Wprowadzenie – podstawa prawna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1520) od października 2020 obowiązywać zacznie nowy jednolity plik kontrolny: JPK_V7M (miesięczny) oraz JPK_V7K (kwartalny).

Połączy on dotychczas składane odrębnie informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Struktura ta stanowić będzie zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot, i stawek VAT oraz danych poszczególnych kontrahentów.

Nowy plik JPK wprowadza również obowiązek dodatkowego oznaczania dokumentów uwzględnianych w pliku. Ma to na celu ułatwienie ustawodawcy weryfikacji nabywanych przez przedsiębiorcę towarów i rodzaju dokonywanych transakcji.


Kody GTU, kody rodzajów transakcji

Nowy plik wprowadza oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług oraz dokonywanych transakcji za pomocą symboli GTU. Ustawodawca ustalił katalog symboli, którymi winny być oznaczone dokumenty, w zależności od występujących w nich towarów, usług i procedur transakcyjnych. W poniższym pliku znajduje się katalog oznaczeń. katalog GTU.pdf


JPK_V7
Plik JPK_V7 będzie się składał z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej.

 • Część deklaracyjna zastępować będzie obecną deklarację VAT-7 i zawierać będzie zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres.
 • Część ewidencyjna zastępować będzie dotychczasowy plik JPK_VAT i rozszerzona została o dodatkowe oznaczenia towarów, usług oraz rodzajów transakcji, zarówno po stronie zakupów jak i sprzedaży. Na ich podstawie dokonywana będzie analiza dokonywanych przez podatnika transakcji.

UWAGA!
Nowy plik JPK w części deklaracyjnej zastępować będzie jedynie dawną deklarację VAT-7, tzn. dotyczyć będzie wyłącznie rozliczeń VAT, które obecnie składa się na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie się on odnosić do skróconej deklaracji VAT w zakresie usługi taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem i rozliczanych na formularzu VAT-12, jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których zastosowanie będą mieć dotychczasowe przepisy, np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14. Oznacza to, że podatnicy rozliczający VAT na tych deklaracjach nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_V7.

Nadal obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczeń – miesięczne i kwartalne. Podatnicy rozliczający się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału będą wypełniać jedynie część ewidencyjną, za trzeci miesiąc należy uzupełnić część deklaracyjną oraz ewidencyjną.

Zmiany w Streamsoft Prestiż i Streamsoft Pro


Słownik oznaczeń dokumentów dla JPK

Przed wprowadzeniem oznaczeń GTU i rodzajów transakcji na kartoteki, dokumenty oraz definicje dokumentów konieczne jest przygotowanie wykazu kodów, które będą na nich umieszczane. W tym celu wprowadzony został słownik oznaczeń umożliwiający zbudowanie listy kodów wykorzystywanych w danej firmie.

Słownik dostępny jest w Modułach Handlowo-Magazynowym oraz Finansowo-Księgowym w menu: Sprawozdania – JPK – Oznaczenia dokumentów dla JPK

W oknie tym należy wybrać kody, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Za pomocą ikony  Dodaj F3 lub opcji pod prawym przyciskiem myszy wywołane zostanie okno umożliwiające wybór oznaczenia z predefiniowanego słownika.

Słownik ten zawiera katalog kodów GTU oraz rodzajów transakcji określonych przez ustawodawcę. Wykaz został uporządkowany wg kolumn prezentujących dane:

 • Ozn.JPK – opis z pola JPK z dokumentacji do struktury pliku JPK_V7
 • Wykaz – typ deklaracji, dla której zastosowanie ma dany kod
 • Strona – rodzaj podatku, którego dotyczy kod: podatek należny/naliczony lub inne, jeśli oznaczenie nie dotyczy towaru lub usługi
 • Nazwa typu – opis oznaczenia

 

Wybór kodu należy zatwierdzić ikoną  Wybierz i zamknij, a następnie przyciskiem Zapisz. Utworzony w ten sposób słownik kodów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie będzie podpowiadany przy wprowadzaniu oznaczeń na kartotekach, dokumentach i definicjach dokumentów.


