnego,
  • Do wypłaty,
  • Zdrowotne odliczone,
  • Ulga dla klasy średniej,
  • Ulga podatkowa,
  • Podatek naliczony,
  • Podatek naliczony – umowa zlecenie.

 

 • Do odcinka płacowego dodano składnik “Ulga dla klasy średniej”. Składnik jest dostępny na algorytmach, w których ta ulga jest naliczana.

 

 • Umożliwiono stosowanie 50% kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich na listach płac dla umowy o pracę. W tym celu opracowano składnik KOSZT_PAUP “Koszty uzyskania prawa autorskie – umowa
  o pracę”. Jest on dostępny w słowniku składników, w przypadku konieczności jego użycia należy dodać go do odpowiedniego algorytmu płacowego.

 

 • Usprawniono obsługę kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich
  w algorytmie dla umowy o pracę. Dotychczasowo składnik KOSZT (koszty uzyskania przychodu) zawierał w sobie kwotę zarówno kosztów ryczałtowych jak i kwotę kosztów z tytułu praw autorskich. Obecnie koszty z tytułu praw autorskich w składniku KOSZT_PAUP są odrębnie uwzględniane w podstawie podatku.
 • Dodano składnik PRZ_PAUP Przychód prawa autorskie. W przypadku konieczności jego użycia należy go ręcznie dodać do algorytmu.

 

 • Rozbudowano algorytm dla umowy zlecenia o możliwość korzystania
  ze składnika ULGA – Ulga podatkowa. W przypadku konieczności użycia składnika należy ręcznie dodać go do algorytmu. Ulga zostanie naliczona pod warunkiem oznaczenia jej w zaszeregowaniu pracownika.
 • Płace – Listy płac. Dodano możliwość przełączania widoku nagłówków zakładek edycyjnych. Nagłówki mogą być wyświetlanie w jednym lub wielu wierszach. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym oraz
  za pomocą skrótu CTRL+M. Wybrane ustawienie jest zapamiętywane
  w kontekście aktualnego algorytmu płacowego.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano nową wersję formularza obowiązującą za rok 2021.

 

 • Zestawienia płacowe -Pity – Pit-11Z. Dodano możliwość edycji i wydruku poszczególnych pozycji, przypiętych do deklaracji.

Opracowano nowe techniczne składniki płacowe do rozliczeń osób zwolnionych z podatku. Nowe składniki są dostępne na liście płac na zakładce „Osoby zwolnione z podatku” oraz będą wykorzystywane na PIT-11.

 

 

 • Umożliwiono zaniechanie naliczania podatku na umowie zlecenie.
  W zaszeregowaniu pracownika w polu „Podatek” na liście rozwijanej dodano nową wartość
  “Nie naliczaj (umowa zlec./o dzieło).

 

 • Umożliwiono naliczanie podwójnej ulgi podatkowej. W celu skorzystania z tej możliwości na zaszeregowaniu pracownika w sekcji „Podatki” w polu „Ulga podatkowa PIT-2” należy wybrać opcję „Podwójna ulga”.

 

 • Dane kadrowe – Grupowe operacje na zaszeregowaniach. Na zakładce „Naliczaj” dodano możliwość edycji ulgi dla kasy średniej oraz ulgi podatkowej.

 

 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia: 23 30 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 22 50 – Osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowe formularze Z-03 i Z-05 na rok 2022.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowania. Dodano parametr “Stosuj rozporządzenie z dnia 7.01.2022”. Opcja jest domyślnie zaznaczona i uruchamia mechanizm porównywania wyliczenia zaliczki na podatek wg wzorów obowiązujących w roku 2021 oraz 2022 (zgodnie z przepisami Polskiego Ładu). W przypadku, gdy wykryta zostanie różnica w wysokości zaliczki na podatek, system zastosuje niższą kwotę zaliczki.

