Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W module administratora dodano następujące prawa do opcji:
  • Prawa\Firmy\Firma\Streamsoft\Zarządzanie produkcją\Słowniki\Składniki ceny standardowej.
  • Prawa\Firmy\Firma\Streamsoft\Zarządzanie produkcją\Zarządzanie produkcją\Kanban transportowy.
  • Prawa\Firmy\Firma\Streamsoft\Zarządzanie produkcją\Zarządzanie produkcją\Karta pracy zasobu.

 

 • TPP – Operacje technologiczne – Grupowe ustawienie danych – Umożliwiono zmianę danych surowców, materiałów pomocniczych, odpadów, produktów bez konieczności podania kartoteki.

 • TPP – Operacje technologiczne – Grupowa poprawa operacji. Opcja została rozbudowana o możliwość wskazania partii dla TPZ za pomocą pola „Partia dla TPZ” znajdującego się na zakładce 6 Zasoby. Dotychczas wskazanie tego parametru możliwe było podczas pojedynczej edycji operacji.

 

 • Usprawniono funkcjonalność „Harmonogramowanie szczegółowe” w zakresie graficznego oznaczania zleceń produkcyjnych na wykresie. W przypadku wygenerowania harmonogramu lub jego ręcznej edycji, zlecenia dla których termin z zamówienia będzie przekroczony, od razu zostaną oznaczone ikoną wykrzyknika. Informacja o tym będzie zawarta również w raporcie. Modyfikacja ta dotyczy strategii „Wstecz” i „W przód”. Dla strategii „Wstecz” tak jak dotychczas przekroczenie terminu ze zlecenia oznacza niedopuszczalny harmonogram.

 

 • W sekcji „Lista zleceń do harmonogramowania” dodana została opcja „Sortuj” (dostępna w menu kontekstowym i pod przyciskiem F4). Umożliwia ona m.in. sortowanie tabeli z listą zleceń po wielu kolumnach, przesunięcie sortowanej kolumny na początek oraz wskazanie sposobu sortowania rosnąco/malejąco.

Handlowo-Magazynowy

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców.
  Dodano możliwość wyświetlania zamówień z wielu miejsc sprzedaży. W tym celu należy włączyć filtr “Wiele miejsc sprzedaży” (przycisk obok ikony wyboru miejsc sprzedaży). Pojawi się wówczas słownik miejsc sprzedaży, na którym można wskazać wiele rekordów (maksymalnie 50).

 

Po włączeniu filtru przed dodaniem dokumentu, system wyświetli okno z wyborem miejsca sprzedaży, z którego ma zostać wystawione zamówienie.

Uwaga: Przy włączonym filtrze niedostępne są opcje: “Pokaż okno powstałych WZ po realizacji” oraz “Realizuj i wystaw Fa”.

 • Sprzedaż – Panel szybkiej sprzedaży – Dodaj – Kontrahent- Dodaj.
  Na oknie edycyjnym kontrahenta dodano możliwość wyboru kraju.

 

 •  Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Organizacja danych – Sposób dodawania pozycji. Umożliwiono dodawanie pozycji za pomocą sposobu “Ze słownika z edycją ilości i dodaniu po zamknięciu”.

 

 •  Sprzedaż – Grupowa realizacja WZ – Realizuj.
  W oknie „Realizacja dokumentów” dodano możliwość określenia daty sprzedaży i jej rodzaju.

 

 •  System – Obiekty oznaczone.
 • Rozszerzono paletę kolorów oznaczania obiektów.
  Obowiązują kolory: Zielony, Żółty, Czerwony, Różowy, Brązowy, Niebieski, Szary.

 

 • Zmieniono sposób oznaczania obiektów w systemie. Wcześniej oznaczenie obiektu odbywało się za pomocą lewego przycisku myszy. Od teraz wybór oznaczenia jest możliwy pod prawym przyciskiem myszy, gdzie z wyświetlonej palety należy wybrać kolor.

 

 •  Wprowadzono możliwość grupowej zmiany koloru dla zaznaczonych obiektów. Opcja dostępna w menu kontekstowym okna “Organizacja danych – Oznacz zaznaczone”.

 • Wprowadzono zmiany w definicjach dokumentów z grup “Zamówienia do dostawców” oraz “Zapotrzebowanie wewnętrzne”. W oknie edycji definicji, na zakładce „2 Dodatkowe” dodano parametry:
  • Domyślny dok. dyspozycji do wystawiania – umożliwia ustawienie domyślnego dokumentu dyspozycji wystawianego w wyniku realizacji zamówienia do dostawcy/zapotrzebowania wewnętrznego
  • Stan generowanego dokumentu dyspozycji – pole służy do określenia domyślnego statusu dokumentu dyspozycji wskazanego w polu „Domyślny dok. dyspozycji do wystawienia”. Opcja ta widoczna jest oknie edycyjnym definicji dokumentu gdy wartość parametru „Stan dokumentu dyspozycji generowanego z dokumentu HM” znajdującego się w konfiguracji programu ustawiony zostanie na wartość „Według definicji dokumentu” ( “menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Logistyka – Ustawienia – Stan dokumentu dyspozycji generowanego z dokumentu HM”)

 

 • Nowe wydruki dokumentów, które są rejestrowane do bazy dodatkowych dokumentów w postaci plików PDF widoczne będą teraz na dokumencie w sekcji “Dokumentacja” jako predefiniowany rodzaj dokumentacji “Wydruk HM”.

