Handlowo-Magazynowy

 • Dla dokumentów sprzedaży, zakupu oraz magazynowych dodano nowe okno edycyjne/panel, umożliwiające wyciągnąć oraz edytować informacje z pozostałych zakładek, tak aby podstawowe informacje były widoczne na jednej zakładce> Pozycje.
  Aby okno było dostępne należy włączyć parametr w konfiguracji: “Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Nowe okno edycyjne dokumentów – TAK”. Po włączeniu parametru, podczas edycji dokumentu na zakładce Pozycje po prawej stronie pojawi się strzałka „>”, po jej naciśnięciu pojawi się dodatkowe okno.

 

Panel ten można edytować wg własnego uznania, za pomocą ikony , istnieje możliwość dodawania/usuwania takich danych jak:

 • Cechy,
 • Waluta (tylko dla dokumentów z walutą),
 • Dostawa,
 • Na podstawie,
 • Zestawienie VAT,
 • Dokumentacja,
 • Konto bankowe.

Innymi słowy okno to pozwoli użytkownikowi edytować/widzieć podstawowe dane bez konieczności przełączania się pomiędzy zakładkami.

Uwaga! Panel boczny będzie możliwy do wyświetlenia po odpowiednim rozszerzeniu okna edycji dokumentu lub na wyświetleniu w rozszerzeniu maksymalnym.

Przykład:

Po rozszerzeniu okna dokumentu poprzez „chwycenie” krawędzi lub kąta okna dokumentu i przeciągnięcia w kierunku zwiększającym wielkość okna, pojawi się boczy panel.

 

 • Dodano dwa nowe okna „Dokumenty magazynowe PZ” i „Dokumenty magazynowe WZ”, dostępne z poziomu obsługi modułu Handlowo Magazynowego -> zakładka Magazyn

Wyżej wymienione okna działają analogicznie jak okno Dokumenty magazynowe, z tą różnicą, że wyświetlają tylko dokumenty ze spisu PZ/WZ.

Dodatkowo na oknach dodano możliwość filtrowania po kolumnie Numer wew. – uzup., Numer zew. – uzup., które zawierają numery dokumentów uzupełniających. Aby wyciągnąć kolumny na okno dokumentów należy wybrać menu kontekstowe (z pod prawego klawisza myszy) Widok> Kolumny w tabeli> NaglUzup> Numer wew. i/lub Uzup. Numer zew. – uzup.

Dodatkowo w oknie dokumentów magazynowych PZ/WZ w panelu dostępnych ikon, istnieje możliwość filtrowania dokumentów wg uzupełnienia, wybierając odpowiednio opcję: „Pokaż dokumenty nieuzupełnione” oraz „Pokaż dokumenty uzupełnione”.

 • Na formularzu wydruku standardowego, na zakładce „5 Stopka” dodano nowe pole „Wysokość uwag RTF (wartość 10 to stan domyślny)”. Nowe pole przyjmuje wartości liczb naturalnych w zakresie od 1 do 1000, przy czym wartość 10 to wartość domyślna. Opcja umożliwia użytkownikowi sterowanie obszarem wydruku, który dotyczy uwag w formacie RTF.

Uwaga! W przypadku podania zbyt dużej wartości, wydruk może stracić proporcje i czytelność!

 • Dla dokumentów „Zwrot towaru dostawcom – nabycie wewnątrzwspólnotowe” i „Zwrot towaru dostawcom – import” na zakładce UE dodano nowe pola:
  • „Uwzględnij w deklaracji”
  • „Dokument podlega deklaracji INTRASTAT”

Nowe pola umożliwiają decydowanie czy dokument ma zostać uwzględniony w deklaracji INTRASTAT oraz w którym miesiącu ma być on wystąpić.

Uwaga! Aby dokument zwrotu był uwzględniony na deklaracji INTRASTAT musi być on uzupełniony korektą zakupu!

 

 • Na oknach dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych oraz oknach korekt tych dokumentów dodano nową opcję o nazwie “Oś czasu”. Po użyciu nowej opcji zostanie zaprezentowane nowe okno, a w nim graficzna reprezentacja powiązań aktualnego dokumentu z innymi dokumentami w systemie.