Kartoteki magazynowe/kosztowe HM i FK

Wprowadzone przez ustawodawcę kody GTU oraz rodzaje transakcji odnoszą się wyłącznie do oznaczania dokumentów wykazywanych w przesyłanym do MF pliku JPK_V7. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi obrót towarami podlegającymi oznaczeniu (np. alkoholem) istnieje możliwość przypisania do kartoteki odpowiedniego kodu GTU, który będzie następnie przenoszony na dokument. Eliminuje to konieczność każdorazowego ręcznego wprowadzania oznaczenia na dokument, a tym samym możliwość popełnienia pomyłki.

Dla kartotek magazynowych i kosztowych, wprowadzanych w modułach Handlowo-Magazynowym lub Finansowo-Księgowym, rozbudowana została zakładka 24 Edycja dok., Ozn. JPK o nową sekcję Oznaczenia dokumentów dla JPK.

Za pomocą przycisku Dodaj(F3) należy przypisać do kartoteki odpowiednie kody ze zdefiniowanego wcześniej słownika:

W przypadku, gdy zdefiniowany słownik nie będzie uwzględniał żądanego przez użytkownika kodu, możliwe jest uzupełnienie go z tego poziomu, W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj F3 i postąpić zgodnie z opisaną w sekcji Słownik oznaczeń dokumentów dla JPK procedurą dodawania oznaczeń.


Definicje dokumentów HM

Istnieje możliwość wprowadzenia oznaczeń na definicji dokumentu. Opcja ta jest szczególnie pomocna dla oznaczenia dokumentów zdefiniowanych dla danego rodzaju transakcji, np. dla faktury sprzedaży wysyłkowej. Dostępna jest w menu: Słowniki – Definicje dokumentów – [wskazać właściwy dokument] – zakładka 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

Okno wskazania oznaczenia umożliwia wybór odpowiedniego kodu ze słownika w polu Oznaczenie dokumentu dla JPK za pomocą listy rozwijanej lub z okna słownikowego wywoływanego przyciskiem strzałki:

Za pomocą pola Dodaj dla może zostać przypisany do:

 • tej definicji dokumentu
 • wszystkich definicji tego rodzaju
 • wszystkich definicji z tej grupy

 

Oznaczenie w ten sposób definicji dokumentu skutkować będzie każdorazowym przypisaniem kodu (lub kodów) podczas wystawiania danego dokumentu.


Definicje dokumentów FK

W module Finansowo-Księgowym istnieje możliwość dodania oznaczenia na definicji dokumentu. W tym celu okno edycji zostało rozbudowane o zakładkę Oznaczenie dokumentów dla JPK. Dodanie kodów odbywa się analogicznie jak w module HM.


Dokumenty HM – dokumenty sprzedaży/zakupu

System umożliwia wprowadzenie oznaczeń bezpośrednio na dokumentach sprzedaży/zakupu podczas ich wystawiania/ rejestracji. W tym celu zmodyfikowana została zakładka Zestawienie VAT, w sekcji „Oznaczenie dokumentów dla JPK” można ręcznie dodać pozycję ze słownika za pomocą opcji z menu dostępnego pod ikoną strzałki. Ponadto menu umożliwia podgląd przypisanych oznaczeń, usunięcie ich oraz wyświetlenie okna z pozycjami dokumentu, które wpłynęły na dodanie danego kodu.

 

Analogicznie, jak w przypadku dodawania oznaczeń do kartoteki, z tego poziomu również istnieje możliwość rozbudowania słownika za pomocą ikony Dodaj F3.


Dokumenty FK – Rejestracja sprzedaży/zakupu

Dla dokumentów kosztowych wystawianych w module Finansowo-Księgowym istnieje możliwość wprowadzenia kodów GTU i rodzajów transakcji na zakładce JPK, Powiązana, w sekcji Oznaczenie dokumentów. Oznaczenia należy dodać za pomocą opcji Dodaj oznaczenie z menu pod przyciskiem strzałki.