W celu automatycznego podpięcia pliku w sekcji „Dokumentacja” konieczne jest ustawienie parametru: „System – Konfiguracja – Ustawienia – Wydruki – Wydruki definiowane – Rejestruj wydruki w bazie dodatkowych dokumentów” na wartość TAK.

 • Uaktualniono zbiór kodów rodzajów transakcji, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. W menu „Słowniki – Słowniki dla dokumentów – Kody rodzajów transakcji” domyślnie wyświetlany jest słownik aktualnie obowiązujących kodów wraz z ich opisami. Za pomocą opcji „Rodzaj”, dostępnej na pasku ikon lub opcji pod prawym przyciskiem myszy, istnieje możliwość zmiany wyświetlanego słownika na aktualny lub archiwalny.

 

 • Nowe kody rodzajów transakcji należy stosować od zgłoszeń INTRASTAT składanych za styczeń 2022 roku.

 

 • Dodano parametr “Dodaj prefix ze stawką VAT podczas wydruku fisk.”. (menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Dodaj/Popraw – zakładka 10 Inne).

 

Włączenie tego parametru spowoduje dodanie identyfikatora stawki VAT (bez znaku “%” oraz bez spacji) przed indeksem, identyfikatorem oraz nazwą kartoteki wysyłaną na drukarkę fiskalną.
Parametr ten dodano również do opcji grupowej edycji danych kartoteki (Spis kartotek magazynowych – PPM – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 7 Inne).

 

Dodatkowo na oknie spisu kartotek magazynowych oraz stanów magazynowych istnieje możliwość wyświetlenia wartości tego parametru w kolumnie “Dodaj prefix ze st. VAT podczas wydr. fisk.” (Stany magazynowe/Spis kartotek magazynowych – PPM – Widok – Kolumny w tabeli).

 

Parametr ten powstał w związku z wprowadzeniem przez rząd programu tarczy antyinflacyjnej, która polega na czasowej zmianie stawek VAT na niektóre towary w okresie od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2022. Drukarki fiskalne ze względu na swoją specyfikację nie będą w stanie wydrukować paragonu z taką samą nazwą towaru po planowanym powrocie do obowiązujących poprzednio stawek VAT. W związku z powyższym sugerowany termin włączenia wskazanego parametru dla kartotek, którym wprowadzono nowe stawki to 1.02.2022 oraz wyłączenie go w dniu zakończenia obowiązywania tarczy antyinflacyjnej.

 • Usprawniono działanie przypisywania kraju pochodzenia do kartoteki za pomocą grupowej edycji danych (menu Słowniki – Spis kartotek magazynowych – Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawianie danych – zakładka 5 Intrastat).

Wybór kraju pochodzenia kartoteki dopisywany jest do listy i ustawiany jako domyślny.

 • Dodano opcję “Generuj dokumenty dyspozycji” na oknach dokumentów magazynowych PZ/WZ (menu Magazyn – Dokumenty magazynowe PZ / Dokumenty magazynowe WZ). Opcja dostępna jest na pasku ikon oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy: Dodatkowe – Generuj dokumenty dyspozycji

 

 • W konfiguracji systemu dodano parametr „Podpowiedz drukarkę domyślną z systemu Windows” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki)

 

Domyślnie parametr przyjmuje wartość “NIE”. Po aktywacji parametru program każdorazowo po uruchomieniu będzie ustawiał drukarkę na domyślną drukarkę z systemu Windows. Wcześniej program, po każdym uruchomieniu, ustawiał w opcjach wydruku ostatnio zapamiętane urządzenie. W przypadku, gdy operator zmieni drukarkę w opcjach wydruku danego dokumentu, do czasu ponownego uruchomienia programu zapamiętana zostanie drukarka ustawiona przez operatora.

 • Wprowadzono aktualne wpisy do słownika kodów CN dla roku 2022 (menu Słowniki – Słowniki dla kartotek – Kody CN).

 

 • Na dokumentach “Oferty dla odbiorców” oraz “Zapytania ofertowe od odbiorców” (dostępnych w menu Sprzedaż – Zapytania ofertowe od odbiorców/Oferty dla odbiorców), na zakładce „Zestawienie VAT” dodano obsługę pól:
  • “Kraj nadania”
  • “Kraj przeznaczenia”
  • “Kraj stawek VAT”

Opcja umożliwia procesowanie takich dokumentów dla transakcji OSS.

 

 • Dodano obsługę faktur zaliczkowych dla transakcji OSS i deklaracji VIU-DO:
  • Na oknie edycyjnym dokumentu dodano pola:
   • Kraj nadania,
   • Kraj przeznaczenia,
   • Kraj stawek VAT.
  • Jeżeli spełnione zostały warunki dla transakcji OSS, to system automatycznie ustawia oznaczenie JPK dla dokumentu OSS_WSTO.

 

W celu prawidłowego zaczytania stawek VAT na dokumencie Fzal konieczne jest ustawienie w konfiguracji systemu parametru: “Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Umożliwiaj wystawienie faktury zaliczkowej wg stawek VAT podanych na zamówieniu – TAK / Stawki VAT ustalane są na podstawie aktualnych stawek VAT kartotek z zamówienia – NIE” na wartość „TAK” oraz zaznaczenie pola „Stawki VAT zaliczki wg stawek na zamówieniu” w oknie wprowadzania kwoty zaliczki.