 • Słowniki – Definicje dokumentów – Sprzedaż – wybrany dokument – PPM – Popraw – zakładka 5 Formularze – Wydruki standardowe – Popraw – zakładka 5 Stopka. Dodano parametr “Drukować rejestrowy nr utylizacyjny – BDO”.

Jego zaznaczenie spowoduje wydrukowanie numeru utylizacyjnego, który znajduje się w menu System – Dane Firmy – Popraw – zakładka 4 Działalność.

 • Zestawienia – Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ – Wykaz niezrealizowanych WZ/PZ. Zmodyfikowano filtr magazynów w sposób umożliwiający jednoczesne przeszukiwanie więcej niż jednego magazynu. Dodatkowo dodano filtr kontrahenta.

 • Menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia stanowiska – Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej . Dodano nowy rodzaj protokołu komunikacyjnego dla drukarek ELZAB.

Protokół nazywa się ELZAB (elzabdr.dll) i do prawidłowego działania wymaga biblioteki komunikacyjnej elzab.dll (dostępnej jako składnik do wybrania w momencie wykonywania Aktualizacji lub ze strony ftp://ftp.elzab.com.pl/kody/elzabdr.zip ).

Biblioteka ta obsługuje oba protokoły komunikacyjne drukarek ELZAB:

 • ElzabESC,
 • STX.
 • ELZAB FP-600A,
 • ELZAB FB-600B.

Dostępna jest komunikacja za pomocą protokołu TCP/IP oraz RS232/USB. Protokół ten obsługuje drukowanie paragonów wraz z nr NIP nabywcy, wartością rabatów, sposobów płatności oraz drukowania faktur jako dokumentów fiskalnych. Wg strony producenta, lista obsługiwanych drukarek, to:

 • ELZAB Mera ONLINE,
 • ELZAB Cube ONLINE,
 • ELZAB Mera+ TE FV,
 • ELZAB Mera+ FE FV,
 • ELZAB Zeta,
 • ELZAB D10,
 • ELZAB Mera TE,
 • ELZAB Mera E,
 • ELZAB Mera EFV,
 • ELZAB Mera F E,
 • ELZAB Mera,
 • ELZAB Omega II generacji,
 • ELZAB Omega I genera.

 

 • Wprowadzono możliwość podania drugiego kursu na dokumentach sprzedaży krajowych w modułach HM, FK i KPIR. Opcja działa analogicznie jak dla dokumentów zakupu:
  • Na definicji dokumentów sprzedaży znajduje się opcja “Dla krajowego dokumentu w walucie pozwól wprowadzić kurs do VAT”
   (menu Słowniki – Definicje dokumentów – Sprzedaż – wybrany dokument – PPM – Popraw – zakładka 2 Dodatkowe)

  • Kursy są podpowiadane wg schematu: do VAT wg daty sprzedaży, natomiast do rozrachunków wg daty wystawienia (zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji).

  • W rejestrze VAT dodano informację do kolumny „Kurs” dotyczącą kursu Vat , jeżeli Kurs Vat został zdefiniowany, w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony kurs walut z dokumentu.

  • Na definicji wydruku dodano na zakładce “Opcje” dodano pole “Drukuj informację o kursie podatkowym jeśli występuje”. Po jego zaznaczeniu na wydruku pojawi się informacja o Kursie podatkowym (menu Słowniki – Definicje dokumentów – Sprzedaż – wybrany dokument – PPM – Popraw – zakładka 5 Formularze – Wydruki standardowe – Popraw – zakładka 5 Stopka.

 • Na oknach dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych, zamówieniach od odbiorców, zamówieniach do dostawców na pasku ikon dodano przycisk “Wyślij/Przyjmij z EDI”.

 • Dodano możliwość użycia alternatywnej procedury do wyliczania wartości z umów i promocji w procesie zakupu. Na definicjach dokumentów zakupu, zamówień do dostawców oraz zapytań ofertowych do dostawców dostępne jest pole “Procedura alternatywna do wyliczania wartości z umów i promocji” (menu Słowniki – Definicje dokumentów).

W procedurach definiowanych dodano rodzaj procedury “HM – Alternatywne wyliczanie wartości z umów i promocji dla zakupu”, który umożliwia napisanie takiej procedury, a następnie podłączenie jej do definicji dokumentu.

