Rozrachunki

 • Dokumenty – Kasa/Bank. Umożliwiono powiązanie dokumentu bankowego z wieloma zamówieniami od odb. lub dok. WZ. Opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu faktury sprzedaży realizującej zamówienie od odbiorców z dokumentem KP/BP – Kontrahent -Rozliczenie, na którym zanotowano wpłatę i powiązano go z takim zamówieniem.
  • Opcja automatycznego rozliczenia zajdzie tylko gdy waluta wpłaty zgadza się z walutą faktury końcowej.
  • Gdy na dokumencie KP/BP przy powiązaniu z zamówieniem nie poda się kwoty powiązania system rozlicza na fakturze końcowej maksymalną wartość dokumentu KP/BP do kwoty faktury końcowej.
  • Gdy na dokumencie KP/BP przy powiązaniu z zamówieniem poda się kwotę powiązania system przy rozliczeniu na fakturze końcowej analizuje jaki % kwoty całego zamówienia zrealizowano i rozlicza taki % kwoty powiązania zam. z KP/BP.

Na definicji dokumentu KP/BP – Kontrahent -Rozliczenie należy wybrać w opcji „Powiąż z dokumentem” wartość „Zamówienie od odbiorcy”.

Podczas dodawania dokumentu KP/BP Pojawi się zakładka 2 Powiązania. Na tej zakładce należy dodać powiązanie z zamówieniem od odbiorcy, którego dotyczy wpłata.

Przy dodaniu powiązania należy wybrać sposób rozliczenia zamówienia:

 • Rozlicz wszystko – w systemie nie zostanie zanotowana kwota powiązania. Przy automatycznym rozliczeniu z fakturą, system rozlicza maksymalną kwotę pozostałą do rozliczenie z KP/BP, nie przewyższając oczywiście wartości faktury.
 • Rozlicz do kwoty – w systemie zostanie zanotowana kwota powiązania. Przy automatycznym rozliczeniu z fakturą, system przy rozliczeniu na fakturze końcowej, analizuje jaki % kwoty całego zamówienia zrealizowano i rozlicza taki % kwoty powiązania zam. z KP/BP.

 

 

 • Przy realizacji zamówienia od odbiorców na fakturze końcowej, po wybraniu Zamknij dokument w oknie Potwierdzenie dokumentu, w sekcji Inne rozliczenia, zostanie automatycznie dodane rozliczenie z KP/BP, wcześniej powiązanym z zamówieniem.Podczas importu dokumentów bankowych w opcji Dokumenty – Bank – Importuj wyciąg lub Dokumenty – Import wyciągów bankowych jest możliwość automatycznego powiązania dokumentu bankowego z wieloma zamówieniami od odb. lub dok. WZ. Wyszukiwanie zamówień/WZ przy imporcie wyciągu bankowego jest możliwe po polu Opis dokumentu (numery dokumentów można podać oddzielając je: „,”, „.”, „;” lub ” ” ). Jeżeli do przekazania numeru dokumentu będę wykorzystane pola: NRDOKZEWPOWIAZZAMWZ i NAGLPOWIAZZAMWZ to program zadziała jak dotychczas nie wyszukując po opisie (w polu NRDOKZEWPOWIAZZAMWZ można podać tylko jeden numer).Umożliwiono również podczas importu wyciągu bankowego wyszukiwanie zamówień/WZ po opisie dokumentu (numery dokumentów można podać oddzielając je: „,”, „.”, „;” lub ” ” ).Jeżeli do przekazania numeru dokumentu będą wykorzystane pola: NRDOKZEWPOWIAZZAMWZ i NAGLPOWIAZZAMWZ to program zadziała jak dotychczas nie wyszukując po opisie (w polu NRDOKZEWPOWIAZZAMWZ można podać tylko jeden numer).
 • Dodano możliwość zaimportowania wyciągów bankowych od strony banku (Rozrachunki – Dokumenty – Bank). Aby opcja była aktywna należy odpowiednio ustawić parametry na oknie definicji banku (zakładka 7 Import wyciągów): należy wskazać plik programu Mt940_2PCSQL.exe, format importu (przekazywany do programu Mt940), Katalog pliku wejściowego (położenie pliku z banku do przerobienia przez Mt940), plik txt (plik wynikowy zaczytywany do Banku) oraz plik CD (plik konfiguracyjny).

Po skonfigurowaniu parametrów na oknie Dokumentów bankowych dostępna będzie opcja Zaimportuj wyciąg (Ostatnia ikona).

Po kliknięciu zostanie wywołane okno Importu wyciągów bankowych (z ustawionym bankiem – bez możliwości zmiany).

 

W ustawieniach importu wyciągów bankowych dodano możliwość rozpoznawania przelewów po „Opisie”, Dodano domyślnie wartości dla danej definicji dokumentów gdzie można wskazać np. Kontrahenta lub inne słowniki rozrachunkowe. Dodatkowo przy zaznaczeniu parametru: „Zbijaj dla zadanych parametrów”, program scali przelewy.

 

 

 • Rozrachunki – Przelewy – Dodano możliwość dodania przelewu wewnętrznego – między kontami firmy. Na oknie wyboru rodzaju dodano: „Wewnętrzny (między kontami firmy)”, po wybraniu którego wyświetli się okno z wyborem banków firmy, następnie możliwe będzie dodanie przelewu.

 

 

 • Dokumenty -> Kasa/Bank/Inne -> Spis raportów/Spis wyciągów –> Prawy przycisk myszki –> Rejestr operacji. Dodano do rejestru operacji zapisywanie wartości: Stan przed (PLN) i Stan po (PLN) otwieranego/zamykanego raportu.

 

 

 • System -> Dane Firmy -> Dodano zakładkę: „Konta ZUS”.

 

Użytkownik definiuje w tym miejscu konta, na które będzie dokonywał przelewy ZUS. Zmieniono również wygląd okna przelewu dla typu ZUS.

 

Na oknie możliwe będzie wybranie kont wcześniej zdefiniowanych w danych firmy.

 

Określamy kwotą przelewu.