Moduł DMS

 • Wprowadzono modyfikacje w mechanizmie zmiany ścieżki akceptacji obiegu DMS na etapie inicjatora. Od teraz podczas zmiany ścieżki akceptacji przez inicjatora za pomocą opcji Wybierz ścieżkę akceptacji dostępnej w oknie obiegu DMS, na zakładce 3 Ścieżka akceptacji, system usunie wartości atrybutów za wyjątkiem tych wprowadzonych przez inicjatora. Wprowadzona zmiana ma zastosowanie w przypadku, gdy obieg DMS zostanie wycofany do wcześniejszych etapów, np. w celu poprawy błędnie wskazanej ścieżki akceptacji.

 

 • Rozszerzono możliwości ścieżki akceptacji Ad-Hoc w kontekście przekazania do grupy operatorów. Od teraz podczas przekazania obiegu DMS na etap akceptacji ze wskazaniem grupy operatorów, system wyświetli okno Dodatkowe parametry, w którym użytkownik ma możliwość wskazania liczby wymaganych akceptacji, np. 1 z 3.

 • Wprowadzono zmiany w zakresie atrybutów do obiegu DMS. Dodano możliwość definiowania dodatkowych atrybutów dla obiegu zewnętrznego. W tym celu w menu Słowniki wprowadzony został słownik Atrybuty obiegu.

  Zawiera on predefiniowane atrybuty dostępne z poziomu definicji Rodzaju obiegu dokumentu – na zakładce Atrybuty oraz dodatkowo:
 • Nazwa banku
 • Numer konta
 • Kwota do przelewu
 • Nazwa banku (VAT)
 • MPP
 • Kwota VAT


Słownik ma charakter otwarty i umożliwia definiowanie przez użytkownika nowych atrybutów typu: tekst, liczba (całkowita lub o określonej precyzji), logiczny lub data. Dla wszystkich atrybutów dodano mechanizmy ograniczające uprawnienia do edycji wartości atrybutów w kontekście określonego użytkownika lub grupy użytkowników.

Kontrola ta definiowana może być dwupoziomowo:

 • w Module Administratora za pomocą prawa do opcji dla grup użytkowników → Firma→ …→ Kontrola uprawnień w kontekście etapu i operatora wprowadzającego wartość i/lub
 • w definicji Atrybutu obiegu na zakładce Uprawnienia, gdzie dostępne są trzy poziomy uprawnień: Brak prawa, Oglądanie oraz Oglądanie i edycja. Od uprawnień tych uzależniona będzie widoczność atrybutu w oknach DMS – Obieg i DMS – Akceptacja obiegu.

Szczegółowy opis kontroli uprawnień od edycji wartości atrybutów znajduje się w linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/kontrola-uprawnien-do-edycji-wartosci-atrybutow-w-obiegu-dms/

 

 

 • W definicji Ścieżki akceptacji umożliwiono zdefiniowanie przekazania do inicjatora (rodzaj przekazania Ad-Hoc) na etapie akceptacji. Dodatkowo obecne przekazanie Ad-Hoc do operatora lub grupy rozszerzono o możliwość określenia jednej z wartości:
  • Operator lub grupa – wybór tej wartości zachowa dotychczasowe działanie parametru, co oznacza, że podczas akceptacji pojawi się okno z wyborem rodzaju słownika: Operatorzy lub Grupy operatorów. Następnie aktualny operator wskaże kolejny etap akceptacji w wybranym wcześniej słowniku.
  • Operator – podczas akceptacji obiegu od razu wyświetlony zostanie słownik Operatorzy celem wskazania kolejnego etapu akceptacji
  • Grupa operatorów – podczas akceptacji obiegu od razu wyświetlony zostanie słownik Grupy operatorów celem wskazania kolejnego etapu akceptacji

 

 • Usprawniono funkcjonalność Zapisz do pliku dostępną dla dokumentacji dołączanej do obiegu DMS. Od teraz działanie opcji obejmuje również metodę przechowywania dokumentacji jako ścieżki do pliku. Użycie opcji Zapisz do pliku w stosunku do dokumentacji przechowywanej w tej formie skutkować będzie skopiowaniem pliku z lokalizacji zapisanej jako link do katalogu określonego przez użytkownika.