 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania w ramach jednej umowy oraz promocji kilku przedziałów rabatu procentowego dla jednej grupy kartotekowej (menu Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Promocje na towary/ Umowy z kontrahentami – cenniki – Dodaj/Popraw – zakładka 3 Zakres towarów)

 

 • Wprowadzono zmiany w obsłudze kont bankowych:
  • W menu  na zakładce nr 4 „Warunki zakupu i sprzedaży”, zamieniono pole „Konto bankowe na wydruk dok.” na tabelę „Konta bankowe na wydruk dokumentu”.

W tabeli istnieje możliwość dodania wiele kont bankowych firmy drukowanych na dokumentach sprzedaży. Można również określić domyślne konto dla wybranej waluty, które zostanie będzie drukowane na dokumencie wystawionego w tej samej walucie.

 

 • W menu Słowniki> Słowniki dla dokumentów> Miejsca sprzedaży> na zakładce nr 4 „Konta bankowe” dodano kolumnę „Lp” dla konta na wydruk oraz kolumnę „Domyślne konto dla waluty”, która określa, czy dane konto ma być pobierane dla dokumentu w danej walucie. Przypisanie waluty domyślnej odbywa się poprzez kliknięcie w opcję: „Ustaw jako domyślne”

 

 • W menu System> Dane firmy na zakładce “3 Banki” dodano pola: “Nazwa na wydruku” oraz “Drukuj walutę banku”.

Pola te są przenoszone na wydruk dokumentu.

 • W menu Słowniki – Kontrahenci – zakładka 2 Inne- w widoku sekcji dodano kolumny „Lp”, „Waluta” oraz „Domyślne konto dla waluty”, Prezentują one odpowiednio: kolejność pobierania kont na wydruk walutę, w jakiej prowadzony jest rachunek oraz jaka waluta jest walutą domyślną dla danego rachunku.

 • Na oknie Potwierdzenie dokumentu HM dodano sekcje “Konto bankowe”

 

 • W module Finanse i Księgowość, na oknie edycyjnym dokumentu dodano zakładkę nr 8 „Rozrachunki”, służącą do rozliczania dokumentu z kwotą netto w walucie, VAT w PLN. Analogiczna zakładka dostępna jest w module Handlowo-Magazynowym, na oknie potwierdzenia dokumentu

 

 • Wprowadzono w systemie obsługę kodów CN. Kody CN zastępują kody PKWiU w odniesieniu do towarów, nie są podobne. System został wyposażony w mechanizmy pozwalające na uzupełnienie kodów CN na podstawie przypisanych do kartotek kodów PKWIU. W menu “Słowniki – Słowniki dla kartotek” dodano słownik z kodami CN. Słownik ten jest już zasilony danymi.

W oknie Słowniki>Spis kartotek magazynowych lub w oknie Magazyn> Stan magazynowy, w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy), Podstawowe> Operacje grupowe>Grupowe ustawianie danych> zakładka nr 4 „Blokady, aktywacje, inne”, w sekcji Inne dodano pole do grupowego ustawienia kodu CN dla kartotek zaznaczonych/wszystkich w oknie bez względu na przypisany do kartotek kod PKWIU”.

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy w System>Konfiguracja >Ustawienia>Dokumenty>Limity, blokady, ostrzeżenia>Przy ustalaniu limitów uwzględniaj oznaczenie na grupach rozrachunkowych.

Włączenie parametru spowoduje, że w słowniku grup rozrachunkowych menu Słowniki > Słowniki systemowe > Grupy rozrachunków > Dodaj/Popraw pojawi się dodatkowy parametr “Uwzględniaj w limitach kontrahenta”.

 

Po włączeniu parametru w oknie wybranej grupy rozrachunkowej, system będzie uwzględniał ją do obliczeń limitów kontrahenta. Z kolei pozostałe grupy rozrachunkowe, które nie będą miały zaznaczony w.w. parametr nie będą uwzględniane w obliczaniu zadłużenia przy obliczaniu limitów kontrahenta.