 •  Uwzględniono faktury zaliczkowe podczas pobierania danych do deklaracji VIU-DO.

 

 • W filtrze „Zakres dat” na oknach przeglądania danych dodano następujące predefiniowane wartości: “Poprzedni miesiąc”, “Ostatnie 3 miesiące”, “Ostatnie 12 miesięcy”, “Aktualny rok”.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży. Po wywołaniu okna „Opcje drukarki fiskalnej” program będzie się automatycznie ustawiał na przycisku “Drukuj dokument”.

Moduł CRM

 • CRM – Drzewo zdarzeń / Organizacja pracy operatora. Filtr „Zakres dat” dostępny na pasku ikon oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy (Data – Zakres dat) został rozszerzony o nowe predefiniowane wartości:
  • Poprzedni miesiąc
  • Aktualny rok

 

 • Wprowadzono dwu-etapową metodę uwierzytelniania konta pocztowego dla wysyłki e-maili bezpośrednio z programu (parametr “Ustawienia – CRM – E-Mail – Sposób wysyłania e-maili” ustawiony na wartość „Bezpośrednio z programu”). W tym celu w konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – CRM – E-Mail – Szyfrowanie”, który może przyjąć jedną z wartości:
  • SSL
  • TLS Implicit
  • TLS Require

  Modyfikacje spowodowane są zmianą sposobu autoryzacji dla kont Google.

Finanse-Księgowość

 • System – Dane Firmy. Usunięto widoczność zakładki 6 e-Poltax a jej dane zostały przeniesione na zakładkę 5 Dane do Pit-ów, wydruków.

 

 • Zestawienia – Zestawienia dla kont. W stopce wydruku dla zestawień kont dodano informację dot. wywołania wydruku np. “Zestawienia – Zestawienia okresowe – Stanów i obrotów kont (Obrotówka).”

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Grupy rozrachunkowe. Od teraz słownik Grup rozrachunkowych wywołany z poziomu np. dokumentu KBI, definicji dokumentów lub rozliczania dokumentów domyślnie będzie miał włączony filtr aktywnych grup. Oznacza to, że w wywołanym oknie prezentowane będą grupy o statusie „Aktywna”, po wyłączeniu filtru widoczne będą pozostałe pozycje.

 

 • Dodano nowe wartości progów podatkowych obowiązujących od 2022r.

 

 • Dodano nowe formaty JPK-V7M (2) i JPK-V7K (2) obowiązujące od 2022 roku.

 

Zestawienia – Zestawienia pozycji kosztowych. Dodano możliwość wyciągnięcia w widoku okna kolumn: “Miesiąc VAT”, “Rok VAT” oraz “Oznaczenia JPK”.

 

 • “Sprawozdania – Deklaracje – VIU-DO”. Dodano możliwość skorygowania VAT pobieranego do deklaracji VIU-DO, za pomocą “Korekt VAT ręcznych sprzedaży”. Należy ją wystawić na miejscu sprzedaży, które obsługuje transakcje ruchome oraz wskazać odpowiedni miesiąc VAT i walutę. Korygowane wartości należy wprowadzić na zakładce z ewidencją “Tr. zagraniczna” wpisując je we właściwej stawce VAT. W celu włączenia stawek zagranicznych należy wybrać opcję “Pokaż wszystkie stawki” dostępną w podręcznym menu na panelu “Kwoty VAT” na dokumencie.

 

 • Zmodyfikowano sekcję „Ustalenie zobowiązania dla składki na ubezpieczenie zdrowotne” w deklaracji PIT-5:
  • Dodano pole „Obliczaj „Dochód – podstawa do ustalenia składki” z pól narastająco z poprzedniego miesiąca – narastająco miesiąc przed poprzednim” – zaznaczenie znacznika TAK skutkuje wyliczeniem pola „Dochód – podstawa do ustalenia składki”, w przypadku gdy wartość przychodu i kosztów obliczane są na podstawie wzorów
  • Dodano możliwość wymuszenia wartości pola „Dochód – podstawa do ustalenia składki”.

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Dodano możliwość wystawienia JPK_FA(4).

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Dodano możliwość wystawienia JPK_EWP(3).

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8. Dodano możliwość wystawienia deklaracji CIT-8 w wersji 31.

 

 • Rozbudowano funkcjonalność e-Sprawozdania. Umożliwiono dodanie do systemu pliku XML wygenerowanego w aplikacji zewnętrznej (poza programem). Opcja „Dodaj plik XML z dysku” dostępna jest w menu podręcznym, w szczegółach okna „Jednolity plik kontrolny – e-Sprawozdania (JPK-SF)”.

Kadry i Płace

 • Dane kadrowe – Godziny. Zmieniono sposób rozliczania soboty jako 6tego dnia tygodnia w kontekście dnia zaplanowanego do przepracowania jako dzień pracujący.
  Od wersji 10.0.355.45 oraz 10.3.358, gdy sobota jest dniem zaplanowanym do przepracowania wynikającym z wzorca ewidencji obecności lub symbolu o rodzaju ‘Wzorzec dzień pracy’, będzie ona traktowana jako normalny dzień pracy. Nadgodziny w wysokości 100% nie będą naliczane.
  Dla opisanego przypadku przestanie obowiązywać parametr w konfiguracji “Ustawienia – Naliczanie płac – Ewidencja – Nadgodziny: Za pracę w sobotę (6 dzień w tygodniu) naliczaj 100%”.