Grupowe oznaczanie dokumentów dla JPK

Dla łatwiejszej i szybszej obsługi kodów GTU w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż wprowadzono możliwość grupowego oznaczania dokumentów. Funkcjonalność ta jest dostępna z wielu poziomów systemu:

 • HM – Dokumenty sprzedaży/zakupu

Prawy przycisk myszy → Podstawowe → Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów → Oznaczenie dok. dla JPK

 • HM – Spis kartotek/Stany magazynowe

Prawy przycisk myszy → Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawienie danych → zakładka 12 Odwrotne obciążenie, MPP, Ozn. JPK → Oznaczenie dokumentów dla JPK

 • FK – Rejestracja sprzedaży/zakupu, Dokumenty źródłowe

Prawy przycisk myszy → Grupowa poprawa oznaczeń dla dokumentów JPK

 • FK – Rejestr VAT

Zestawienia → Rejestry VAT → Rejestr VAT w układzie JPK_V7 → wybór okresu sprawozdawczego → Zapisz → w oknie Rejestr VAT w układzie JPK-V7 zakładka dot. podatku należnego lub naliczonego → prawy przycisk myszy → Grupowa poprawa → Oznaczenie dok. dla JPK

Generowanie pliku JPK_V7


Nagłówek pliku

Wprowadzone na dokumentach oznaczenia zostaną przeniesione do pliku JPK_V7 generowanego w formacie xml. Funkcjonalność ta jest dostępna zarówno w module Handlowo-Magazynowym jak i Finansowo-Księgowym w: menu Sprawozdania → JPK → JPK_V7

W oknie edycyjnym nagłówka JPK_V7, analogicznie jak podczas tworzenia JPK we wcześniej strukturze, należy uzupełnić:

 • Pola obligatoryjne:
  • Struktura
  • Wariant
  • Cel złożenia, Data
  • Rodzaj daty
  • Konfigurator
 • Pola opcjonalne:
  • Opis
  • Uwagi

W przypadku rozliczania podatku kwartalnie, podczas generowania pliku w ostatnim miesiącu kwartału dane nagłówkowe zostaną rozbudowane o dodatkowe pola, w których należy wskazać pliki JPK_V7 za dwa poprzednie miesiące.

Program automatycznie wykrywa i dostosowuje pola oraz zakres danych do uzupełnienia w zależności od wskazanego okresu sprawozdawczego. Podczas tworzenia pliku za miesiąc, w którym wymagane jest podanie tylko danych ewidencyjnych, okno nagłówka nie będzie rozszerzone o pola JPK I. mies. i JPK II. mies. Pobrane zostaną również jedynie dane odpowiadające wymaganej w tym okresie strukturze. Dopiero po wskazaniu ostatniego miesiąca kwartału edycja danych zostanie rozbudowana, a zakres pobieranych danych rozszerzony o część deklaracyjną.


Kreator pliku xml

Po zdefiniowaniu i zapisaniu danych nagłówkowych automatycznie zostanie uruchomiony kreator JPK_V7, który w kolejnych krokach przeprowadzi użytkownika przez proces generowania i wysyłki pliku XML. Proces można przerwać w każdym momencie, a następnie powrócić do etapu, na którym został on ostatnio zakończony za pomocą przycisku z paska ikon:

 

Do nawigacji pomiędzy poszczególnymi etapami generowania pliku służą przyciski Wstecz oraz Dalej.

 

W kolejnym kroku należy zasilić plik danymi za pomocą przycisku Pobierz dane. Wybór tej opcji oznacza pobranie danych z rejestrów i zapisanie ich na moment użycia opcji.

Należy mieć na uwadze, że zmiany wprowadzane w rejestrze VAT nie są automatycznie wprowadzane do tworzonego pliku JPK, konieczne jest ponowne pobranie danych.

Status wykonania etapu oraz data wygenerowania danych wyświetlone zostaną w oknie kreatora.

