Zarządzanie Produkcją

 • Na oknie edycyjnym zasobów w technologii oraz w zleceniu dodano możliwość wprowadzania czasu w sposób dziesiętny – opcja „Wprowadź czas dziesiętnie” pod przyciskiem obok pola czasu. Czas wprowadzony dziesiętnie jest przeliczany na czas np. 1,5 = 1:30
 • Słowniki – Definicja meldunku – Dodano możliwość podania magazynu produkcji w toku

 • PaneleWeb – Meldunki/start-stop zasoby/start-stop czynności – Okno pracownika – Wybór operacji z listy. Dodano możliwość filtrowania po zakresie dat. Ponadto dodano predefiniowane zakresy takie jak: dzisiaj,aktualny tydzień,aktualny miesiąc.
 • Umożliwiono również wyłączenie filtru po dacie po wybraniu opcji „Brak”. Samodzielne ustawienie zakresu dat jest możliwe po wybraniu z rozwijalnej listy zakres „Użytkownika”. Dodano również możliwość filtrowania listy operacji po kartotece podając dane
  w zależności od wybranej opcji w konfiguracji (Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Konfiguracja paneli webowych – Sposób filtrowania po kartotece na słowniku operacji):

  • „Indeks lub Ident.” – wymaga podania części nazwy indeksu lub identyfikatora kartoteki,
  • „Ident. kart” – wymaga podania pełnego numer ID kartoteki.
 • Na panelu meldunkowym zmodyfikowano mechanizm dodawania surowców według zadanej dostawy. Do tej pory taki surowiec był zawsze dodawany jako oddzielna pozycja. Obecnie jeœli na liœcie znajduje się już dana kartoteka to zostaje do niej przypisana dostawa i zadana ilość. W sytuacji gdy zdana ilość jest mniejsza od istniejącej na liœcie powstaje pozycja z z zadaną ilością i dostawa oraz oddzielna pozycja z pozostałą ilością ale bez dostawy. Ponadto będzie teraz sprawdzana czy zadana ilość nie przekracza stanu aktualnego w dostawie oraz ilości wynikającej ze zlecenia, i będzie informować odpowiednim komunikatem, jednak możliwe będzie mimo to ręczne zmodyfikowanie tej ilości.

 

 • Dla paneli Start-Stop zasoby oraz czynności dodano parametr „Domyślny filtr okna” dostępny w konfiguracji „Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby / czynności – 1 Ogólne”. Do tej pory domyślnym filtrem było zawsze „Aktualne”, a obecnie będzie można wybrać spośród „Aktualne”, „Start”, „Stop” oraz „Historia”
 • Na panelu meldunkowym dla okna danych podstawowych o meldunku umożliwiono wybór pól jakie mają być widoczne oraz ustawienie ich kolejności. Ustawienia te są dostępne z poziomu konfiguracji „Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Meldunek zwrotny” na zakładce „4 Widok”. Rozszerzono też zakres danych o inne pola dotyczące zlecenia, operacji oraz kartoteki.
 • „Słowniki – Ceny standardowe” umożliwiono dodawanie magazynów dla miesiąca o statusie „Aktualne”. Do tej pory dodawanie magazynu możliwe było tylko dla miesiąca o statusie „W przygotowaniu”
 • Panel meldunkowy – dla surowców dodano możliwość podawania ilości w jednostce zastępczej. Aby użyć tej funkcjonalności należy w konfiguracji „Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Meldunek zwrotny -> 3 Kolumny” w widoku kolumn surowców wybrać kolumnę „Il. JM zast.”.
 • Poprawiono przejrzystość konfiguracji panela meldunkowego Zarządzanie produkcją 3.0 -> Konfiguracja paneli webowych -> Meldunek zwrotny” z zakładki „2 Wspólne” przeniesiono opcję dotyczące wydruku formularzy na zakładkę „5 Formularze” natomiast opcję dotyczące zmian wizualnych na zakładkę „4 Widok”
 • Raporty wykonania – Meldunki zwrotne – Procedura wyliczająca cenę produktu uruchamiana jest teraz również przy poprawie meldunku.