 

 • Mechanizm naliczania stawki chorobowego dostosowano do zasad obowiązujących od 01.01.2022 roku. Ponowne przeliczenie stawki chorobowego odbywać się będzie po miesięcznym okresie przerwy między zasiłkami u danego pracownika (do tej pory odbywało się po trzech miesiącach przerwy).
 • Zmodyfikowano algorytmy płacowe pod kątem zwolnienia z podatku u nowych grup osób – rodziny wielodzietne, pracujące osoby w wieku emerytalnym, osoby powracające do kraju.

 

 • Dostosowano mechanizm limitowania zdrowotnego do podatku zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2022 roku.

 

 • Rozszerzono mechanizm naliczanie stawki zasiłku u pracowników zatrudnionych na zasadzie przejęcia (art. 23.1 KP) o możliwość wprowadzenia podstaw do naliczania stawki zasiłku za okres przed datą zatrudnienia pracownika. Jeżeli w danych kadrowych na zakładce “Poprzednie zatrudnienia” zaznaczono pole „Przejęcie pracownika na podstawie art. 23.1 KP” wówczas podstawy do zasiłku za okres sprzed daty zatrudnienia będą uwzględniane w stawce zasiłku.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych obowiązujące od 1.01.2022:
  • Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFŚS w kwocie 4434,58zł
  • Świadczenie urlopowe w kwocie 1662,97zł
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm w kwocie 903zł.

 

 • Udostępniono możliwość wyjaśnienia sposobu wyliczeń wartości składników płacowych. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym składnika płacowego i jest aktywna podczas edycji listy płac. Aktualnie dostępne są wyjaśnienia dla składników:
  • Brutto,
  • Potrącenia,
  • Podstawa ZUS,
  • Podstawa zdrowotnego,
  • Do wypłaty,
  • Zdrowotne odliczone,
  • Ulga dla klasy średniej,
  • Ulga podatkowa,
  • Podatek naliczony,
  • Podatek naliczony – umowa zlecenie.

 

 • Do odcinka płacowego dodano składnik “Ulga dla klasy średniej”. Składnik jest dostępny na algorytmach, w których ta ulga jest naliczana.

 

 • Umożliwiono stosowanie 50% kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich na listach płac dla umowy o pracę. W tym celu opracowano składnik KOSZT_PAUP “Koszty uzyskania prawa autorskie – umowa
  o pracę”. Jest on dostępny w słowniku składników, w przypadku konieczności jego użycia należy dodać go do odpowiedniego algorytmu płacowego.

 

 • Usprawniono obsługę kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich
  w algorytmie dla umowy o pracę. Dotychczasowo składnik KOSZT (koszty uzyskania przychodu) zawierał w sobie kwotę zarówno kosztów ryczałtowych jak i kwotę kosztów z tytułu praw autorskich. Obecnie koszty z tytułu praw autorskich w składniku KOSZT_PAUP są odrębnie uwzględniane w podstawie podatku.
 • Dodano składnik PRZ_PAUP Przychód prawa autorskie. W przypadku konieczności jego użycia należy go ręcznie dodać do algorytmu.

 

 • Rozbudowano algorytm dla umowy zlecenia o możliwość korzystania
  ze składnika ULGA – Ulga podatkowa. W przypadku konieczności użycia składnika należy ręcznie dodać go do algorytmu. Ulga zostanie naliczona pod warunkiem oznaczenia jej w zaszeregowaniu pracownika.
 • Płace – Listy płac. Dodano możliwość przełączania widoku nagłówków zakładek edycyjnych. Nagłówki mogą być wyświetlanie w jednym lub wielu wierszach. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym oraz
  za pomocą skrótu CTRL+M. Wybrane ustawienie jest zapamiętywane
  w kontekście aktualnego algorytmu płacowego.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano nową wersję formularza obowiązującą za rok 2021.

 

 • Zestawienia płacowe -Pity – Pit-11Z. Dodano możliwość edycji i wydruku poszczególnych pozycji, przypiętych do deklaracji.

Opracowano nowe techniczne składniki płacowe do rozliczeń osób zwolnionych z podatku. Nowe składniki są dostępne na liście płac na zakładce „Osoby zwolnione z podatku” oraz będą wykorzystywane na PIT-11.

 

 

 • Umożliwiono zaniechanie naliczania podatku na umowie zlecenie.
  W zaszeregowaniu pracownika w polu „Podatek” na liście rozwijanej dodano nową wartość
  “Nie naliczaj (umowa zlec./o dzieło).

 

 • Umożliwiono naliczanie podwójnej ulgi podatkowej. W celu skorzystania z tej możliwości na zaszeregowaniu pracownika w sekcji „Podatki” w polu „Ulga podatkowa PIT-2” należy wybrać opcję „Podwójna ulga”.

 

 • Dane kadrowe – Grupowe operacje na zaszeregowaniach. Na zakładce „Naliczaj” dodano możliwość edycji ulgi dla kasy średniej oraz ulgi podatkowej.

 

 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia: 23 30 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 22 50 – Osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nowe formularze Z-03 i Z-05 na rok 2022.

 

 • Dane kadrowe – Umowy – Zaszeregowania. Dodano parametr “Stosuj rozporządzenie z dnia 7.01.2022”. Opcja jest domyślnie zaznaczona i uruchamia mechanizm porównywania wyliczenia zaliczki na podatek wg wzorów obowiązujących w roku 2021 oraz 2022 (zgodnie z przepisami Polskiego Ładu). W przypadku, gdy wykryta zostanie różnica w wysokości zaliczki na podatek, system zastosuje niższą kwotę zaliczki.