Dane mogą być pobierane wielokrotnie, każde kolejne wykonanie tego kroku skutkuje nadpisaniem wygenerowanych wcześniej danych. Program w takim przypadku wyświetli komunikat ostrzegający:

Krok 3 umożliwia podgląd i edycję pobranych do deklaracji danych za pomocą przycisku Edycja pobranych danych.

 

W oknie edycyjnym dane prezentowane są w zakładkach dotyczących:

 • części deklaracyjnej:
  • Nagłówek
  • Podmiot
  • Deklaracja
 • części ewidencyjnej
  • Ewidencja VAT podatku należnego
  • Ewidencja VAT podatku naliczonego

Część danych w zakładkach jest dostępna do edycji, informuje o tym wartość Do edycji w kolumnie Typ edycji. Opcja poprawy dostępna jest za pomocą ikony lub w menu podręcznym.

Rekordy wyróżnione kolorem czerwonym zawierają błędne dane. Po pobraniu danych z systemu wyświetlony zostanie raport walidacji informujący o błędnych danych lub braku wymaganych pól,

Jest on również dostępny z poziomu okna edycyjnego pod ikoną Raport poprawności danych:

Informacja o poprawności danych w pliku prezentowana będzie w oknie kreatora w kroku 3.

Z poziomu okna edycyjnego danych istnieje również możliwość zmiany oznaczeń dokumentów dla JPK. Opcja dostępna jest na zakładkach dotyczących części ewidencyjnej, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Grupowa poprawa → Oznaczenie dokumentu dla JPK.

UWAGA!
Do pliku XML oznaczenia pobierane są z dokumentów istniejących w systemie, procedura ta pozwala na zachowanie spójności pomiędzy danymi z dokumentów źródłowych a danymi w pliku XML. Zmiany dokonywane na poziomie pliku nie są uwzględniane na dokumentach źródłowych znajdujących się w systemie. Użycie powyższej opcji powinno występować w szczególnych przypadkach (np. braku modułu Handlowo-Magazynowego) oraz powinno zostać uzupełnione o dokonanie zmian na dokumentach pierwotnych w celu zachowania zgodności danych.

 

W kolejnym kroku należy wygenerować plik za pomocą przycisku Generuj plik XML. W oknie zostaną wyświetlone informacje o dacie wygenerowania pliku i zgodności ze schematem XSD. Istnieje możliwość podglądu wygenerowane pliku pod przyciskiem Pokaż plik XML.

 

Plik może być generowany wielokrotnie, każde kolejne wywołanie tego procesu skutkuje nadpisaniem wcześniej zapisanych danych, a program przed rozpoczęciem ostrzega komunikatem o ponownym wygenerowaniu pliku XML.

Następnie należy zatwierdzić JPK za pomocą przycisku.

 

Po takiej operacji status JPK zostanie zmieniony na Zamknięty, Jego zmiana jest możliwa z poziomu okna plików JPK za pomocą opcji z menu pod prawym przyciskiem myszy → Otwórz

 

Ostatnim 6. etapem jest wysłanie pliku do Ministerstwa Finansów. W oknie tym jest możliwość pobrania oraz podglądu UPO:

Wygenerowany w kreatorze plik JPK_V7 można podejrzeć, zapisać i wysłać z poziomu okna nagłówków JPK:

Dodanie pliku XML z aplikacji zewnętrznej

Istnieje możliwość dodania pliku JPK w formacie xml wygenerowanego poza systemem Streamsoft. W celu należy założyć nagłówek JPK, zamknąć okno automatycznego Kreatora JPK, a następnie skorzystać z opcji Dodaj plik XML z dysku dostępnej w szczegółach okna, na zakładce Wygenerowane pliki XML. Opcje podglądu, wysyłki i pobrania UPO dla dodanego w ten sposób pliku JPK są takie same jak dla pliku wygenerowanego w programie Streamsoft.

