Moduł Rozrachunki

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. W konfiguracji systemu dodano parametr: “Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Podczas importu wyciągów bankowych, gdy brak kursu odpytaj o niego użytkownika”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „TAK”.

 

W przypadku, gdy w słowniku „Kursy walut” kurs na dany dzień nie będzie dostępny, program wyświetli zapytanie. Gdy kurs nie zostanie wskazany, program przerwie import. Ustawienie ww. parametru na wartość „NIE” spowoduje brak komunikatu z zapytaniem, a w przypadku braku kursu w tabeli, zostanie on ustawiony na domyślną wartość 1.0000.

 

  • Dokumenty – Kasa/Bank/Inne. Dodano możliwość wyłączenia pobierania kursu walut wg FIFO dla środków pieniężnych zwracanych kontrahentom zagranicznym. Opcja może być stosowana np. w przypadku błędnie zapłaconej / nadpłaconej faktury i konieczności zwrotu środków bez naliczania różnic kursowych. W tym celu w konfiguracji systemu dodany został parametr: “Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Możliwość wyłączania dokumentów z kolejki FIFO (tylko nowe FIFO)”. Po jego włączeniu w oknie dokumentów bankowych dostępna będzie opcja “Zwrot środków pieniężnych”, ponadto do widoku dodano kolumnę: “Dok. wył. z FIFO”.

Zwrot środków jest możliwy dla dokumentów, które zostały wcześniej oznaczone za pomocą opcji dostępnej w menu kontekstowym > Dodatkowe > Wyłącz dokument z FIFO.

Dokument można wyłączyć z FIFO, gdy raport nie został jeszcze zamknięty, a dokument przychodu nie został rozchodowany. Między dokumentami wydania (zwrot) oraz przychód (oznaczony jako wyłączony z FIFO) zostanie wystawione powiązanie widoczne
w szczegółach okna oraz nie naliczy się różnica kursowa od takiego wydania. Do wystawienia dokumentu zwrotu środków konieczne jest założenie nowej definicji dokumentu BW z oznaczeniem „Zwrot środków pieniężnych”.

 

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Na oknie rozliczeń podczas realizacji wyciągu bankowego dodano opcję „Kopiuj opis”, dostępną pod prawym przyciskiem myszy – na panelu dot. dokumentu rozliczanego, co ułatwi przeniesienie tej wartości do pola “Szukaj” i znalezieniu dokumentu do rozliczenia.