Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Rozbudowano opcję Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów (Alt+C). Na zakładce 1 Podstawowe dodano parametr Data obowiązywania, umożliwiający określenie daty obowiązywania wskazanej grupy dokumentów lub usunięcie wprowadzonej daty poprzez pozostawienie pustego pola. Opcja jest dostępna jest dla dokumentów:
  • Zamówienia od odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zamówienia wewnętrzne

 

 • Wprowadzono modyfikację w zakresie zmiany stawki VAT dla kontrahenta z UE na dokumentach:
  • Zamówienia od odbiorców
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia do dostawców
  • Zapytania ofertowe do dostawców

  W konfiguracji systemu dodano parametr: Przy wystawianiu zamówień od odbiorców/do dostawców i ofert z parametrem def. dok. pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE” na “TAK” podpowiedz stawki zgodne z procesem dla kraju kontrahenta.

  Parametr ten działa w kooperacji z parametrem definicji dokumentu Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE. W przypadku włączonego nowego parametru w konfiguracji, system podpowie zerową stawkę VAT dla zamówienia wystawionego dla kontrahenta UE, a użytkownik będzie miał możliwość wyboru innej stawki VAT. Przy włączonym parametrze w definicji dokumentu oraz wyłączonym nowym parametrze w konfiguracji, przy dodawaniu pozycji zamówienia na kontrahenta UE system podpowie standardową stawkę VAT dla danej kartoteki (23%, 8% etc.)

  Uwaga! Dla nowo utworzonych baz, parametr ten przyjmie wartość TAK. Dla baz działających, w celu zachowania kompatybilności, domyślną wartością parametru jest NIE.

 

 • Rozszerzono działanie parametru w konfiguracji systemu Ustawienia – Dokumenty – Akceptacje – Sposób akceptacji dokumentów o dokumenty Zapytania ofertowe do dostawców. Od teraz, jeśli ww. parametr posiada wartość Wg definicji dokumentu, to w definicji dokumentu Zapytanie ofertowe do dostawców na zakładce 2Dodatkowe pojawią się opcje: Dokument wymaga akceptacji oraz Drukować dokument niezaakceptowany.

 

 • Rozbudowano mechanizm anulowania dokumentów:
  • Sprzedaży (z wyjątkiem dokumentów pro forma, w przygotowaniu, wzorców)
  • Zakupu
  • Magazynowych

  Dodano weryfikację, czy anulowany dokument ma zerową wartość w polu Suma ogółem. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku, gdy dokument o statusie Anulowany zostaje edytowany poprzez zmianę kontrahenta i dodanie pozycji.

 

 • W szczegółach okna Stany magazynowe, na zakładce Zamówienia (+) dodano kolumny Akceptacja oraz Podlega akceptacji.

 

 • W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży umożliwiono wyświetlanie kolumny EAN domyślny. Opcja jest dostępna na zakładce 0 w menu kontekstowym – Widok – Kolumny w tabeli. Kolumna zaprezentuje EAN kartoteki oznaczony jako domyślny.

 

 • Dla dokumentów zakupu rozszerzono opcję Grupowe ustawianie bonifikaty, cechy i stawki VAT dostępną w oknie edycyjnym, w menu pod prawym przyciskiem myszy → Podstawowe. Dodano pole Rodzaj ewidencji VAT umożliwiające zmianę sposobu odliczenia VAT dla wszystkich lub zaznaczonych pozycji. Zmiana rodzaju ewidencji VAT dotyczy tylko dokumentów importu zakupu i nabycia wewnątrzwspólnotowego.