Raport okresowy – oznaczenie „RO”

Nowa struktura JPK_V7 nakłada obowiązek oznaczania jako RO łącznego raportu okresowego z urządzeń fiskalnych. W systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż wprowadzono opcje umożliwiające oznaczenie dokumentów podlegających fiskalizacji i uwzględnienie ich w zbiorczym dokumencie wewnętrznym. Z uwagi na zalecenie Krajowej Informacji Skarbowej dokument wystawiany jest w ujęciu miesięcznym, system umożliwia również podział na miejsca sprzedaży.

W związku ze zmianami w przepisach nie zalecamy fiskalizacji wszystkich dokumentów sprzedaży, czyli stosowania ustawienia w konfiguracji systemu Ustawienia – Drukarka fiskalna – Ustawienia globalne – Fiskalizować wszystkie dokumenty sprzedaży na wartość TAK.”

Znacznik Dokument dla raportu okresowego (RO)

Na dokumentach sprzedaży dodano znacznik Dokument dla RO. Umożliwia on włączenie dokumentu do raportu okresowego sprzedaży (RO). Program automatycznie zaznacza pole w przypadku wystawienia dokumentów podlegających fiskalizacji, które:

 • nie posiadają przypisanego kontrahenta
 • przypisany kontrahent ma typ „Działalność” ale nie ma wskazanego numeru NIP
 • przypisany został kontrahent jednorazowy bez podania NIP
 • przypisany kontrahent posiada NIP, ale ma typ inny niż „Działalność” i nie jest kontrahentem jednorazowym

Dokumenty wystawiane w module Finansowo-Księgowym posiadają znacznik Dokument dla RO na zakładce 1 Pozycje

 

Uwaga!
Ręczna modyfikacja w/w pola (zaznaczenie/odznaczenie) spowoduje wyłączenie automatycznego działania programu na danym dokumencie. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na ostateczny status oznaczenia, gdyż pomimo spełnienia warunków modyfikowany dokument może nie zostać uwzględniony w raporcie okresowym (RO).

Istnieje możliwość wyciągnięcia na widok okna dokumentów sprzedaży kolumny Dok. dla RO z informacją, czy dany dokument posiada oznaczenie dot. RO.

System umożliwia grupowe ustawianie oznaczenia RO na dokumentach. W tym celu należy wybrać w menu pod prawym przyciskiem myszy Podstawowe –> Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów –> w polu Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO) wskazać odpowiednią wartość Tak/Nie

Dokument Raport okresowy (RO)

Nowa struktura pliku JPK_VAT nie przewiduje osobnego ewidencjonowania dokumentów fiskalnych, w tym zakresie obowiązkowe będzie sporządzenie raportu okresowego sprzedaży. Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zostały wyposażone w nową definicję dokumentu Raport okresowy (RO), który jest uwzględniany w pliku JPK_V7 i zbiorczo wykazuje sprzedaż z urządzeń fiskalnych.

Wystawienie raportu okresowego RO jest analogiczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i jest możliwe zarówno z modułu Handlowo-Magazynowego jak i Finansowo-Księgowego. W celu zabezpieczenia przed wystawianiem RO jednocześnie w modułach FK i HM w konfiguracji Systemu wprowadzono parametr Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres. Może on przyjąć wartości:

 • Jedno RO w obrębie HM i FK – możliwość wystawienia tylko jednego dokumentu RO w jednym z modułów. Jeśli raport zostanie wystawiony np. w module FK, to przy próbie wystawienia tego dokumentu w module HM pojawi się komunikat informujący, że istnieje już raport okresowy za dany okres.
 • Jeden RO w HM i jeden RO w FK – możliwość wystawienie jednego raportu sprzedaży za dany okres osobno w każdym z obu modułów.
 • Jeden RO w HM i wiele RO w FK – możliwość wystawienia jednego raportu RO w module HM oraz wielu raportów w module FK za ten sam okres
 • Wiele RO w obrębie HM i FK – możliwość wystawienia wielu raportów w obrębie obu modułów (np. osobnych RO dla każdego miejsca sprzedaży)

 

Uwaga!
Parametr ten działa w kontekście miejsca sprzedaży, co oznacza możliwość wygenerowania raportów okresowych RO, osobno dla każdego miejsca sprzedaży. W tej sytuacji w obrębie jednego modułu powstanie kilka RO, mimo ustawienia parametru w konfiguracji na wartość Jedno RO w obrębie HM i FK.

