Księga Podatkowa

 • Dokumenty – Księga. Dodano możliwość włączania/wyłączania
  z księgowania dokumentów zaznaczonych. Opcja dostępna jest w menu pod prawym przyciskiem myszy.

 

 •  Dokumenty – Księga. Dodano sprawdzenie numeru dokumentu dla kontrahenta w obrębie roku podczas zapisu dokumentu zakupu oraz “Bez rejestru VAT”. W przypadku powtórzenia numeru program wyświetli pytanie: “Ten kontrahent ma już wpisany dokument o tym numerze! Czy mimo to zapisać dokument?”.

 

 • Dodano nowe stawki na oknie ryczałtu 14% i 12% obowiązujące od 2022r.

 

 • Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla właścicieli:
  • W menu Operacje dodano opcję “Ustawienia składki zdrowotnej dla ryczałtu”, gdzie prezentowane są 3 podstawy wymiaru składki zdrowotnej uzależnione od wysokości przychodu. Dla przychodu rocznego w wysokości:
   • Do 60 000zł – składka miesięczna wynosi 9%*(60% przeciętnego wynagrodzenia za 2021 r.)
   • Od 60 000zł od 300 000zł – składka miesięczna wynosi 9%*(100% przeciętnego wynagrodzenia za 2021 r.)
   • Powyżej 300 000zł – składka wynosi 9%*(180% przeciętnego wynagrodzenia za 2021 r.)

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – PIT-5/PIT-5L. W formularzu deklaracji usunięto pole „Zdrowotne odliczane od podatku” oraz dodano sekcję “USTALENIE ZOBOWIĄZANIA DLA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO”, zawierającą pola:
  • Dochód – podstawa do ustalenia składki (przychód – koszty – składka na ubezpieczenie społeczne w miesiącu poprzednim)
  • Składka do zapłaty
  • Z poprzednich miesięcy
  • Narastająco

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – Rozliczenie właściciela. Dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu na formularzu rozliczenia podatku dodano sekcję “USTALENIE ZOBOWIĄZANIA DLA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO” zawierającą pola:
  • Przychód w poprzednim roku
  • Przychód w aktualnym roku
  • Podstawa
  • Do zapłaty

 

 • Dodano zestawienie “Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne”, które prezentuje dane o naliczonych składkach na podstawie zatwierdzonych deklaracji PIT-5/PIT-5L i Rozliczenia właściciela. Dostępne jest ono z poziomu:
  • Zestawienia – Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – Pit-5/Rozliczenie właściciela- Drukuj

 • Wprowadzono do systemu obsługę ulg oraz parametry księgowe z progami obowiązującymi od 2022 r. przy rozliczeniu podatku dochodowego dla właściciela:
  • “Ulga dla seniora”
  • “Ulga dla rodziny 4+”
  • “Ulga na powrót z zagranicy”
  • “Ulga dla klasy średniej”
 • W oknie danych właściciela umożliwiono włączenie jednej z ulg:

 

 • W deklaracji PIT-5/ Rozliczenie właściciela dodano nową sekcję ”ULGI” w której, znajdują się pola odpowiadające obsługiwanym ulgom:

 

 • W sekcji “OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU” dodano pole “Podstawa obliczenia podatku po ulgach”, które jest wykorzystywane dalej do obliczania podatku.

 

 • Do zestawienia “Podsumowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne” dodano kolumny:
  • Pit-%- Drukuj
  • Rozliczenie właścicieli

 

 • Dodano możliwość uwzględnienia zwolnień od przychodu przy rozliczaniu podatku dochodowego właściciela. W sekcji dotyczącej zwolnień od przychodu wartość pola dla danej ulgi uzupełniana jest automatycznie na podstawie oznaczenia w danych właściciela. System weryfikuje wartość zastosowanych od początku roku ulg i limituje wartość pola zgodnie z parametrami księgowymi (PZPODULPOW, PZPODUL4PL, PZPODULSEN)

 

 

 • Zaktualizowano parametr księgowy „Podstawa składki zdrowotnej dla właścicieli” na obowiązujący w 2022 r. Jego wartości wynosi 4665,78 zł.

 

 • Dodano nowy wzór formularz PIT-28 (wersja 24) obowiązujący za rok podatkowy 2021.
 • “Sprawozdania – PIT-36”. Dodano nowe wzory PIT-36(29) oraz PIT-36L(18) obowiązujące dla rozliczenia podatku za rok 2021.
 • Dla rozliczenia podatku dochodowego usprawniono sposób obsługi odliczeń dla: seniora, rodziny 4+ oraz powracających z zagranicy przy rozliczaniu właściciela.

W formularzu PIT-5 (dla rozliczających się wg skali podatkowej) wydzielona została sekcja “Zwolnienia od przychodu”:

 

W formularzu „Rozliczenie właściciela” (dla rozliczających się wg ryczałtu) zmodyfikowano sekcję “Odliczenia od przychodu”:

 

Wartości ulg uzupełniane są automatycznie na podstawie oznaczenia pola w danych właściciela. System weryfikuje wartość zastosowanych od początku roku ulg i limituje wartość pola zgodnie z parametrami księgowymi.

 

 • Dodany został parametr „Pomiń ‘kwotę wolną’ przy obliczaniu zal. na podatek”. Dostępny jest on w oknie „Dane właściciela do rozliczeń podatku” (słownik „Właściciele” – „Dane właściciela” – menu podręczne pola „Udział – okno „Rozliczenie podatku dochodowego). Nowy parametr umożliwia indywidualne ustawienie dla właściciela trybu naliczania kwoty wolnej od podatku – dotyczy to sytuacji, gdzie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, której jest współwłaścicielem. Wcześniej określenie kwoty wolnej od podatku dostępne było w oknie Ustawień podatkowych i działało globalnie na rozliczanie wszystkich właścicieli.