Moduł DMS

 • Wprowadzono zmiany w zakresie atrybutów do obiegu DMS. Dodano możliwość definiowania dodatkowych atrybutów dla obiegu zewnętrznego. W tym celu w menu Słowniki wprowadzony został słownik Atrybuty obiegu.

  Zawiera on predefiniowane atrybuty dostępne z poziomu definicji Rodzaju obiegu dokumentu – na zakładce Atrybuty oraz dodatkowo:

  • Nazwa banku
  • Numer konta
  • Kwota do przelewu
  • Nazwa banku (VAT)
  • MPP
  • Kwota VAT


  Słownik ma charakter otwarty i umożliwia definiowanie przez użytkownika nowych atrybutów typu: tekst, liczba (całkowita lub o określonej precyzji), logiczny lub data. Dla wszystkich atrybutów dodano mechanizmy ograniczające uprawnienia do edycji wartości atrybutów w kontekście określonego użytkownika lub grupy użytkowników.

  Kontrola ta definiowana może być dwupoziomowo:

  • w Module Administratora za pomocą prawa do opcji dla grup użytkowników → Firma→ …→ Kontrola uprawnień w kontekście etapu i operatora wprowadzającego wartość i/lub
  • w definicji Atrybutu obiegu na zakładce Uprawnienia, gdzie dostępne są trzy poziomy uprawnień: Brak prawa, Oglądanie oraz Oglądanie i edycja. Od uprawnień tych uzależniona będzie widoczność atrybutu w oknach DMS – Obieg i DMS – Akceptacja obiegu.

  Szczegółowy opis kontroli uprawnień od edycji wartości atrybutów znajduje się w linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/kontrola-uprawnien-do-edycji-wartosci-atrybutow-w-obiegu-dms/

 

 

 • W definicji Ścieżki akceptacji umożliwiono zdefiniowanie przekazania do inicjatora (rodzaj przekazania Ad-Hoc) na etapie akceptacji. Dodatkowo obecne przekazanie Ad-Hoc do operatora lub grupy rozszerzono o możliwość określenia jednej z wartości:
  • Operator lub grupa – wybór tej wartości zachowa dotychczasowe działanie parametru, co oznacza, że podczas akceptacji pojawi się okno z wyborem rodzaju słownika: Operatorzy lub Grupy operatorów. Następnie aktualny operator wskaże kolejny etap akceptacji w wybranym wcześniej słowniku.
  • Operator – podczas akceptacji obiegu od razu wyświetlony zostanie słownik Operatorzy celem wskazania kolejnego etapu akceptacji
  • Grupa operatorów – podczas akceptacji obiegu od razu wyświetlony zostanie słownik Grupy operatorów celem wskazania kolejnego etapu akceptacji

 

 • Usprawniono funkcjonalność Zapisz do pliku dostępną dla dokumentacji dołączanej do obiegu DMS. Od teraz działanie opcji obejmuje również metodę przechowywania dokumentacji jako ścieżki do pliku. Użycie opcji Zapisz do pliku w stosunku do dokumentacji przechowywanej w tej formie skutkować będzie skopiowaniem pliku z lokalizacji zapisanej jako link do katalogu określonego przez użytkownika.