System posiada zabezpieczenie przed ponownym wystawieniem raportu okresowego. W przypadku próby dodania dokumentu pojawia się komunikat: W systemie znajduje się już raport okresowy sprzedaży (RO) na wybranym miejscu sprzedaży i dla wskazanego miesiąca. Zapisanie dokumentu nie jest możliwe.

 

System umożliwia wystawienie dokumentów fiskalnych po wygenerowaniu raportu okresowego RO. Dokument ten nie jest w żaden sposób aktualizowany, jednak system podczas pobierania danych do pliku JPK_V7 wykonuje weryfikację, w przypadku wykrycia dokumentu fiskanego bez powiązania z RO informuje o tym użytkownika w raporcie.

Moduł Handlowo-Magazynowy

W menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – w gałęzi Sprzedaż towarów handlowych dodana została definicja Raport okresowy sprzedaży (RO). Nie ma konieczności wskazywania na definicji dokumentu oznaczenia kodu towarów i usług w zakładce 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK – oznaczenie to jest automatycznie dodawane na dokument w momencie jego wystawiania.

W module HM definicja ta jest domyślnie aktywna. Dokument ten może również podlegać akceptacji, opcja aktywowana jest na zakładce 2 Dodatkowe.

Dokument RO zawiera pozycję z kartoteką wskazaną w konfiguracji Systemu: Ustawienia – Dokumenty – Uzupełnienia – Kartoteka dla pozycji dokumentu „Raport okresowy sprzedaży (RO)”. System domyślnie zakłada i ustawia kartotekę usługową SPRZEDAZ_FISK_RO. W trybie edycji parametru jest możliwość zmiany tej kartoteki na wybraną ze spisu kartotek usługowych.

W celu wygenerowania raportu należy wybrać standardową ikonę Dodaj F3 w oknie dokumentów sprzedaży oraz wybrać ze spisu dokumentów. Dokument wystawiany jest domyślnie na kontrahenta jednorazowego.

Za pomocą ikony lub opcji pod prawym przyciskiem myszy Dodaj F3 należy zaczytać na raport okresowy wartości z dokumentów oznaczonych jako Dok. dla RO.

W oknie Wybierz dokumenty dostępne są parametry:

 • Pobierz z wszystkich miejsc sprzedaży – w raporcie okresowym wystawianym na danym miejscu sprzedaży uwzględnione zostaną dokumenty ze wszystkich pozostałych miejsc, co skutkuje wygenerowanie jednego dokumentu RO. Odznaczenie tego pola spowoduje uwzględnienie jedynie dokumentów wystawionych na aktualnym miejscu sprzedaży, w przypadku fiskalizacji transakcji również w innych miejscach konieczne jest wygenerowanie osobnych raportów okresowych (parametr w konfiguracji Ustawienia – Księgowość – Ustawienia – Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres powinien być ustawiony na wartość Wiele RO w obrębie HM i FK)
 • Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów – Domyślnie w dokumencie RO do wyliczenia zestawienia VAT stosowany jest wzór analogiczny jak na raportach okresowych generowanych z drukarek fiskalnych (wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO). W związku z tym wystąpić mogą różnice groszowe pomiędzy dokumentem RO, a rejestrem VAT. Zaznaczenie parametru umożliwia wymuszenie wartości zestawienia VAT dokumentu RO na sumy odpowiednio NETTO, BRUTTO, VAT dla stawek VAT z powiązanych dokumentów. W celu dekretacji powstałych różnic dodano nową zmienną Odchylenie VAT dok. RO (VAT z zest. VAT – VAT dok.powiąza.), która umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy kwotami VAT dokumentu RO, a suma VAT z powiązanych z RO dokumentów.
 • Wybierz – pole pozwala na określenie typu dokumentów pobieranych do raportu okresowego:
  • Wszystkie oznaczone dokumenty
  • Tylko oznaczone paragony i faktury
  • Tylko oznaczone korekty

Do raportu okresowego sprzedaży pobierane są dokumenty fiskalne ze wskazanym miesiącem ewidencji VAT, za który generowane jest RO.