 

 • Płace – Eksport do Płatnika. Dostosowano eksport do nowej wersji Płatnika ( KEDU_5_4 ).
 • System – Definicja list – menu podręczne – Dodaj grupę. Uzupełniono opcję dodania grupy składników płacowych do algorytmu “Umowa zlecenie godzinowa” o brakujące składniki:
  • Godzinowa stawka urlopu okolicznościowego,
  • Waloryzuj zasiłek rehabilitacyjny,
  • Godzinowa stawka urlopu – uwzg. przeł. mieś.,
  • Godz. stawka urlopu – dla url. z przełomu mies.,
  • Ilość godzin urlopu – bieżący miesiąc,
  • Ilość godzin urlopu – dla url. z przełomu mieś.,
  • Ilość godzin postojowego (KP),
  • Procent postojowego (KP),
  • Stawka postojowego (KP) godzinowa,
  • Postojowe (KP),
  • Dni przestoju ekonomicznego,
  • Procent postojowego – przestój ekonomiczny,
  • Stawka za przestój ekonomiczny – dzienna,
  • Przestój ekonomiczny,
  • Przychód <26rż nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Przychód emerytów nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Koszty uz. <26rż nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Koszty uz. emerytów nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Podatek <26rż nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Podatek emerytów nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Skł. ZUS <26rż, emer. nie korzyst. ze zwol. z pod.,
  • Koszty uzyskania (2021),
  • Koszty rzeczywiście odliczone (2021),
  • Podstawa podatku (2021),
  • Podatek naliczony (2021),
  • Ulga podatkowa (2021),
  • Zaliczka na podatek (2021),
  • Kwota zdrowotnego – naliczone (2021),
  • Kwota zdrowotnego – pobrane (2021),
  • Ubezp. zdrow. odl. od podatku (2021),
  • Ubezp. zdrow. nie odl. od podatku (2021),
  • Nadwyżka zaliczki,
  • Zaliczka na podatek (Polski Ład),
  • Podstawa podatku ponad próg (2021),
  • Podstawa podatku ponad próg (zw.z pod.)(2021),
  • Przychód uwzględniony w limicie Rozporządzenia,
  • Rozliczenie nadwyżki zaliczki.

 

 • System – Definicje list. Uaktywniono składnik DNIMA8 w algorytmach. Od teraz podczas dodawania składnika do algorytmu będzie on wyświetlany w grupie składników aktywnych, wcześniej widoczny był jako nieaktywny.

 

 • Opracowano możliwość rozliczania ryczałtu za mieszkanie. W tym celu zdefiniowano nowe składniki płacowe:
  – RYCZMI Ryczałt mieszkaniowy – kwota ryczałtu wprowadzana ręcznie do listy płac lub wyliczana własnym wzorem,
  – RYCZMI_POD Ryczałt mieszkaniowy część opodatkowana – wyliczana część kwoty ryczałtu podlegająca opodatkowaniu.
  – RYCZMI_ZUS Składki ZUS od części nieopodatkowanej – wyliczone składki ZUS od części ryczałtu nie podlegającej opodatkowaniu.
  Nowe składniki płacowe zostały dodane do słownika. W przypadku konieczności ich użycia należy je samodzielnie dodać do algorytmu płacowego.

 

 • W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 dodano zmiany w systemie:
  1. W zaszeregowaniu dodano znacznik “Stosuj rozporządzenie z dn. 7.01.2022”. Dzięki włączeniu tej opcji system na listach płac będzie porównywał wyliczenia zaliczki na podatek według stanu na 31.12.2021 i według Ustawy o Polskim Ładzie. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do uzyskanych łącznych przychodów miesięcznych do limitu 12800 zł brutto. Przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów (czyli odrębnie dla przychodów określonych w art. 31 i art. 13 pkt 8 w zakresie umów zlecenia).
  2. W algorytmach płacowych dodano zakładkę “Rozporządzenie z 7.01.2022”. Nowa zakładka będzie zawierała składniki pomocnicze wymagane do obliczenia kwoty zaliczki wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 r. oraz wg przepisów Polskiego Ładu). Zawierała będzie również składniki potrzebne do tzw. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Składniki te to “Nadwyżka zaliczki” oraz “Rozliczenie zaliczki”.

 

3. Dodano wyjaśnienia sposobu wyliczeń kluczowych składników na zakładce “Rozporządzenie z 7.01.2022”, wyjaśnienia wyliczeń dostępne są w menu kontekstowym składników.
4. W oknie Dane kadrowe w opcji “Operacje grupowe na zaszeregowaniach” dodano na zakładce “Naliczaj” parametr „Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022”. Opcja umożliwia grupowe włączenie parametru na już istniejących zaszeregowaniach, a tym samym pozwoli na prawidłowe wykonanie korekt do list wypłaconych w styczniu 2022, które zwrócą ewentualnie nadpłaconą zaliczkę zgodnie z Rozporządzeniem.

 

 • Dodano wyjaśnienia sposobu wyliczeń składnika KCHORNO Zdrowotne nieodliczone od podatku.