 

 • W menu Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Dodano nową opcję “Dodaj dokument wg kontrahenta (Alt + F3)”. Opcja działa w taki sposób, że po wybraniu kontrahenta, system wybierze zdefiniowaną dla niego definicję dokumentu, bez otwierania menu z wyborem dokumentów. Aby opcja w pełni działała, należy wpierw zdefiniować nową definicję dokumentu Zamówienia od odbiorców w menu Słowniki> Definicje dokumentów HM> Zamówienia od odbiorców>należy rozwinąć grupę zamówień, następnie poprzez opcję „kopiuj” dodać nowy dokument, nadając mu odpowiednią nazwę.

 

Po stworzeniu nowego dokumentu w menu Słowniki>Kontrahenci, należy wybrać kontrahenta >opcja „popraw”> zakładka nr 4 „Warunki sprzedaży i zakupu> w sekcji Dokumenty, wydruki, formularze> w polu Dokument zamówienia od odbiorców należy wskazać zdefiniowany dokument zamówienia.

Jeśli dokument już istniał, to wystarczy przejść do obsługi dodawania dokumentu dla kontrahenta.

 • W menu Zakup – Zamówienia do dostawców. Dodano nową opcję “Dodaj dokument wg kontrahenta (Alt + F3)”. Opcja ta umożliwia po wybraniu kontrahenta, wystawienie zamówienia zdefiniowanego dla danego kontrahenta na oknie edycji kontrahenta – zakładka “4 Warunki zakupu i sprzedaży” sekcja “Dokumenty, wydruki, formularze”, parametr “Dokument zamówienie do dostawcy”. Opcja ta działa w analogiczny sposób jak w przypadku Zamówień od odbiorców.

 

 • Dodano możliwość kopiowania indeksu kartoteki do schowka.

Opcja jest dostępna na:

 • wszystkich oknach kartotek: “Spis kartotek magazynowych”, “Spis kartotek magazynowych według dostaw”, “Spis usług” itp. oraz w oknie “Stany magazynowe” . Opcja jest dostępna z poziomu skrótu klawiszowego “Shift+Ctrl+I” lub z poziomu menu podręcznego w sekcji „Organizacja danych” i nazywa się “Kopiuj indeks kartoteki do schowka”. Indeks kartoteki jest kopiowany pojedynczo z rekordu na którym aktualnie jest ustawiony kursor.

 • wszystkich oknach edycji dokumentów w module Handlowo Magazynowym. Opcja jest dostępna z menu podręcznego, w sekcji „Dodatkowe” lub z poziomu skrótu klawiszowego “Shift+Ctrl+I”. Indeks w tym przypadku jest kopiowany z danej pozycji dokumentu.

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy w menu System> Konfiguracja> Ustawienia >Dokumenty > Limity, blokady, ostrzeżenia > Wyłączyć sprawdzanie limitów dla faktur zaliczkowych. Po włączeniu parametru, w momencie wystawiania faktur zaliczkowych sprzedaży, system nie będzie sprawdzał limitów kontrahenta.

 

 • Od teraz, w przypadku wystawienia dokumentów z rodzaju „Zwrot z WZ” na wartość mniejszą lub równą 0 zł, dla takich dokumentów system nie będzie sprawdzał limitów kontrahenta.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny stanowiska dla firmy: “System> Konfiguracja>Ustawienia> Kartoteki magazynowe> Widok> Cechy dostawy wyświetlane w oknie wyboru dostaw realizacji zamówienia”.

Po zaznaczeniu wybranych cech, podczas realizacji zamówienia poprzez opcję dostępną w menu podręcznym „Podstawowe> Realizacja zamówienia wg numerów dostaw” lub poprzez skrót klawiszowy Ctrl+ALT+D

Wybrane cechy dostawy zostaną wyświetlone w oknie wyboru dostawy.

 

 • Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawianie danych. Rozszerzono funkcjonalność dodawania dostawców. W tym celu usunięto pole “Główny dostawca” z zakładki
  “7 Inne” oraz dodano nową zakładkę “13 Dostawcy”.

 

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców. Rozszerzono działanie opcji z menu i menu podręcznego “Podstawowe – Rezerwacja stanu magazynowego – Uwolnij wszystkie (Ctrl + Alt + H)” o rezerwacje dostaw.