 

 • Płace – Eksport do Płatnika. Dostosowano eksport do nowej wersji Płatnika ( KEDU_5_4 ).
 • System – Definicja list – menu podręczne – Dodaj grupę. Uzupełniono opcję dodania grupy składników płacowych do algorytmu “Umowa zlecenie godzinowa” o brakujące składniki:
  • Godzinowa stawka urlopu okolicznościowego,
  • Waloryzuj zasiłek rehabilitacyjny,
  • Godzinowa stawka urlopu – uwzg. przeł. mieś.,
  • Godz. stawka urlopu – dla url. z przełomu mies.,
  • Ilość godzin urlopu – bieżący miesiąc,
  • Ilość godzin urlopu – dla url. z przełomu mieś.,
  • Ilość godzin postojowego (KP),
  • Procent postojowego (KP),
  • Stawka postojowego (KP) godzinowa,
  • Postojowe (KP),
  • Dni przestoju ekonomicznego,
  • Procent postojowego – przestój ekonomiczny,
  • Stawka za przestój ekonomiczny – dzienna,
  • Przestój ekonomiczny,
  • Przychód <26rż nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Przychód emerytów nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Koszty uz. <26rż nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Koszty uz. emerytów nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Podatek <26rż nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Podatek emerytów nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Skł. ZUS <26rż, emer. nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Koszty uzyskania (2021),
  • Koszty rzeczywiście odliczone (2021),
  • Podstawa podatku (2021),
  • Podatek naliczony (2021),
  • Ulga podatkowa (2021),
  • Zaliczka na podatek (2021),
  • Kwota zdrowotnego – naliczone (2021),
  • Kwota zdrowotnego – pobrane (2021),
  • Ubezp. zdrow. odl. od podatku (2021),
  • Ubezp. zdrow. nie odl. od podatku (2021),
  • Nadwyżka zaliczki,
  • Zaliczka na podatek (Polski Ład),
  • Podstawa podatku ponad próg (2021),
  • Podstawa podatku ponad próg (zw.z pod.)(2021),
  • Przychód uwzględniony w limicie Rozporządzenia,
  • Rozliczenie nadwyżki zaliczki.

 

 • System – Definicje list. Uaktywniono składnik DNIMA8 w algorytmach. Od teraz podczas dodawania składnika do algorytmu będzie on wyświetlany w grupie składników aktywnych, wcześniej widoczny był jako nieaktywny.

 

 • Opracowano możliwość rozliczania ryczałtu za mieszkanie. W tym celu zdefiniowano nowe składniki płacowe:
  – RYCZMI Ryczałt mieszkaniowy – kwota ryczałtu wprowadzana ręcznie do listy płac lub wyliczana własnym wzorem,
  – RYCZMI_POD Ryczałt mieszkaniowy część opodatkowana – wyliczana część kwoty ryczałtu podlegająca opodatkowaniu.
  – RYCZMI_ZUS Składki ZUS od części nieopodatkowanej – wyliczone składki ZUS od części ryczałtu nie podlegającej opodatkowaniu.
  Nowe składniki płacowe zostały dodane do słownika. W przypadku konieczności ich użycia należy je samodzielnie dodać do algorytmu płacowego.

 

 • W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 dodano zmiany w systemie:
  1. W zaszeregowaniu dodano znacznik “Stosuj rozporządzenie z dn. 7.01.2022”. Dzięki włączeniu tej opcji system na listach płac będzie porównywał wyliczenia zaliczki na podatek według stanu na 31.12.2021 i według Ustawy o Polskim Ładzie. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do uzyskanych łącznych przychodów miesięcznych do limitu 12800 zł brutto. Przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów (czyli odrębnie dla przychodów określonych w art. 31 i art. 13 pkt 8 w zakresie umów zlecenia).
  2. W algorytmach płacowych dodano zakładkę “Rozporządzenie z 7.01.2022”. Nowa zakładka będzie zawierała składniki pomocnicze wymagane do obliczenia kwoty zaliczki wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 r. oraz wg przepisów Polskiego Ładu). Zawierała będzie również składniki potrzebne do tzw. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Składniki te to “Nadwyżka zaliczki” oraz “Rozliczenie zaliczki”.