 

 

Dokumenty, z których wartości zostały pobrane do RO wykazane są w sekcji Dotyczy

 

Mimo, iż wartości na dokumencie RO są zaczytywane automatycznie, system daje możliwość wymuszenia kwot w zestawieniu VAT. Na zakładce Zestawienie VAT pod ikoną strzałki dostępne jest okno edycyjne pozwalające na ręczne wprowadzenie kwot. Po modyfikacji prezentacja kwot w tej sekcji zmienia kolor na czerwony.

Po zapisaniu raportu okresowego RO uwzględnione dokumenty otrzymują znacznik Dok. w RO. Informuje on, iż dany dokument został uwzględniony w raporcie. Dokumenty te są również wykazane w szczegółach dokumentu RO, w zakładce Powiązania

System umożliwia wydruk zapisanego raportu okresowego – opcja dostępna jest pod ikoną drukarki lub opcją w menu pod prawym przyciskiem myszy.Moduł Finansowo-Księgowy

Analogicznie jak w module HM dodana została definicja dokumentu Raport okresowy sprzedaży (RO). W module FK jego aktywność jest domyślnie wyłączona, z uwagi na brak możliwości fiskalizacji. Jeżeli istnieje potrzeba wystawienia raportu w module Finansowo-Księgowym należy aktywować ją za pomocą pola Aktywny na zakładce 1 Podstawowe

Dokument RO należy utworzyć za pomocą ikony Dodaj F3 i wyborze definicji ze spisu dokumentów. Dokument ten jest wystawiany na kontrahenta jednorazowego. Wprowadzenie wartości na RO możliwe jest poprzez:

 • Ręczne wprowadzenia wartości w zakładce 2 Dokument

 • Dodanie pozycji kosztowej i wprowadzenie wartości pozycji

 • Opcję pod prawym przyciskiem myszy –> Dodaj na podst. Dok. dla RO. W ten sposób pobrane zostaną dokumenty wystawione jedynie w module FK oznaczone jako Dok. dla RO wraz z powiązaniami.


Faktury uproszczone a RO

W Systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż paragon z NIP na kwotę do 450 PLN nie jest uwzględniany w raporcie okresowym sprzedaży. Mechanizm ten jest oparty na stanowisku organów podatkowych, które wystawiony w ten sposób dokument uznają za fakturę uproszczoną i nie nakładają w związku z tym obowiązku wystawiania odrębnej faktury sprzedaży. Winna ona zostać ujęta w JPK jako odrębna pozycja tym samym pomniejszając wartość sprzedaży paragonowej.

W odniesieniu do powyższych założeń, w konfiguracji Systemu usunięto parametr: Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Zabroń wystawiania faktury do paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona na TAK.

Faktury do paragonów a RO

Zafiskalizowana sprzedaż z paragonu wykazywana jest w raporcie okresowym sprzedaży RO, uwzględnianym w pliku JPK_V7. Wystawiona do takiego paragonu faktura jest ujmowana w pliku, jednak nie wpływa ona na wartość podsumowania ani nie pomniejsza sprzedaży paragonowej. Wykazanie dokumentu Fpar w pliku JPK_V7 ma charakter informacyjny.


Korekty dokumentów fiskalnych a RO
Od wersji systemu 9.0.352.42 umożliwiono uwzględnianie korekt dokumentów fiskalnych w raporcie okresowym RO. Na zakładce Zestawienie VAT dodano pole Dokument dla RO, które jest domyślnie zaznaczone.