 

 • “Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – Edycja kodów CN wg. kodów PKWiU” dodano mechanizm grupowej edycji i podpowiadania kodów CN według klucza powiązań
  z kodami PKWiU.

 

 • Dla wydruków standardowych dokumentów dodano kolumnę “Kod CN” prezentującą kod CN, który pobierany jest z danych kartoteki.

Dodano również kolumnę „CN/PKWIU’, która prezentuje kod CN, o ile jest uzupełniony w danych kartoteki, w przypadku jego braku, pobierany jest kod PKWIU. Jeśli oba pola są puste, kolumna na wydruku nie zostanie uzupełniona.

 

W konfiguracji dodano parametr “Dokumenty – Wydruki – Data, od której drukować kolumnę CN/PKWiU zamiast PKWiU”, w którym można określić datę od której kolumna “PKWiU” na wydrukach będzie automatycznie zamieniana na kolumnę “CN/PKWiU”

 • Zaktualizowano sposób wybierania konta bankowego na dokumenty sprzedaży oraz sposób pobierania konta na wydruk, w przypadku, kiedy nie zostało ono wskazane na dokumencie. Wybór konta na dokument ustalany jest wg waluty dokumentu, rachunek pobierany jest przez system w kolejności:
  • Wybór konta na dokument ustalany jest wg waluty dokumentu, rachunek pobierany jest przez system wg kolejności:
   • z tabeli “Konta bankowe na wydruk dokumentu” dostępnej w opcji “Kontrahenci – zakładka 4 Warunki zakupu i sprzedaży”;

 • z tabeli “Konta bankowe” dostępnej w miejscu sprzedaży;

 • z tabeli “Banki” dostępnej w “System – Dane firmy – zakładka 3 Banki”;

 • Konto bankowe wybierane na wydruk pobierane jest według kolejności:
  • Konto wskazane na dokumencie

 • Konto z tabeli “Konta bankowe na wydruk dokumentu” dostępnej w opcji “Kontrahenci – zakładka 4 Warunki zakupu i sprzedaży”;

 • Konto z tabeli “Konta bankowe” dostępnej w miejscu sprzedaży;

 • Konto z tabeli “Banki” dostępnej w “System – Dane firmy – zakładka 3 Banki”;

 

 • Menu Sprzedaż – Promocje, umowy, gratisy – Indeksy kontrahentów. Na oknie “Kontrahenci z indeksami” dodano funkcję “Import danych w formacie TXT”.

Opcja umożliwia zaimportowanie indeksów dla wielu kontrahentów i wykorzystuje standardowe pliki konfiguracyjne CD. Plik z danymi powinien mieć następującą strukturę:

 • NRKONTRAH – nr kontrahenta dla którego zostaną dodane indeksy, pole wymagane,
 • INDEKS – indeks kartoteki dla której zostanie dodany indeks kontrahenta, pole wymagane,
 • INDEKSKTR – indeks kontrahenta, pole wymagane,
 • IDENTKTR – identyfikator kontrahenta, pole wymagane,
 • NAZWAKTR – nazwa kontrahenta, pole niewymagane,
 • EANKTR – EAN kontrahenta, pole niewymagane.

 

 • W słowniku kartotek (menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych / menu Magazyn – Stany magazynowe) dodano dwie nowe kolumny do widoku: “Ost. stawka VAT – data” oraz “Ost. stawka VAT”.

 

 • Na dokumentach z rodzaju WZ umożliwiono wydruk nr BDO. Parametr „Drukować rejestrowy nr utylizacyjny – BDO” dostępny jest w menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Magazynowe – Popraw – zakładka 5 Formularze – dany formularz standardowy – Popraw – zakładka 5 Stopka.

 

 • Menu Sprzedaż – Promocje, umowy, gratisy – Indeksy kontrahentów. Na oknie “Kontrahenci z indeksami” dodano funkcję “Import danych w formacie TXT”.

