Finanse i Księgowość

 • Zestawienia – Zestawienie pozycji kosztowych. Dodano zestawienie dla pozycji kosztowych dzięki któremu możliwe jest wyfiltrowanie pozycji wg zadanych parametrów takich jak: miejsce zakupu, kontrahent, samochód lub słownik powiązany do pozycji kosztowej.

 • Dokumenty – Dokumenty SAD. Dodano możliwość wystawienie faktury wewnętrznej do dokumentu SAD. Faktura ta będzie uwzględniania w deklaracji VAT 7 oraz JPK-VAT po stronie podatku należnego.

 • Automaty. W module administratora dodano prawa do gałęzi automatów z modułu FK (Grupy automatycznych poleceń księgowania, rozliczeń międzyokresowych, przeksięgowań itp.). Prawa te działają dla nagłówka automatu jak i dla pozycji – podobnie jak jest to w definicjach dekretów i ich pozycjach.

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu. Od teraz faktura wewnętrzna dla faktur DTPN będzie zachowywać się podobnie jak faktura wewnętrzna dla dostaw wewnątrzwspólnotowych. Oznacza to, że wystawiając fakturę DTPN na której nie ma wartości na ewidencjach dot. odwrotnego obciążenia, program nie wystawi faktury wewnętrznej, natomiast przy edycji dokumentu źródłowego wyświetlone zostanie pytanie czy wystawić dok. wew.

 • Od teraz opcja “Wycofanie zatwierdzenia” będzie dostępna da deklaracji VAT, PIT, CIT. Ponadto dodano nowe prawa: “…\Wspólne\Sprawozdania\Deklaracje VAT, PIT, CIT\Zatwierdź deklarację” i “…\Wspólne\Sprawozdania\Deklaracje VAT, PIT, CIT\Wycofanie zatwierdzenia deklaracji”, które będą uwzględniane podczas zatwierdzania deklaracji oraz używania opcji “Wycofanie zatwierdzenia”.

 

 • W menu “System – Dane Firmy” okno edycyjne, zakładka “5 Dane do PIT-ów, wydruków” sekcję “Osoba odpowiedzialna za wypełnienie PIT” zastąpiono nową “Osoby odpowiedzialne za wypełnienie deklaracji”. Po reorganizacji bazy w nowej sekcji będzie się znajdowała osoba która była wskazana poprzednio. Dane tej osoby będą wskazywane w deklaracji domyślnie. Ponadto istnieje możliwość dodania kolejne osoby, które będzie można powiązać z operatorem. Od teraz w przypadku logowania się operatora, który jest powiązany z osobą odpowiedzialną za wypełnienie deklaracji, to dane tego operatora będą podpowiadane na deklaracjach nie zaś domyślnej osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji. W przypadku gdy na liście osób odpowiedzialnych za wypełnienie deklaracji będzie się znajdywało więcej niż jeden wpis, to podczas dodawania nowej deklaracji z modułu Finansowo-Księgowego system poprosi o wskazanie osoby do deklaracji w parametrach deklaracji. Wcześniej podczas każdej poprawy dokumentu dane osoby były przepisywane z danych firmy na deklarację, od teraz będzie się to działo tylko podczas dodawania nowej deklaracji.

 

 

 • Słowniki – Definicje dokumentów.
  • Na definicji dokumentów Sprzedaży/Zakupu dodano możliwość zaznaczenia parametru „Obsługa NETTO w walucie, VAT w PLN”, znacznik jest dostępny w modułach Fk i HM. Zaznaczenie opcji skutkuje wygenerowaniem automatycznego przeniesienia VAT-U w PLN podczas wystawiania dokumentu w walucie. Informacja ta będzie widoczna na zakładce „Rozrachunki” dokumentu sprzedaży/zakup lub odpowiednio na oknie potwierdzenia dokumentu HM

 

 • Dodatkowo istnieje możliwość wystawienia ręcznego Przeniesienia VAT z poziomu: Rozrachunki – Przeniesienia rozrachunków.

 

 • Umożliwiono edycje parametru: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) został poddany edycji z poziomu: Należności i zobowiązania. Informacja ta przenoszona jest również przez dokument przeniesienia rozrachunków oraz na dokumencie Bilansu otwarcia rozrachunków
 • Dodane zostało również prawo w Module Administratora : “Zmiana Mechanizmu podzielonej płatności”. Parametr w konfiguracji “Ustawienia – Księgowość – Rejestracja sprzedaży/zakupu został przeniesiony do praw w Module Administratora.

