Od wersji 14.3.367.18 w systemach Streamsoft wprowadzono zmiany w zakresie tworzenia oraz edycji atrybutów obiegu. Prawa do edycji i podglądu wartości atrybutów stosowane mogą być w kontekście danego atrybutu oraz grup użytkowników. Wprowadzone zmiany zwiększają bezpieczeństwo akceptowanych danych na poszczególnych etapach ścieżki akceptacji.

Kontrola uprawnień edycji wartości atrybutów w systemie

Zgodnie z podstawowym założeniem funkcjonalności operator wprowadzający wartość atrybutu staje się jej właścicielem. Oznacza to, że odpowiada on za prawidłowość wprowadzonych danych i są systemowo zabezpieczone przed zmianą ich wartości przez nieuprawnionych użytkowników.

Edycja wartości atrybutów ograniczona jest do operatora, który wprowadził wartość na dany obieg DMS i tylko na etapie akceptacji, na którym ta wartość została wprowadzona. Mechanizm obejmuje wszystkie atrybuty ze słownika – predefiniowane oraz utworzone przez użytkowników. Jeśli w definicji atrybutu, dla danych użytkowników ustawione będą uprawnienia podglądu/edycji, to w oknie akceptacji widoczna będzie ikona informująca o użytkowniku, który wprowadził wartość atrybutu wraz z datą i godziną wpisu.

W przypadku, konieczności poprawy wartości atrybutu, do którego edycji aktualny operator nie ma uprawnień, konieczne jest wycofanie ścieżki akceptacji aż do etapu, na którym wartość została pierwotnie wprowadzona.

Prawo do opcji w Module Administratora

Uprawnieniami do modyfikacji wartości atrybutów sterować można w Module Administratora za pomocą prawa do opcji dla grup użytkowników:

Prawa → Firmy… → DMS – Akceptacja obiegu → Wartości atrybutów Kontrola uprawnień w kontekście etapu i operatora wprowadzającego wartość:

  • Nadane prawo – oznacza, że poza operatorem, który wprowadził wartość atrybutu, pozostali użytkownicy nie mogą go edytować. Jednocześnie operator wprowadzający może modyfikować wartość atrybutu tylko na tym etapie akceptacji, na którym atrybut został przez niego uzupełniony.
  • Zabrane prawo – oznacza, że użytkownicy należący do grupy mają możliwość edycji atrybutów wprowadzonych przez innych operatorów i na każdym etapie akceptacji.

Uwaga!

Grupa użytkowników Administratorzy domyślnie posiada prawa do wszystkich opcji, co skutkuje brakiem możliwości edycji wartości atrybutów wprowadzonych przez innych operatorów.

Uprawnienia atrybutów

W definicji atrybutu na zakładce 2 Uprawnienia możliwe jest zdefiniowanie praw w kontekście określonego użytkownika lub grupy użytkowników. Dostępne są trzy poziomy uprawnień: Brak prawa, Oglądanie oraz Oglądanie i edycja. Użytkownicy i grupy, dla których zdefiniowano indywidualne prawa widoczni są w sekcji Uprawnienia.

Pole Prawa pozostałych służy do określenia uprawnień dla użytkowników, którzy nie zostali wymienieni w sekcji wyżej. Domyślnie wartość tego pola ustawiona jest na F2, F5 – Oglądanie i edycja.

Uwaga!

Uprawnienia te są podrzędne w stosunku do prawa do opcji Kontrola uprawnień w kontekście etapu i operatora wprowadzającego wartość, dostępnego w Module Administratora. Oznacza to, że w procesie weryfikacji uprawnień system w pierwszej kolejności sprawdza, czy grupa, do której należy dany użytkownik, posiada prawo do opcji. Następnie w zależności od uprawnień tej grupy, stosuje prawo do podglądu i edycji atrybutu.

Poniżej schemat działania systemu w zależności od posiadania prawa do opcji w grupie użytkowników oraz poziomu uprawnień nadanego w definicji atrybutu.

Czy artykuł był pomocny?