 

 • Wprowadzono możliwość sterowania opcją wyświetlania rozbicia stawki po wskazaniu symbolu absencji w oknie ewidencji. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Obsługa – Pokaż rozbicie naliczenia stawki po wskazaniu absencji w oknie ewidencji”, domyślnie jest on wyłączony. W celu aktywacji opcji wyświetlania okna z rozbiciem stawek należy zmienić wartość parametru na TAK.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych: Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego w:
  • I kwartale 2022 r. – 99,6%
  • II kwartale 2022 r. – 108,9%.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych:
  • Kwota wolna od potrąceń niealimentacyjnych – 980,19 zł

 

 • Kwota wolna od potrąceń alimentacyjnych 594,05

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nowe wersje deklaracji:
  • PIT-11(28)

 

 • PIT-8AR(12)

 

 • PIT-R(21)

 

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienie, inne – PIT-2. Zaktualizowano formularz do wersji 8.

 

 • Wprowadzono rozwiązania ułatwiające proces rozliczania delegacji i diet pracowników delegowanych, w tym kierowców, m.in.:
 • Do algorytmu płacowego dla umowy o pracę dodano składnik PLGOD Płaca godzinowa. Składnik posiada ustawienia w zakresie wpływu na zasiłki analogiczne jak PLPOD Płaca podstawowa. Zalecany jest on do wykorzystania przy naliczaniu wynagrodzeń w przypadku wystąpienia urlopu i innych absencji, np. chorobowego.

 

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych obowiązujących od 1.07.2022:
  • Procent podatku 1 próg – wartość 12%,

 

 • Ulga podatkowa – wartość 300zł.

 

 • Ulga podatkowa roczna – wartość 3600zł.

 

 • Zaliczka na podatek od zleceń – 12%

 

 • W oknie zaszeregowania w polu dotyczącym ulgi podatkowej PIT-2 dodano wartość “Półtorej ulgi”. Umożliwia ona naliczenie 1,5-krotności ulgi podatkowej dla rodzica samotnie wychowującego dzieci.

 

 • Wyliczanie stawki zasiłku. Dodano możliwość wyliczania stawki zasiłku na podstawie wcześniej wyliczonych na listach płac podstaw zamiast na podstawie składników płacowych. W tym celu opracowano nowy składnik płacowy PODST_ZASI “Wyliczona podstawa zasiłku”. Składnik dodano do słownika, w przypadku konieczności jego użycia należy go ręcznie dodać do algorytmu płacowego. Podczas obliczania stawki zasiłku w każdym miesiącu w pierwszej kolejności uwzględniana wartość składnika PODST_ZASI w wysokości naliczonej na liście płac.
  W przypadku braku tej wartości uwzględniane są, według dotychczasowej metody, składniki płacowe zdefiniowane jako wchodzące do stawki zasiłku. W celu bieżącego naliczania wartości składnika PODST_ZASI należy zastosować własny wzór. Rozwiązanie można wykorzystać m.in. w celu rozliczania płac dla pracowników delegowanych.

 

 • Zmieniono opis składnika RWSPOLNE “Rozl. Wspólne z współmałżonkiem” na “Rozl. Wspólne z współmałżonkiem/dzieckiem”.

 

 • Zaktualizowano zawartość wniosku WND, dodano brakujące pola „stanWyslania”, „idWnioskuGlownego” oraz usunięto nadmiarowe pole „Rodzaj”.

Moduł Logistyka

 • Logistyka – Dyspozycje wydania. Realizacja dyspozycji wydania – rozszerzono możliwości opcji. Od teraz funkcjonalność ta uwzględnia również parametr “Pobierać jedną dostawę” z definicji dokumentu, dla kartotek nieidentyfikowalnych (czyli kartotek bez wymuszonej obsługi któregokolwiek z parametrów: numer dostawy, termin ważności).

Moduł DMS

 • Na dokumencie HM w menu “Opcje – Dokument – DMS” dodano opcję “Historia przekazań”. Opcja jest dostępna tylko dla dokumentów powiązanych z obiegiem DMS.

 

 • Opcja dostępna jest również na głównym oknie w szczegółach na zakładce “Powiązania CRM i DMS”.

 

 • Rozszerzono opcję „Wystaw dokument FK na podstawie (Ctrl+K)” dostępną w oknie DMS – Akceptacja obiegu. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku gdy do obiegu DMS załączona zostanie dokumentacja, to podczas wystawiania dokumentu FK
  jest dostępna od razu na oknie edycyjnym dokumentu FK. Wcześniej dokumentacja była linkowana dopiero po wystawieniu dokumentu FK i widoczna przy ponownym podglądzie/edycji.

 

 • Słownik systemowy „Grupy operatorów” został udostępniony z poziomu DMS – Słowniki systemowe, również w przypadku, gdy firma nie posiada licencji na moduł CRM.

Moduł Rozrachunki

 • Rozrachunki. W oknie Należności i zobowiązania dodano możliwość wyświetlania kolumny „Podlega windykacji”. Wartość kolumny przyjmuje wartość „Tak” w przypadku, gdy w zakładce Aplikacja „Windykator” w słowniku kontrahentów zaznaczone jest pole „Podlega windykacji”.

 

 • Program MT940_2PCSQL.exe. Format “BNP Paribas – BiznesPl@net – MT940 (SP)”. Usprawniono rozpoznawanie transakcji płatności podzielonej oraz usunięto z nazwy człon “BGŻ”.
 • Program MT940_2SQL.exe. Dla formatu “iBiznes24 – XML (SP)” dodano rozpoznawanie operacji przelewów do US/PIT-4 jako operacji płatności podzielonej.
 • Program MT940_PCSQL.exe. Rozbudowano format “Santander Moja Firma Plus – CVS – separator “|”” o rozpoznawanie transakcji SP.