 

 • Dodano nową deklarację CIT-8 (28).

 • Sprawozdania- Deklaracje – VAT-14. Wprowadzono nową wersję deklaracji VAT-14(3).

 

 • Połączono opcje “Szczególne przypadki dokumentów” oraz “Oznaczenia dokumentów dla JPK”. Teraz opcja będzie nazywać się “Oznaczenia dokumentów dla JPK”. Określenie oznaczeń, które pobierane są na dokument może obywać się poprzez określenie oznaczenie na definicji dokumentu lub określenie oznaczenia na kartotece. Istnieje również możliwość ręcznego oznaczenia na dokumencie

 

 • Dokumenty – Import/Eksport danych do poleceń księgowania. Zaktualizowano format paczki.pk do eksportu/importu dokumentów między oddziałami. Od tej pory dane w paczce będą zawierać również wprowadzone na dokumentach informacje dot. „Oznaczeń dokumentów”. Dane te będą niezbędne podczas generowania pliku JPK_V7, który zacznie obowiązywać 1.10.2020 r.

 • Dla deklaracji “CIT-8 (28)” w przypadku gdy w polu “5. Do” zostanie wpisana data większa niż ” 2020-02-06 “, to XML (zawierający deklarację) przesłany do urzędu będzie generowany już wg. nowego schematu “CIT-8(28)_v2-0E”.

 • Rozbudowano funkcjonalność Oznaczeń dokumentów dla JPK. Opcja dostępna jest w oknie dokumentu – zakładka 6 Inne, Powiązania – sekcja Oznaczenie dokumentów dla JPK – Dodaj oznaczenie. Możliwe jest wskazanie wielu oznaczeń i dodanie ich za pomocą ikony potwierdzenia. Funkcjonalność ta jest obsługiwana również na dokumentach wystawianych w module Handlowo-Magazynowym (zakładka Inne – sekcja Oznaczenia dokumentów dla JPK)

 

 

 • Udostępniono nową deklarację “VAT-UE (5)”. Nowa deklaracja obowiązuje od czerwca 2020.

 

 • Udostępniono nową deklarację “VAT-UEK (5)”.

 

 • Od teraz przed utworzeniem korekty deklaracji “VAT-UEK (5)” będzie pojawiało się okno, w którym użytkownik będzie mógł wprowadzić dane osoby odpowiedzialnej za jej wypełnienie. Uwaga! Przy późniejszej poprawie tej deklaracji okno, to nie będzie prezentowane.

 

 • Dodano obsługę nowego pliku JPK_V7. Połączył on dotychczas składane odrębnie informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Nowy jednolity plik kontrolny: JPK_V7M (miesięczny) oraz JPK_V7K (kwartalny) obowiązywać zacznie od października 2020. Opcja dostępna jest w Menu “Sprawozdania – JPK – JPK_V7”.

Generowanie JPK_V7 odbywa się analogicznie jak JPK-VAT. Należy dodać nagłówek JPK z odpowiednimi parametrami.

 

Po zapisaniu nagłówka uruchomi się kreator, który w kolejnych krokach przeprowadzi użytkownika przez proces generowania i wysyłki pliku XML.

 

W każdej chwili mamy możliwość przerwania etapu oraz powrotu do kreatora poprzez kliknięcie w ikonę.

Szczegółowy opis opcji dostępny jest w instrukcji na Portalu Klienta „Nowy plik JPK_V7” pod linkiem: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/nowy-plik-jpk_v7/

 

 • Wprowadzono możliwość łączenia kilku plików JPK_V7 w jeden i wysłanie jednego zbiorczego pliku do Urzędu skarbowego. Po dodaniu podstawowych danych na nagłówku JPK, należy przejść na zakładkę 4 Pliki JPK oraz poprzez ikonę Dodaj wprowadzić pliki wyeksportowane z innego programu.

Istnieje możliwość zaznaczenia opcji „Przy generowaniu dodaj dane tylko z plików”, w tym przypadku przy pobieraniu danych do JPK system pobierze je tylko z załączonych plików, pominie natomiast dane wprowadzone w systemie.

 

 • Słowniki – Kontrahenci – W słowniku kontrahentów dodano zakładkę 16 Oznaczenia JPK umożliwiającą dodanie Oznaczeń dokumentów dla JPK. Będą one przenoszone na dokumenty wystawiane dla danego kontrahenta.