Najnowsze zmiany wersja 361

Kurier

DSV

Dodano obsługę wywołania strony z listą załadunkową z zakładki raportów.

DPD

Umożliwiono określenie, czy usługa deklarowanej wartości ma być domyślnie zaznaczona. W zależności od ustawienia parametru deklarowanaWartosc(liczba):

 • -1 – usługa będzie aktywna a wartość deklarowana zaczytywaną będzie z dokumentu
 • Liczba powyżej 0 – podanie liczby np. 10 spowoduje włączenie aktywności usługi i pobieranie wskazanej liczby jako stałej wartości deklarowanej dla każdej przesyłki
 • 0 – usługa będzie nieaktywna

Pekaes

Dodano nowe jednostki DLG i DLG50050

Raben

Zaktualizowano format przesyłanego nr telefonu do wymogów przewoźnika. Od teraz na listach przewozowych RABEN każdy nr telefonu będzie drukowany z przedrostkiem kraju. Dotyczy to również numerów niewidocznych na etykiecie, przekazywanych
np. w powiadomieniach.

GLS

Zmieniono kod kraju XI na GB przy generowaniu przesyłek. Zmiana spowodowana jest brakiem obsługi kodu Irlandii Północnej przez API GLS.


Najnowsze zmiany wersja 361

Windykator

Nowa opcja w wysyłaniu przypomnień

Dodano możliwość okresowego wysyłania przypomnień. Mechanizm działa analogicznie jak w przypadku wysyłania wezwań do zapłaty.


Najnowsze zmiany wersja 361

Magazyn Mobilny

Usprawnienie grafiki wyświetlanej na kolektorach

Umożliwiono powiększenie elementów graficznych na ekranie kolektorów pracujących w rozdzielczości większej niż 240 x 320 px. Opcją steruje parametr uruchomieniowy „-hd”.


Najnowsze zmiany wersja 361

Panel Pracownika

Zmiany w mechanizmie pobierania zastępstw pracowników

Od teraz w przypadku, gdy do panelu logować się będzie pracownik wskazany jako zastępstwo oraz posiadający w danym dniu jeden
z symboli absencji:

 • Obecny w pracy
 • W pracy za inny dzień
 • W pracy za nadgodziny

System nie będzie ich traktował jako nieobecność pracownika.

Usprawnienie tworzenia loginu pracownika

Wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia loginu do Panelu Pracownika. Od teraz wprowadzone przez użytkownika polskie znaki diakrytyczne (np. ą, ę) będą automatycznie zamieniane na ich odpowiedniki. Zmiany te zapobiegają utrudnieniom przy logowaniu do serwisu.


Najnowsze zmiany wersja 361

Streamsoft Integrator

Integrator

 • Wprowadzono zmiany optymalizujące ergonomię konfiguracji reguł harmonogramu oraz pracę programu w trybie usługi
 • Rozbudowano możliwości tabel:
  • dodano menu kontekstowe zawierające dostęp do opcji okna
  • udostępniono kopiowanie zawartości komórki
  • umożliwiono zliczanie ilości wierszy w tabeli
  • w wybranych oknach dodano filtr zawartości tabeli

Plugin BaseLinker

 • Do konfiguracji katalogu dodano parametr Cecha kartoteki typu (Tak/Nie) jako dodatkowy warunek eksportu kartoteki. Pozwala on na dodatkowe filtrowanie eksportowanych kartotek o cechę kartoteki typu logicznego.
 • Do konfiguracji aplikacji dodano parametr Limit zapytań do API określający aktualny limit zapytań wysyłanych do API. Wartość tę można zwiększyć zgodnie z limitem zakupionym na platformie BaseLinker.
 • Dodano możliwość wysyłki do BaseLinker tylko powiązanych kartotek. Opcja dostępna jest w konfiguracji eksportu kartotek towarowych.
 • Umożliwiono przeglądanie mapy produktów z poziomu okna katalogów
 • Ustandaryzowano obsługę wysyłania plików PDF. W konfiguracji dodano parametr „Obsługa eksportu faktur”, gdzie po wyborze wartości Zakładanie faktur + eksport PDF aktywowana zostanie opcja Typ dokumentacji z fakturą PDF, gdzie należy typ dokumentacji. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku dodania do faktury dokumentacji o typie wskazanym w konfiguracji, Integrator wyśle ten plik do BaseLinkera.


Najnowsze zmiany wersja 361

B2B

Rozszerzenie opcji do podpowiadania ilości do zamówienia

Rozbudowano mechanizm podpowiadania ilości do zamówienia
w przypadku włączenia obsługi opakowań. Od teraz, gdy kartoteka posiada zdefiniowane i przypisane opakowania oraz dodatkowo posiada cechę sterującą jej sprzedażą w opakowaniach zbiorczych, to system będzie uwzględniał również wartość tej cechy.

Nowa opcja do potwierdzania zamówień

Dodano opcję umożlwiająca wymaganie potwierdzenia składanego zamówienia. Włączenie opcji uruchamia mechanizm, który po złożeniu przez użytkownika zamówienia w B2B wysyła do niej e-mail. W celu dalszego procesowania zamówienia w systemie użytkownik powinien zaakceptować wybór za pomocą linku potwierdzającego w otrzymanej wiadomości. Zamówienia oczekujące na potwierdzenie przez użytkownika są widoczne w widoku zamówień B2B, bez możliwości podglądu szczegółów. Dostępna jest ponowna wysyłka e-mail z linkiem do potwierdzenia.