 

Opcja umożliwia zaimportowanie indeksów dla wielu kontrahentów i wykorzystuje standardowe pliki konfiguracyjne CD. Plik z danymi powinien mieć następującą strukturę:

  • NRKONTRAH – nr kontrahenta dla którego zostaną dodane indeksy (pole wymagane)
  • INDEKS – indeks kartoteki dla której zostanie dodany indeks kontrahenta (pole wymagane)
  • INDEKSKTR – indeks kontrahenta (pole wymagane)
  • IDENTKTR – identyfikator kontrahenta (pole wymagane)
  • NAZWAKTR – nazwa kontrahenta (pole niewymagane)
  • EANKTR – EAN kontrahenta (pole niewymagane)

 

 • Menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych / menu Magazyn – Stany magazynowe. Dodano możliwość wyciągnięcia na widok nowych kolumn: “Ost. stawka VAT – data” oraz “Ost. stawka VAT, w których zostanie wyświetlona informacja pokazująca datę oraz wartość ostatniej stawki VAT kartoteki (zakładka Podstawowe – sekcja Inne – pole Stawka VAT).

 

 • Dla formularzy dokumentów z rodzaju WZ udostępniono parametr “Drukować rejestrowy nr utylizacyjny – BDO”. Dostępny jest on w menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Magazynowe – zakładka 5 Formularze – dany formularz standardowy – zakładka 5 Stopka.

 

 • Sprzedaż – Korekty sprzedaży – Dodaj – Korekta zbiorcza. Wprowadzono alternatywny sposób wybierania dokumentów sprzedaży do korekty zbiorczej. Po kliknięciu w sekcję “Dotyczy”, na oknie wyszukiwania dokumentów pojawiło się pole wyboru z dwiema wartościami:

  • Dokumenty sprzedaży z zadanego zakresu dat z uwzględnieniem korekt do tych dokumentów – system będzie działać jak do tej pory, czyli po wybraniu dokumentu sprzedaży system wyszuka najnowszą korektę do tego dokumentu i uwzględni ją w obliczeniach korekty zbiorczej
  • Dokumenty sprzedaży z zadanego zakresu dat – po zaznaczeniu tej opcji, na spisie dokumentów do wyboru pojawią się dokumenty sprzedaży oraz korekty, które spełniają warunek filtra. Operator sam musi dodać korektę, jeśli chce by została ona ujęta w obliczeniach korekty zbiorczej. System nie będzie wyszukiwał najnowszych korekt do wybranych dokumentów.

Dodatkowo wybrany sposób dodawania dokumentów będzie zapisany w rejestrze operacji. Użytkownik może dowolnie zmieniać wybrany sposób dodawania dokumentów, ale w obliczeniach korekty zbiorczej będzie uwzględniony tylko ostatni sposób dodawania dokumentów.

 

 • Zestawienia – Inne – Rejestr numeru seryjnego. Dodano kolumny “Magazyn” oraz “Nr dok. wew. “.

 • Celem zminimalizowania ryzyka wystawienia dokumentów sprzedaży z błędną stawką VAT, w konfiguracji Systemu rozdzielono parametr dotyczący przepisywania stawki VAT podczas realizacji zamówienia od odbiorców. Od teraz dostępne są dwa, działające analogicznie parametry:
  • “Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Przepisz stawki VAT podczas realizacji zamówienia od odbiorców dla kontrahentów krajowych”
  • “Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Przepisz stawki VAT podczas realizacji zamówienia od odbiorców dla kontrahentów spoza UE”

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów – Zamówienia od odbiorców – Zamówienia od odbiorców – Popraw – Zakładka 5 Formularze – Popraw – 2 Opcje. Udostępniono parametr “Drukuj dane miejsca dostawy”.

 

 • Sprzedaż – Obsługa urządzeń zewnętrznych. Dodano obsługę ofert od odbiorców w walucie. Opcja jest dostępna jeśli na definicji urządzenia zewnętrznego, na zakładce “3 Dokumenty zamówień” wypełnione zostanie pole “Oferty od odbiorców wal.”. Dodatkowo podczas dodawania dokumentu do bufora, w polu “AODB_NAZWADOK” procedury “URZZEWNAGL_ADD” podać kod “OFEODBWAL”.

 

 • Zestawienia – Analizy – Zestawienie dostaw. Dodano możliwość wyboru kolumn cech nagłówka, kartoteki, pozycji i dostawy. Kolumny dostępne są w widoku okna zestawienia w menu pod prawym przyciskiem myszy  Widok  Kolumny w tabeli.

 

 • Na oknie dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu oraz zamówień dodano możliwość wybrania kolumn zawierających cechy dokumentów.

Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Opcja pod prawym klawiszem myszy – Widok – Kolumny w tabeli.

 

 • Menu “Słowniki – Kontrahenci”. Na oknie edycji kontrahenta w zakładce “10 Osoby kontaktowe”, w sekcji “Osoby kontaktowe” dodano wyświetlanie kolumny “Domyślny e-mail”.

 

 • Sprzedaż – Oferty od odbiorców – Dodaj – Dodatkowe – Zmiana danych pozycji. Udostępniono opcję “Zmiana magazynu”. Opcja zmienia dane na pozycji dotyczące magazynu, z którego kartoteka będzie wydana.

 

 • Słowniki – Kontrahenci – Dodaj. Usunięto wymagalność podania danych dowodu osobistego przy dodawaniu rolnika ryczałtowego.
 • Dokumenty sprzedaży, zamówienia od odbiorców, WZ – Okno edycji dokumentu – Dostawa – Popraw. Na oknie edycji parametrów dostawy umożliwiono wybór osób kontaktowych ze wszystkich osób kontaktowych kontrahenta. Wcześniej system pozwalał wskazać osoby kontaktowe tylko z wybranego oddziału.

 

 • Na oknach “Zakup – Zamówienia do dostawców” oraz “Magazyn – Zamówienia wewnętrzne” udostępniono opcję “Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C)”, która dla w/w grup dokumentów umożliwi grupową zmianę cech dokumentów, sposobu oraz terminu dostawy.

 

 • Słowniki -> Słowniki dla kartotek -> Kody CN Wprowadzono aktualną nomenklaturę scaloną na rok 2020.

 

 

 • System – Konfiguracja – Dodano nowy parametr “Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Sposób kontroli kodów CN dla stawek VAT różnych od podstawowej”. Może on przyjąć następujące wartości:
  • Bez kontroli
  • Ostrzegać
  • Wymagać

 

Wartość nowego parametru zostanie domyślnie ustawiona na taką jaka jest wskazana w parametrze “Ustawienia – Kartoteki magazynowe – Edycja – Sposób kontroli PKWiU dla stawek VAT różnych od podstawowej”. Działanie obu parametrów jest analogiczne.

 

 • Dodano obsługę kodów CN dla formatu EDI ECOD INVOICE 7.63. Zmiana dotyczy eksportu pliku XML. Od teraz w pliku w elemencie „ReferenceType” umieszczane będzie typ „CN”, natomiast w polu „ReferenceNumber” wartość kodu CN dla danej pozycji faktury.

 

 • W trybie edycji dokumentu na zakładce “0” umożliwiono dodanie na widok kolumny “Kod CN”.

 

 • Wprowadzono zmiany w oknie edycyjnym dokumentu na zakładce “Zestawienie VAT”:
  • Zestawienie VAT jest tabelaryczne, powiększa się dynamicznie względem wybranych na dokument stawek;
  • Przeniesiono sekcję “Oznaczenie dokumentów dla JPK z zakładki “Inne” na zakładkę “Zestawienie VAT”;
  • Przeniesiono “Mechanizm podzielonej płatności” z zakładki “Inne” na zakładkę “Zestawienie VAT”.

 

 • Dodano nową definicję dokumentu Raport okresowy (RO), który jest uwzględniany w pliku JPK_V7 i zbiorczo wykazuje sprzedaż z urządzeń fiskalnych.

 

Szczegółowy opis dokumentu oraz działania mechanizmu dostępny jest na Portalu Klienta w instrukcji Nowy plik JPK_V7. https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/nowy-plik-jpk_v7/

 

 • Dodano parametr w konfiguracji “Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Powiązanie oznaczenia MPP oznaczeń dokumentów dla JPK ze znacznikiem MPP z dokumentu”. Określa on warunki, zgodnie z którymi dokument przyjmie Oznaczenie MPP dla JPK. Parametr przyjmuje następujące wartości:
  • Jeśli wystąpi kartoteka MPP i kwota dokumentu spełnia warunek kwoty MPP (z konfiguracji)
  • Wg definicji dokumentu
  • Zawsze ustaw znacznik MPP na dokumencie
  • Wg definicji dokumentu i kwota dokumentu spełnia warunek kwoty MPP (z konfiguracji)
  • Kwota dokumentu spełnia warunek kwoty MPP (z konfiguracji)
  • Jeśli wystąpi kartoteka MPP
  • Powiązanie z znacznikiem MPP na dokumencie

 

Parametr domyślnie ustawiony jest na „Powiązane z znacznikiem MPP na dokumencie”.