Paczki PK

Format Paczki.pl został zmodyfikowany o dodanie pola „Dokument do RO”. Umożliwia ono:

 • Prawidłowy import dokumentów z oznaczeniem RO i bez oznaczenia
 • Oznaczenie zaimportowanych dokumentów, które nie posiadają znacznika „Dok.dla RO” ręcznie za pomocą operacji grupowej dostępnej w oknie Import danych do poleceń księgowania –> Pokaż zawartość paczki –> prawy przycisk myszy w oknie Dokumentów źródłowych –> Grupowa poprawa oznaczeń dokumentów dla JPK

Oknie edycji danych dodano znacznik Dokument dla raportu okresowego sprzedaży.

Po imporcie paczki i oznaczeniu odpowiednich dokumentów dla RO, można wygenerować raport okresowy pobierając wartość za pomocą opcji Dodaj na podst. dok. Dok dla RO.

RO w pliku JPK_V7

Nowa struktura pliku JPK_V7 nie uwzględnia pojedynczych dokumentów fiskalnych oznaczonych jako Dok. dla RO. Zgodnie z tym założeniem mechanizm pobierania danych w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż zaczytuje do pliku xml raporty okresowe sprzedaży RO. Podczas pobierania danych system weryfikuje istniejące w systemie dokumenty oraz wyświetla w raporcie informację o:

 • Dokumentach oznaczonych jako Dok. dla RO w danym okresie, które nie mają powiązania z raportem okresowym (nie są uwzględnione w RO)
 • Raportach okresowych, które nie zostały zaakceptowane

Po wygenerowaniu pliku raporty okresowe sprzedaży RO są widoczne w  podglądzie tabelarycznym, w zakładce 4 Sprzedaż

Definicja dokumentu raport okresowy RO została dodana w celu usprawnienia pracy użytkowników. System umożliwia również zaewidencjonowanie sprzedaży fiskalnej w pliku JPK_V7 za pomocą dowolnego dokumentu sprzedaży posiadającym oznaczenie RO.

Zestawienia VAT


Rejestry VAT

Do zestawień dostępnych w menu Zestawienia –> Rejestry VAT prezentujących dane w układzie innym niż JPK_V7 i JPK_VAT (np. Dostawa razem, VAT dostawa razem) dodany został znacznik Pokaż raport okresowy sprzedaż (RO), nie pokazuj paragonów zawartych w RO. Po jego zaznaczeniu dane w zestawieniu będą zawierały jedynie raporty okresowe, bez uwzględnionych w nich pojedynczych dokumentów fiskalnych.

W oknie zestawienia jest możliwość wyciągnięcia na widok kolumn Dok. dla RO oraz Dok.w RO


Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży

W celu porównania i uzgodnienia kwot NETTO, VAT, BRUTTO z dokumentów pobranych do raportu okresowego z kwotami dokumentu RO dodano Zestawienie dokumentów dla raportów okresowego sprzedaży. Dostępne jest ono w modułach:

 • Handlowo – Magazynowym, w menu Zestawienia – Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia
 • Finanse i Księgowość, w menu Zestawienia

Parametry zestawienia umożliwiają określenie miejsca sprzedaży, zakresu miesięcy VAT oraz typu porównywanych dokumentów.

W oknie zestawienia dodano:

 • filtry pomocnicze:
  • Paragony/dokumenty bez NIP
  • Paragony/dokumenty z NIP do 450 zł
  • Paragony/dokumenty z NIP powyżej 450 zł

 • Zestawienie pomocnicze „Porównanie wartości RO z suma dokumentów w RO”, które wykorzystuje zakres miejsc sprzedaży i zakres dat z zestawienia głównego

Wysyłka deklaracji na bramkę testową

W systemie umożliwiono wysyłkę wygenerowane pliku JPK_V7 na bramkę testową udostępniona przez Ministerstwo Finansów. W tym celu należy:

W konfiguracji Systemu dodano parametr Ustawienia – Obsługa – Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK przesyłanego do MF dla bramki testowej , w którym należy wskazać zapisany plik z rozszerzeniem .pem.

Podczas próby wysłania pliku JPK_V7 system wyświetli okno z wyborem docelowej bramki:

Czy artykuł był pomocny?