Rozrachunki

  • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Umożliwiono rozbicie na raty kwoty dokumentu walutowego. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy – Rozbij na raty.

 

Pojawi się okno w którym należy określić ilość rat.

 

Po zatwierdzeniu kwota zostanie podzielona na raty.

  • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Dodano parametr w konfiguracji: „Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Podczas importu wyciągów bankowych wyłącz automatyczną dekretację” po ustawieniu którego podczas realizacji wyciągu dokumenty nie będą automatycznie dekretowane.

 

  • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Na oknie wydruku: „Potwierdzenia sald” dodano możliwość uzupełnienia dodatkowych wartości: „Ilość dni na potwierdzenie zadłużenia”, „Nr załącznika”, „Za jaki okres – Kwartał”, „Za jaki okres – Rok”

 

Uzupełnione wartości będą się drukowały Potwierdzeniu sald.

 

  • Rozrachunki – Przelewy. Dodano parametr w konfiguracji „Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Generowanie przelewu zgodnie z walutą banku (gdy brak powiązania z rozliczeniem)” – (parametr widoczny na hasło serwisowe) , po ustawieniu parametru na TAK podczas generowania przelewu elektronicznego walutowego (gdy nie ma powiązanego rozliczenia) kod waluty ISO będzie pobierany z banku z którego generowany jest przelew.
    Ustawiamy parametr w konfiguracji na wartość TAK – (parametr widoczny na hasło serwisowe).

 

Dodajemy przelew na kontrahenta – ręczny. Podczas wydruku przelewu program sprawdzi walutę określoną na banku.

 

Z daną walutą na definicji banku wygeneruje się przelew.