 

 • Dodano możliwość wyboru kolumny “Oznaczenia JPK” do wydruku standardowego. Dostępna jest w: menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Sprzedaż towarów handlowych – dana definicja dokumentu – popraw – zakładka 5.Formularze – wydruk standardowy – popraw – zakładka 3. Kolumny – dodaj.

 

Po dodaniu nowej kolumny zostanie ona umieszczona na wydruku, a jej wartość na danej pozycji uzupełniana będzie na podstawie oznaczenia JPK wskazanego w danych kartoteki.

 

 • Dodano opcję umożliwiającą wystawienie korekty na dane kontrahenta. Można ją wykorzystać na dowolnej korekcie dokumentu sprzedaży, ale tylko na pierwszej korekcie wystawianej dla dokumentu źródłowego. Przy próbie skorzystania z opcji zmiana danych kontrahenta na kolejnej korekcie otrzymamy poniższy komunikat.

Opcja “Zmiana danych kontrahenta” jest dostępna menu kontekstowym w sekcji “Kontrahent” oraz pod przyciskiem “Opcje – Kontrahent” dostępnej w lewym dolnym rogu dokumentu. Po jej wybraniu zablokowane jest dodawanie/poprawa pozycji na korekcie.

Wybrana opcja uruchamia uproszczone okno jak dla “Noty korygującej” z sekcją do wprowadzenia prawidłowych danych kontrahenta

Po wykonaniu korekty w sekcji kontrahenta pojawia się informacja „Korekta na dane kontrahenta”.

W wystawionej korekcie miesiąc ewidencji VAT jest przepisany z faktury źródłowej.

W module Finanse i Księgowość opcja „Zmiana danych kontrahenta” dostępna jest na oknie korekty sprzedaży w sekcji Kontrahent, analogiczne jak w przypadku korekty w module Handlowo- Magazynowym.

Po wprowadzeniu prawidłowych danych kontrahenta automatycznie oznaczy się pole “Korekta na dane kontrah.”. Pole ma charakter informacyjny. Użytkownik nie może je sam zaznaczyć lub odznaczyć.

W sekcji Kontrahent dostępna jest także opcja “Usuń zmianę danych kontrahenta”, która umożliwia skasowanie wprowadzonych zmian.

Tak wystawiona korekta wraz z dokumentem źródłowym jest uwzględniana w JPK_V7 w 3 wpisach jako:

  • Dokument źródłowy z danymi z dokumentu źródłowego,
  • Dokument źródłowy z danymi z dokumentu źródłowego, stornujący kwoty,
  • Dokument źródłowy z danymi z korekty wraz z kwotami z dokumentu źródłowego.
 • Został zmieniony sposób przepisywania oznaczenia MPP z zamówienia od odbiorców podczas jego realizacji na fakturę. Oznaczenie to było przepisywane automatycznie, od teraz będzie weryfikowane według ustawień w konfiguracji systemu (System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Oznacz dokument jako MPP (Mechanizm podzielonej płatności) gdy:.
 • W konfiguracji systemu dodano parametr „Możliwość ustawienia miesiąca VAT na starszy od daty dokumentu zewnętrznego na dokumentach zakupu” (System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu). Parametr ten umożliwia wskazanie miesiąca VAT wcześniejszego niż data dokumentu źródłowego.
 • Dodano automatyczne oznaczenie dokumentu jako FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Oznaczenie to będzie widoczne na wystawionej fakturze do paragonu w zakładce Zestawienie Vat, w sekcji „Oznaczenia do JPK”.

 • Dla dokumentów zakupu dla ograniczonej edycji dokumentu została wprowadzona możliwość zaznaczenia pól “Dostawca / Odbiorca do JPK” oraz “Podlega prewspółczynnikowi odliczenia podatku VAT”. Opcje są dostępne na zakładce Zestawienie Vat w polu Ustawienia.