Nowe możliwości filtrowania tabel

 • Dodano możliwość wyboru zakresu dat od-do przy filtrowaniu tabel, np. podczas filtrowania dokumentów. Wcześniej możliwe było wskazanie tylko daty początkowej.
 • Dodano możliwość filtrowania danych w kolumnie
  Rozliczono w widoku faktur.

Kopiowanie zamówień do koszyka

Dodano parametr umożliwiający kopiowanie zamówień do koszyka. Po jego włączeniu, w szczegółach zamówienia pojawią się dodatkowe pola do zaznaczenia pozycji oraz przycisk Dodaj do koszyka.

Usprawnienie w zakresie wyświetlania listy produktów

Dodano możliwość ustawienia opisu krótkiego jako opisu w tabeli produktów. System pobiera go z danych kartoteki z pola Nazwa na podstawie typu opisu. Wprowadzone zmiany usprawniają wyświetlanie tabeli z listą produktów, w której miejsce na opis jest ograniczone.
W przypadku, gdy typ opisu krótkiego nie jest wprowadzony, na liście produktów wyświetlany będzie opis dla B2B stosowany również
w szczegółach pozycji.


Najnowsze zmiany wersja 361

Moduł Rozrachunki

Usprawnienie importu wyciągów bankowych w programie MT940

Zaktualizowano format Santander Moja Firma Plus – CVS – separator”|” dostosowując go do obsługi operacji płatności podzielonych.


Najnowsze zmiany wersja 361

Moduł Kadry i Płace

Nowe wartości stałych płacowych

Zaktualizowano wartości stałych płacowych dotyczących:

 • wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Od 1 września do 30 listopada 2022 r. obowiązywać będą wartości:
  • UCZEN_1 (Minimalne wynagrodzenia uczniów – 1 rok nauki) – 307,81 zł
  • UCZEN_2 (Minimalne wynagrodzenia uczniów – 2 rok nauki) – 369,38 zł
  • UCZEN_3 (Minimalne wynagrodzenia uczniów – 3 rok nauki) – 430,94 z
 • 30-krotnej średniej krajowej. Od 1 stycznia 2023 r. dla stałej 30XSR obowiązywać będzie wartość 208050, 00 zł.
 • najniższej stawki godzinowej dla umowy zlecenie. Dla stałej NAJNI_ZL obowiązywać będą wartości:
  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – 22,80 zł
  • od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł
 • procentu waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego Dla stałej PREHAB obowiązywać będą wartości:
  • od 1 lipca 2022 r. – 110,2 %
  • od 1 października 2022 r. – 102,7 %

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej. Od 1 stycznia 2023 r. wartość stałej płacowej PROG_WY wynosić będzie 6935,00 zł.

Zmiany w sposobie naliczania Funduszu wypadkowego na listach płac

Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania procentu funduszu wypadkowego na listach płac. Od tej pory system w pierwszej kolejności pobierać będzie wartość z jednostki rozliczeniowej, a w przypadku jej braku – ze słownika stałych płacowych.

Zmiany w sposobie wyliczania składników płacowych dot. emerytów niekorzystających ze zwolnienia z podatku zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wprowadzono zmiany w sposobie wyliczania składników:

 • PRZEMNKZ Przychód emerytów nie korzyst. ze zwol. z podat. (zlecenie)
 • KO_RZEMNKZ Koszty uz. emerytów nie korzyst. ze zwol. z podat. (zlecenie)
 • PODEMNK Podatek emerytów nie korzyst. ze zwol. z podat. (zlecenie)

Od teraz nie będą one weryfikowane w kontekście podlegania funduszowi chorobowemu.

Dodatkowe zabezpieczenia w mechanizmie importu danych pracownika z pliku XML.

Opcję Importu danych pracownika z pliku XML rozbudowano
o dodatkowe zabezpieczenie. Od teraz w przypadku, gdy importowany plik zawierać będzie numer księgowy istniejący już bazie, to system nie zrealizuje importu i wyświetli informację zawierającą imię i nazwisko pracownika oraz powtórzonym numerze: Wystąpił błąd podczas importu danych. [IMIĘ] [NAZWISKO] ma NIPW z wartością istniejącą już w bazie (NAZWA BAZY). Do prawidłowego zakończenia importu konieczna będzie poprawa danych w pliku. Wprowadzone zmiany zapobiegają pomyłkowemu napisaniu danych pracowników.


Najnowsze zmiany wersja 361

Moduł Administratora

Zmiany w uprawnieniach do edycji kwoty VAT dla pozycji z MPP

Usprawniono mechanizm nadawania praw do opcji Zamiana kwoty VAT pozycji mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Prawo to jest dostępne w 3 gałęziach drzewa praw, dotyczących modułów: Handlowo-Magazynowego, Finanse i Księgowość oraz Księga Podatkowa. Po wprowadzonych zmianach, edycja prawa do opcji w jednej z gałęzi (module) nie będzie wpływała na status prawa w pozostałych gałęziach (modułach). Oznacza to, iż użytkownik będzie mógł mieć dostęp do zamiany kwoty VAT pozycji MPP np. w module HM przy jednoczesnej blokadzie takiej zmiany z poziomu modułu FK.


Najnowsze zmiany wersja 361

Moduł Finanse i Księgowość

Zmiana sposobu pobierania danych do JPK_FA

Wprowadzono zmiany w mechanizmie generowania pliku JPK-FA. Od teraz system będzie uzupełniał sekcję „Zamówienia” w generowanym pliku JPK, tylko w przypadku, gdy występujące w nim faktury zaliczkowe i faktury końcowe będą powiązane z zamówieniem od odbiorcy.