Moduł Zarządzanie produkcją 3.0

 • Dodano opcję „Weryfikacja zapętlenie technologii” dostępną w oknie Technologie – menu kontekstowe – Organizacja danych. Nowa funkcjonalność sprawdza czy istniejące technologie nie podlegają zapętleniu podczas generowania z nich zleceń produkcyjnych, a informacja o poprawności lub wykrytych nieprawidłowościach zostanie wyświetlona w raporcie.

 

 • Rozszerzono opcje harmonogramowania szczegółowego. Od teraz dla operacji widocznych w oknie ”Symulacja harmonogramu produkcji” możliwa będzie zmiana parametru „Wiodący” dla zasobów typu „kompetencja” (grup kompetencyjnych). Opcja dostępna jest w menu kontekstowym operacji -> „Edytuj parametry harm. zasobu”.

 

 • Usprawniono mechanizm poprawy meldunków zwrotnych. Od teraz nie będzie wyświetlane okno z informacją o braku aktualizacji opakowań.

 

 • Zarządzanie produkcją – do okien: zlecenia produkcyjne oraz operacje produkcyjne, na zakładkach surowce i produkty dodano kolumny: z jednostką zastępczą (Jm zast.) oraz wyliczoną ilość z jednostki zastępczej (Ilość w jed.zast.).

 

 • Rozszerzono opcję grupowej edycji danych technologii o możliwość dodawania i usuwania folderów. Okno grupowej edycji technologii zostało rozbudowane o zakładkę „3 Folder”, na której należy określić wykonywaną akcję oraz wskazać odpowiedni folder.

 

 • Dodano parametr w konfiguracji “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Zmieniaj ilości produktu i zlecenia, podczas łączenia zamówień ze zleceniem produkcyjnym. Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość TAK, co oznacza dotychczasowe działanie systemu. Zmiana parametru na NIE spowoduje, że ilość w zleceniu produkcyjnym i produkcie nie będzie przeliczana podczas dodawania zamówienia do zlecenia produkcyjnego.

 

 • Do funkcjonalności Harmonogramowanie szczegółowe dodano obsługę zasobów wiodących w operacji. Działanie tych zasobów polega na skracaniu czasu pracy pozostałych zasobów w wyniku harmonogramowania, do czasu zasobu wiodącego. Opcja ma zastosowanie, gdy liczba zasobów w operacji jest większa niż 1, zasób wiodący jest grupą kompetencyjną i jego czas może być skracany w wyniku działania parametru “Efektywność proporcjonalnie”. Aktywacja opcji następuje po zaznaczeniu pola „Wiodący” dostępnego w oknie: Technologia lub Zlecenie produkcyjne > Operacja produkcyjna > zakładka „8 Zasoby” > zakładka „5 Harmonogramowanie”.
  Istnieje możliwość ustawienia tylko jednego zasobu wiodącego w operacji, w przypadku wyboru kolejnego zasobu, poprzednie zaznaczenie zostanie usunięte.

 

 • W oknie Operacje technologiczne rozszerzono opcję “Szukaj” o możliwość wyszukiwania po fantomie.

 

 • Usprawniono edycję zleceń produkcyjnych. W konfiguracji systemu dodano parametr “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Zlecenia – Pozwól usuwać z operacji, materiały i produkty, które są ustawione jako indeks meldowany”. Ustawienie parametru na wartość:
  • NIE – spowoduje, że przy próbie usunięcia produktu wyświetlona zostanie informacja „Nie można usunąć produktu, ponieważ ten produkt jest głównym, meldowanym w operacji”
  • TAK – system pozwoli na usunięcie materiału/produktu