Serwis 2.0

 • Moduł Serwis 2.0 dostępny jest po włączeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Wersja serwisu.

 

 • W wersji Serwisu 2.0, w oknie „Przedmioty” umożliwiono kopiowanie słownika przedmiotów z Serwisu 1.0 do Serwisu 2.0. Opcja jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami Administratora. Znajduje się w menu kontekstowym „Przepisz przedmioty serwisowe z serwisu 1.0”. Opcja ta kopiuje przedmioty serwisowe z Serwisu 1.0 do Serwisu 2.0. Dodatkowo skopiowane zostaną rodzaje przedmiotu z Serwisu 1.0 do 2.0.

 

 •  Dla przedmiotów przepisanych z Serwisu 1.0 w szczegółach na zakładce “Historia przedmiotu” widoczne będą wcześniejsze zlecenia z serwisu 1.0.

Słowniki – Kontrahenci – zarówno w oknie edycyjnym danych kontrahenta, na zakładce „13 Serwis” jak i w szczegółach u dołu, w zakładce „Zlecenia serwisowe” widoczne będą zlecenia i przedmioty dotyczące serwisu w wersjach 1.0 i 2.0. W przypadku, gdy w konfiguracji systemu wskazano wersję “Serwis 1.0 + Serwis 2.0” lub „Serwis 2.0”, to z poziomu kontrahenta i zleceń reklamacyjnych wystawiane będzie zawsze zlecenie dla Serwisu 2.0. Analogicznie w przypadku przedmiotu – dodawany będzie zawsze przedmiot w wersji 2.0

 • W serwisie 2.0 zaimplementowano obsługę schematów serwisowych. Działają one identycznie jak w Serwisie 1.0. Dostępność słowników związanych ze schematami serwisowymi (Serwis 2.0) nie zależy już od ustawienia parametru w konfiguracji “Obsługa schematów serwisowych” – opcja jest zawsze dostępna.
  Od teraz parametry w konfiguracji systemu Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Definicja ceny do wyliczeń kalkulacji i Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Rodzaj grup przedmiotów/kartotekowych odpowiadające za dopasowanie schematu do przedmiotu dotyczyć będą również Serwisu 2.0.

Parametr “Ustawienia – Serwis – Ustawienia – Schematy serwisowe powiązane z przedmiotami” dla Serwisu 2.0 został przeniesiony na okno Rodzaju zlecenia serwisowego: Słowniki – Rodzaje zlecenia 2.0 – zakładka 3 Konfiguracja

 

 • Serwis 2.0 – Dodano nowy rodzaj procedur definiowanych “SR – Dodawanie pozycji realizacji zlecenia”.

 

 • Gdy co najmniej jedna procedura nowego rodzaju zostanie dodana, to w menu kontekstowym na zakładce rozliczeń zlecenia serwisowego 2.0 dostępna będzie opcja “Dodaj z procedury definiowanej”. Na podstawie rekordów zwracanych przez procedurę definiowaną zostaną dodane nowe pozycje rozliczenia.

 

 • Serwis 2.0 – Dla przedmiotów serwisowych umożliwiono wyświetlanie cech przedmiotów w głównej tabeli słownika.
 • Serwis 2.0 – Umożliwiono wybór dokumentu “Faktura handlowa – (Usługa UE)”, “Faktury detalicznej” i “Paragonu” w rozliczeniu zlecenia serwisowego.

Księga Podatkowa

 • Dokumenty – Księga. Dodano możliwość włączania/wyłączania
  z księgowania dokumentów zaznaczonych. Opcja dostępna jest w menu pod prawym przyciskiem myszy.

 

 •  Dokumenty – Księga. Dodano sprawdzenie numeru dokumentu dla kontrahenta w obrębie roku podczas zapisu dokumentu zakupu oraz “Bez rejestru VAT”. W przypadku powtórzenia numeru program wyświetli pytanie: “Ten kontrahent ma już wpisany dokument o tym numerze! Czy mimo to zapisać dokument?”.

 

 • Dodano nowe stawki na oknie ryczałtu 14% i 12% obowiązujące od 2022r.

 

 • Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla właścicieli:
  • W menu Operacje dodano opcję “Ustawienia składki zdrowotnej dla ryczałtu”, gdzie prezentowane są 3 podstawy wymiaru składki zdrowotnej uzależnione od wysokości przychodu. Dla przychodu rocznego w wysokości:
   • Do 60 000zł – składka miesięczna wynosi 9%*(60% przeciętnego wynagrodzenia za 2021 r.)
   • Od 60 000zł od 300 000zł – składka miesięczna wynosi 9%*(100% przeciętnego wynagrodzenia za 2021 r.)
   • Powyżej 300 000zł – składka wynosi 9%*(180% przeciętnego wynagrodzenia za 2021 r.)