 

3. Dodano wyjaśnienia sposobu wyliczeń kluczowych składników na zakładce “Rozporządzenie z 7.01.2022”, wyjaśnienia wyliczeń dostępne są w menu kontekstowym składników.
4. W oknie Dane kadrowe w opcji “Operacje grupowe na zaszeregowaniach” dodano na zakładce “Naliczaj” parametr „Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022”. Opcja umożliwia grupowe włączenie parametru na już istniejących zaszeregowaniach, a tym samym pozwoli na prawidłowe wykonanie korekt do list wypłaconych w styczniu 2022, które zwrócą ewentualnie nadpłaconą zaliczkę zgodnie z Rozporządzeniem.

 

 • Dodano wyjaśnienia sposobu wyliczeń składnika KCHORNO Zdrowotne nieodliczone od podatku.

 

 • Wprowadzono możliwość sterowania opcją wyświetlania rozbicia stawki po wskazaniu symbolu absencji w oknie ewidencji. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Obsługa – Pokaż rozbicie naliczenia stawki po wskazaniu absencji w oknie ewidencji”, domyślnie jest on wyłączony. W celu aktywacji opcji wyświetlania okna z rozbiciem stawek należy zmienić wartość parametru na TAK.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych: Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego w:
  • I kwartale 2022 r. – 99,6%
  • II kwartale 2022 r. – 108,9%.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • Kwota wolna od potrąceń niealimentacyjnych – 980,19 zł

 

 • Kwota wolna od potrąceń alimentacyjnych 594,05

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nowe wersje deklaracji:
  • PIT-11(28)

 

 • PIT-8AR(12)

 

 • PIT-R(21)

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienie, inne – PIT-2. Zaktualizowano formularz do wersji 8.

 

 • Wprowadzono rozwiązania ułatwiające proces rozliczania delegacji i diet pracowników delegowanych, w tym kierowców, m.in.:
 • Do algorytmu płacowego dla umowy o pracę dodano składnik PLGOD Płaca godzinowa. Składnik posiada ustawienia w zakresie wpływu na zasiłki analogiczne jak PLPOD Płaca podstawowa. Zalecany jest on do wykorzystania przy naliczaniu wynagrodzeń w przypadku wystąpienia urlopu i innych absencji, np. chorobowego.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych obowiązujących od 1.07.2022:
  • Procent podatku 1 próg – wartość 12%,

 

 • Ulga podatkowa – wartość 300zł.

 

 • Ulga podatkowa roczna – wartość 3600zł.

 

 • Zaliczka na podatek od zleceń – 12%

 

 • W oknie zaszeregowania w polu dotyczącym ulgi podatkowej PIT-2 dodano wartość “Półtorej ulgi”. Umożliwia ona naliczenie 1,5-krotności ulgi podatkowej dla rodzica samotnie wychowującego dzieci.

 

 • Wyliczanie stawki zasiłku. Dodano możliwość wyliczania stawki zasiłku na podstawie wcześniej wyliczonych na listach płac podstaw zamiast na podstawie składników płacowych. W tym celu opracowano nowy składnik płacowy PODST_ZASI “Wyliczona podstawa zasiłku”. Składnik dodano do słownika, w przypadku konieczności jego użycia należy go ręcznie dodać do algorytmu płacowego. Podczas obliczania stawki zasiłku w każdym miesiącu w pierwszej kolejności uwzględniana wartość składnika PODST_ZASI w wysokości naliczonej na liście płac.
  W przypadku braku tej wartości uwzględniane są, według dotychczasowej metody, składniki płacowe zdefiniowane jako wchodzące do stawki zasiłku. W celu bieżącego naliczania wartości składnika PODST_ZASI należy zastosować własny wzór. Rozwiązanie można wykorzystać m.in. w celu rozliczania płac dla pracowników delegowanych.

 

 • Zmieniono opis składnika RWSPOLNE “Rozl. Wspólne z współmałżonkiem” na “Rozl. Wspólne z współmałżonkiem/dzieckiem”.

 

 • Zaktualizowano zawartość wniosku WND, dodano brakujące pola „stanWyslania”, „idWnioskuGlownego” oraz usunięto nadmiarowe pole „Rodzaj”.