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – PIT-5/PIT-5L. W formularzu deklaracji usunięto pole „Zdrowotne odliczane od podatku” oraz dodano sekcję “USTALENIE ZOBOWIĄZANIA DLA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO”, zawierającą pola:
  • Dochód – podstawa do ustalenia składki (przychód – koszty – składka na ubezpieczenie społeczne w miesiącu poprzednim)
  • Składka do zapłaty
  • Z poprzednich miesięcy
  • Narastająco

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – Rozliczenie właściciela. Dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu na formularzu rozliczenia podatku dodano sekcję “USTALENIE ZOBOWIĄZANIA DLA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO” zawierającą pola:
  • Przychód w poprzednim roku
  • Przychód w aktualnym roku
  • Podstawa
  • Do zapłaty

 

 • Dodano zestawienie “Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne”, które prezentuje dane o naliczonych składkach na podstawie zatwierdzonych deklaracji PIT-5/PIT-5L i Rozliczenia właściciela. Dostępne jest ono z poziomu:
  • Zestawienia – Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – Pit-5/Rozliczenie właściciela- Drukuj

 • Wprowadzono do systemu obsługę ulg oraz parametry księgowe z progami obowiązującymi od 2022 r. przy rozliczeniu podatku dochodowego dla właściciela:
  • “Ulga dla seniora”
  • “Ulga dla rodziny 4+”
  • “Ulga na powrót z zagranicy”
  • “Ulga dla klasy średniej”
 • W oknie danych właściciela umożliwiono włączenie jednej z ulg:

 

 • W deklaracji PIT-5/ Rozliczenie właściciela dodano nową sekcję ”ULGI” w której, znajdują się pola odpowiadające obsługiwanym ulgom:

 

 • W sekcji “OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU” dodano pole “Podstawa obliczenia podatku po ulgach”, które jest wykorzystywane dalej do obliczania podatku.

 

 • Do zestawienia “Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne” dodano kolumny:
  • Pit-%- Drukuj
  • Rozliczenie właścicieli

 

 • Dodano możliwość uwzględnienia zwolnień od przychodu przy rozliczaniu podatku dochodowego właściciela. W sekcji dotyczącej zwolnień od przychodu wartość pola dla danej ulgi uzupełniana jest automatycznie na podstawie oznaczenia w danych właściciela. System weryfikuje wartość zastosowanych od początku roku ulg i limituje wartość pola zgodnie z parametrami księgowymi (PZPODULPOW, PZPODUL4PL, PZPODULSEN)

 

 

 • Zaktualizowano parametr księgowy „Podstawa składki zdrowotnej dla właścicieli” na obowiązujący w 2022 r. Jego wartości wynosi 4665,78 zł.

 

 • Dodano nowy wzór formularz PIT-28 (wersja 24) obowiązujący za rok podatkowy 2021.
 • “Sprawozdania – PIT-36”. Dodano nowe wzory PIT-36(29) oraz PIT-36L(18) obowiązujące dla rozliczenia podatku za rok 2021.
 • Dla rozliczenia podatku dochodowego usprawniono sposób obsługi odliczeń dla: seniora, rodziny 4+ oraz powracających z zagranicy przy rozliczaniu właściciela.

W formularzu PIT-5 (dla rozliczających się wg skali podatkowej) wydzielona została sekcja “Zwolnienia od przychodu”:

 

W formularzu „Rozliczenie właściciela” (dla rozliczających się wg ryczałtu) zmodyfikowano sekcję “Odliczenia od przychodu”:

 

Wartości ulg uzupełniane są automatycznie na podstawie oznaczenia pola w danych właściciela. System weryfikuje wartość zastosowanych od początku roku ulg i limituje wartość pola zgodnie z parametrami księgowymi.

 

 • Dodany został parametr „Pomiń ‘kwotę wolną’ przy obliczaniu zal. na podatek”. Dostępny jest on w oknie „Dane właściciela do rozliczeń podatku” (słownik „Właściciele” – „Dane właściciela” – menu podręczne pola „Udział – okno „Rozliczenie podatku dochodowego). Nowy parametr umożliwia indywidualne ustawienie dla właściciela trybu naliczania kwoty wolnej od podatku – dotyczy to sytuacji, gdzie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, której jest współwłaścicielem. Wcześniej określenie kwoty wolnej od podatku dostępne było w oknie Ustawień podatkowych i działało globalnie na rozliczanie wszystkich właścicieli.

Wspólne

 • Opcje w konfiguracji dotyczące dokumentacji takie jak domyślne uprawnienia dokumentacji zostały przeniesione z sekcji “DMS” do sekcji “System – Dokumentacja”.

 

 • Dla tabel przestawnych zmieniona została prezentacja kolumn zawierających opisy wyliczeniowe. Takie kolumny będą zawierały taką samą opisową wartość, jaka występuje w zwykłych tabelach, zamiast standardowego indeksu opisu wyświetlanego dotychczas.

Wcześniej:

Teraz:

 

 • Zoptymalizowano szybkość działania okien przeglądania danych dla dużej liczby wyświetlanych wierszy.
  Wprowadzono modyfikacje w działaniu programu, dzięki którym działanie na oknach (m.in. otwieranie, przełączanie okien, sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie po posortowanej kolumnie) jest teraz optymalne.
 • Program “Aktualizacja”. Zaktualizowano warunki licencji oraz dodano przycisk „Zaznacz wszystko” w oknie wyboru składników do aktualizacji. Umożliwia on zaznaczenie wszystkich opcjonalnych składników aktualizacji z pominięciem punktu „Poprzednie skrypty reorganizacyjne” (w przypadku konieczności pobrania poprzednich skryptów reorganizacyjnych należy zaznaczyć składnik oraz wskazać wersję, od której skrypty mają się zaktualizować).